Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2016 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 64/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 12/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2017;

Trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-TTHĐND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp 4 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVI
(Kèm theo Nghị quyết số: 64/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015. HĐND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động cho các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2017, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2017đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2017.

II - NỘI DUNG

1. Kỳ họp giữa năm 2017

a) Xem xét các báo cáo tại kỳ họp

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 6 tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước, sau kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2016).

- Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

- Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

- Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh: về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trước kỳ họp giữa năm 2017; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tỉnh trước, sau kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2016).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

b) Giám sát chuyên đề

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

c) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp

d) Xem xét, quyết định chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh

e) Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

2. Kỳ họp cuối năm 2017

a) Xem xét các báo cáo tại kỳ họp

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2016; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, phương án phân bổ năm 2018.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017).

- Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

- Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trước kỳ họp cuối năm 2017; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2017).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

b) Giám sát chuyên đề

- Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp

d) Xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh

e) Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

III - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Tổ chức kỳ họp giữa năm 2017: Tháng 7 năm 2017.

- Tổ chức kỳ họp cuối năm 2017: Tháng 12 năm 2017.

2. Địa điểm

Hội trường lớn Trung tâm hội nghị tỉnh.

IV - THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Thành phần triệu tập về dự kỳ họp

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thành phần mời tham dự kỳ họp

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc;

- Thành viên UBND tỉnh; Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội ở tỉnh không là đại biểu HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện không là đại biểu HĐND tỉnh;

- Đại diện các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và cử tri có thể được mời tham dự các phiên họp khi bàn về các vấn đề có liên quan, giao Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

- Các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh.

- Các thành phần khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Triệu tập, mời và tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tham mưu, phục vụ tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017.

2. UBND tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp.

3. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, công tác năm 2017 tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung các kỳ họp; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp thường lệ năm 2017.

5. Các Ban của HĐND tỉnh

- Tham gia chuẩn bị các nội dung kỳ họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh phân công; báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh.

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, công tác năm 2017 với HĐND tỉnh.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (trước, sau kỳ họp thường lệ) để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và để đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau các kỳ họp thường lệ năm 2017.

- Tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến cho kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh.

7. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu, giúp Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017.

- Tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 bảo đảm thời gian, có chất lượng.

- Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017.

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền trước, trong, sau các kỳ họp thường lệ năm 2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh, yêu cầu Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch này./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2016 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209