Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/2001/QH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 25/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 51/2001/QH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 147 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết số 43/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Lời nói đầu và một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992:

1- Sửa đổi, bổ sung đoạn cuối của Lời nói đầu như sau:

"Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2- Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hànhpháp, tư pháp."

3- Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 3. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi íchcủa Tổ quốc và của nhân dân."

4- Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền."

5- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nướcngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước.

Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả."

6- Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 15. Nhà nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng."

7- Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 16. Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng củacác thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường thế giới.

Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọngcủa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế được sản xuất, kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.

Nhà nước thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

8- Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 19. Kinh tế nhà nước được củng cố và phát triển, nhất là trong các ngành và lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân."

9- Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 21. Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động trong những ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.

Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển."

10- Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 25. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, phápluật và thông lệ quốc tế; bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn, tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoá.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước."

11- Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 30. Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.

Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hoá. Nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hoá phản động, đồi trụy; bài trừ mê tín, hủ tục."

12- Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 35. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân; đào tạo những người lao động có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, cóý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

13- Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 36. Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên,quy chế thi cử và hệ thống văn bằng.

Nhà nước phát triển cân đối hệ thống giáo dục gồm giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học; thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phát triển các hình thức trường quốc lập, dân lập và các hình thức giáo dục khác.

Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khuyến khích các nguồn đầu tư khác.

Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên bảo đảm phát triển giáo dục ở miền núi, các vùng dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn.

Các đoàn thể nhân dân trước hết là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, gia đình cùng nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng."

14- Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 37. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách khoa học, công nghệ quốc gia; xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến; phát triển đồng bộ các ngành khoa học, nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối, chính sách và pháp luật, đổi mới công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và tốc độ phát triển của nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia."

15- Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 59. Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.

Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.

Công dân có quyền học văn hoá và học nghề bằng nhiều hìnhthức.

Học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng.

Nhà nước có chính sách học phí, học bổng.

Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp."

16- Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 75. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước."

17- Các điểm 4, 5, 7 và 13 Điều 84 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"4- Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;"

"5- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;"

"7- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;”

"13- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế do Chủ tịch nước trực tiếp ký; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế khác đã được ký kết hoặc gia nhập theo đề nghị của Chủ tịch nước;"

18- Điểm 9 Điều 91 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"9- Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội;"

19- Các điểm 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 103 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"4- Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác củaChính phủ;"

"6- Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;"

"7- Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếupháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;"

"9- Quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp đại sứ, những hàm, cấp nhà nước trong các lĩnh vực khác; quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước và danh hiệu vinh dự nhà nước;"

"10- Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu Nhà nước khác; trình Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế đã trực tiếp ký; quyết định phê chuẩn hoặc gia nhập điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội quyếtđịnh;"

20- Điểm 8 Điều 112 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"8- Thống nhất quản lý công tác đối ngoại; đàm phán,ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm 10 Điều 103; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạoviệc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;"

21- Điểm 2 Điều 114 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2- Đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ;"

22- Điều 116 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 116. Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong phạm vi cả nước, bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ ra quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa phương và cơ sở."

23- Điều 137 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 137. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định."

24- Điều 140 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 140. Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân."

Điều 2. Bãi bỏ điểm 8 Điều 91; điểm 9 được chuyển thành điểm 8, điểm 10 được chuyển thành điểm 9, điểm 11 được chuyển thành điểm 10, điểm 12 được chuyển thành điểm 11 Điều 91.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày công bố.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

 

 

Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 51/2001/NQ-QH10

Hanoi, December 25, 2001

 

RESOLUTION

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE 1992 CONSTITUTION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 84 and 147 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Resolution No. 43/2001/NQ-QH10 of June 29, 2001 of the Xth National Assembly at its 9th session on the establishment of the Committee for Drafting of Amendments and Supplements to a Number of Articles of the 1992 Constitution;
At the proposal of the Committee for Drafting of Amendments and Supplements to a Number of Articles of the 1992 Constitution,

