Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bầu

Số hiệu: 30/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-ND

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 06 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Công tác triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết của Quốc hội và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 19/10/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; đồng thời xác định danh sách các cá nhân đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp th11; yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm báo cáo bằng văn bản việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống của mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay và bản kê khai tài sản thu nhập gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 227/TT.HĐND-VP ngày 25/10/2018. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu tổng hợp hồ sơ, tài liệu gửi cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và trong Kỳ họp theo đúng quy định. Ban Pháp chế đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho công tác lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thm quyn xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 98,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 01 phiếu (chiếm 1,8% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 51 phiếu (chiếm 91,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 8,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

3. Bà Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 78,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,8% tổng số đại biểu HĐND)

4. Bà Triệu Th Bình - Trưởng Ban dân tộc, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 76,7 % tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 13 phiếu (chiếm 23,3% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

5. Ông Vũ Quỳnh Khánh - Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 86% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

6. Ông Đỗ Quang Minh - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 94,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,4% tng sđại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

7. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 47 phiếu (chiếm 83,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 16,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

8. Ông Nguyễn Quốc Luận - Chánh Văn phòng, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 82,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 16% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,8% tổng số đại biểu HĐND)

9. Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 94,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tng số đại biểu HĐND)

10. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 86% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 8 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

11. Ông Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 94,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND)

12. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