RESOLVES:

Article 1.- To amend and supplement the Preamble and a number of articles of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam:

1. To amend and supplement the last paragraph of the Preamble, as follows:

"In the light of Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’s thought, in furtherance of the Program for national construction in the period of transition to socialism, the Vietnamese people vow to bring into full play the tradition of patriotism, unite millions as one, uphold the spirit of self-reliance and self-improvement in the national construction, implement the foreign policy of independence, sovereignty, peace, friendship and cooperation with all countries, strictly abide by the Constitution, and win ever greater successes in the cause of renovating, building and defending the Fatherland."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 2.-

The Socialist Republic of Vietnam State is a law-governed socialist State of the people, by the people and for the people. All State powers belong to the people and are based on the alliance between the working class, the peasantry and the intelligentsia.

The State powers are unified and decentralized to State bodies, which shall coordinate with one another in the exercise of the legislative, executive and judiciary powers."

3. Article 3 is amended and supplemented as follows:

"Article 3.-

The State guarantees and unceasingly promotes the people’s mastery in all aspects, with a view to achieving the objectives of prosperous people, strong country, equitable, democratic and civilized society, in which all people enjoy an abundant, free and happy life and are given conditions for all-sided development; and severely punishes all acts of infringing upon the interests of the Fatherland and the people."

4. Article 8 is amended and supplemented as follows:

"Article 8.-

All State agencies, cadres, officials and employees must show respect for the people, devotedly serve the people, maintain close contact with the people, listen to their opinions and submit to their supervision; resolutely struggle against corruption, wastefulness and all manifestations of bureaucracy, arrogance, authoritarianism."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 9.-

Vietnam Fatherland Front is a political alliance and a voluntary union of political organizations, socio-political organizations, social organizations and individuals representing their social classes and strata, nationalities, religions, and overseas Vietnamese.

Vietnam Fatherland Front and its member organizations constitute the political base of the people’s administration. The Front promotes the tradition of national solidarity, strengthens the people’s unity of mind in political and spiritual matters, participates in the building and consolidation of the people’s administration, joins the State in caring for and protecting the legitimate interests of the people, encourages people to exercise their right to mastery, to strictly abide by the Constitution and laws, supervise activities of the State agencies, people-elected representatives as well as State cadres, officials and employees.

The State creates conditions for the Fatherland Front and its member organizations to operate efficiently."

6. Article 15 is amended and supplemented as follows:

"Article 15.-

The State builds an independent and sovereign economy on the basis of bringing into full play the internal resources and actively integrating into the international economy; and carries out the national industrialization and modernization.

The State consistently implements the policy of developing a socialist-oriented market economy. The multi-sector economic structure with diversified forms of production and business organization is based on the regime of the entire people’s ownership, collective ownership and private ownership, in which the entire people’s ownership and collective ownership constitute the foundation."

7. Article 16 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The aims of the State’s economic policy are to make the people prosperous and the country strong, to better and better satisfy the people’s material and spiritual demands on the basis of releasing all production capacity, bringing into full play all potentials of the economic sectors, including the State economic sector, the collective economic sector, the private and small-owner economic sector, the private capitalist economic sector, the State capitalist economic sector and foreign-invested sector in various forms, boosting the construction of material-technical foundations, broadening economic, scientific and technical cooperation as well as exchange with the world market.

All economic sectors are important constituents of the socialist-oriented market economy. Organizations and individuals of all economic sectors are allowed to conduct business and/or production activities in branches and trades not banned by law and to be jointly engaged in long-term development, cooperation and healthy competition according to law.

The State accelerates the formation, development and gradual improvement of markets of all kinds along the socialist orientation."

8. Article 19 is amended and supplemented as follows:

"Article 19.-

The State economic sector shall be consolidated and developed, particularly in key branches and domains, play the leading role in the national economy, and, together with the collective economic sector, become an ever firmer and firmer foundation of the national economy."

9. Article 21 is amended and supplemented as follows:

"Article 21.-

The private individual, small-owner and private capitalist economic sectors may opt for organizational forms of production and business, may set up enterprises not restricted in scope of operation in branches and trades beneficial to the national economy and the people’s life.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. Article 25 is amended and supplemented as follows:

"Article 25.-

The State encourages foreign organizations and individuals to invest capital and technologies in Vietnam in compliance with Vietnamese law and international law and practices; and guarantees the lawful ownership over capital, assets and other interests of foreign organizations and individuals. Foreign-invested enterprises shall not be nationalized.

The State encourages and creates favorable conditions for overseas Vietnamese to invest in the country."

11. Article 30 is amended and supplemented as follows:

"Article 30.-

The State and the society preserve and develop the Vietnamese culture, which is modern and deeply imbued with the national identity; inherit and promote the values of cultures of all nationalities in Vietnam, and the thought, morality and style of Ho Chi Minh; absorb the mankind’s cultural quintessence; and bring into full play all creative talents among the people.

The State exercises the unified management of cultural activities, strictly prohibits the popularization of reactionary and depraved thoughts and cultures, eliminates superstition and bad customs."

12. Article 35 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Development of education is a top national policy.

The State and the society develop education with a view to elevating the people’s intellectual standards, training human resources and fostering talents.

The aim of education is to form and nurture the personality, qualities and capabilities of citizens; to train laborers who are possessed of professional skills, dynamism, creativeness, national pride, good morality and the will to strive harder to contribute to making people prosperous and the country strong, meeting the requirements of the cause of building and defending the Fatherland."

13. Article 36 is amended and supplemented as follows:

"Article 36.-

The State exercises the unified management of the national education system with regard to the educational objectives, programs, contents and plans, the teachers criteria, the regulations on examinations and the system of diplomas and certificates.

The State develops in a balanced manner the educational system consisting of the pre-school education, the general education, the vocational education, the tertiary and postgraduate education; undertakes the universalization of the junior secondary education; develops forms of State-founded and people-founded schools as well as other educational forms.

The State prioritizes investment in education and encourages other sources of investment.

The State adopts the priority policy to ensure the educational development in mountainous areas, regions inhabited by ethnic minority people and regions encountering exceptional difficulties.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. Article 37 is amended and supplemented as follows:

"Article 37.-

Development of science and technology is a top national policy.

Science and technology play the key role in the cause of socio-economic development of the country.

The State works out and implements the national policy on science and technology; builds an advanced science and technology; synchronously develops sciences, studies and absorbs scientific and technological achievements in the world in order to build scientific grounds for the elaboration of lines, policies and legislation, renovate technology, develop production forces, raise the managerial skill level, ensure the quality and rate of economic development, and contribute to maintaining national defense and security."

15. Article 59 is amended and supplemented as follows:

"Article 59.-

Study is the right and obligation of citizens.

The primary education is compulsory and dispensed free of charge.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pupils with aptitudes shall be provided by the State and the society with favorable conditions for study to develop their talents.

The State shall work out the policies on school fees and scholarship.

The State and the society shall create conditions for disabled children and other children in particularly difficult circumstances to get general education and appropriate vocational training."

16. Article 75 is amended and supplemented as follows:

"Article 75.-

Overseas Vietnamese make up a part of the Vietnamese nationalities’ community. The State protects the legitimate interests of overseas Vietnamese.

The State encourages and creates conditions for overseas Vietnamese to preserve the Vietnamese cultural identity, maintain close ties with their families and native land, and contribute to national construction."

17. Clauses 4, 5, 7 and 13 of Article 84 is amended and supplemented as follows:

"4. To decide on the national financial and monetary policies; decide on the State budget draft and distribution of the central budget, approve the State budget settlement; set, change or abolish taxes;"

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."7. To elect, release from duty, remove from office the State President and Vice Presidents, the National Assembly Chairman and Vice-Chairmen as well as members of the National Assembly Standing Committee, the Prime Minister, the Chief Judge of the Supreme People’s Court, the Chairman of the Supreme People’s Procuracy; to ratify the Prime Minister’s proposals on appointment, release from duty and dismissal of deputy prime ministers, ministers and other members of the Government; ratify the State President’s proposals on the list of members of the Defense and Security Council; to cast vote of confidence on persons holding positions elected or approved by the National Assembly;"

"13. To decide on the fundamental external policies; to ratify or denounce international treaties signed in person by the State President; ratify or denounce other international treaties signed or acceded to at the proposal of the State President;"

18. Clause 9 of Article 91 is amended and supplemented as follows:

"9. In cases where the National Assembly cannot meet, to decide on proclaiming the state of war when the country is invaded, and report it to the National Assembly for consideration and decision at its nearest session;"

19. Clauses 4, 6, 7, 9 and 10 of Article 103 is amended and supplemented as follows:

"4. Based on resolutions of the National Assembly, to appoint, release from duty or dismiss deputy prime ministers, ministers and other member of the Government;"

"6. Based on resolutions of the National Assembly Standing Committee, to issue order on general mobilization or limited mobilization, to declare the state of emergency; in cases where the National Assembly Standing Committee cannot meet, to declare the state of emergency nationwide or in a locality;"

"7. To propose the National Assembly Standing Committee to revise its ordinances within ten days from the date these ordinances were passed; if such ordinances are still voted for by the National Assembly Standing Committee against the State President’s disapproval, the State President shall report it to the National Assembly for decision at its nearest session;"

"9. To decide on the conferment of titles and ranks on senior officers of the people’s armed forces, the ambassadorial title and rank and the State titles and ranks in other domains; to decide on the award of orders, medals, State prizes and State honors and distinctions;"

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20. Clause 8 of Article 112 is amended and supplemented as follows:

"8. To exercise the unified management of external activities; to negotiate and conclude international agreements in the name of the State of the Socialist Republic of Vietnam, except for cases prescribed in Clause 10 of Article 103; to negotiate, sign, ratify and accede to international agreements in the name of the Government; to direct the implementation of international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has concluded or acceded to; to protect the interests of the State, the legitimate interests of Vietnamese organizations and citizens in foreign countries;"

21. Clause 2 of Article 114 is amended and supplemented as follows:

"2. To propose the National Assembly to establish or dissolve ministries and ministerial-level agencies; to submit to the National Assembly for approval proposals on appointment, release from duty or dismissal of deputy prime ministers, ministers and other members of the Government;"

22. Article 116 is amended and supplemented as follows:

"Article 116.-

The ministers and other members of the Government shall bear the responsibility for the State management over the fields or branches they are in charge of throughout the country, ensure the autonomy in production and business activities of establishments according to the provisions of law.

Based on the Constitution, laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, orders and decisions of the State President, documents of the Government and the Prime Minister, the ministers and other members of the Government issue decisions, directives and circulars and inspect the implementation of those documents by all branches, localities and establishments."

23. Article 137 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Supreme People’s Procuracy shall exercise the right to prosecution and control judiciary activities, thus contributing to ensuring that laws are strictly and uniformly observed.

The local people’s procuracies, the military procuracies shall exercise the right to prosecution and control judiciary activities within the scope of their responsibilities prescribed by law."

24. Article 140 is amended and supplemented as follows:

"Article 140.-

The directors of the local people’s procuracies shall be responsible for reporting on their work to the People’s Councils and answer questions of People’s Council deputies."

Article 2.-

To annul Clause 8, Article 91; Clause 9 is converted into Clause 8, Clause 10 is converted into Clause 9, Clause 11 is converted into Clause 10 and Clause 12 is converted into Clause 11 of Article 91.

Article 3.-

This Resolution takes effect after its promulgation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Van An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


53.397

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!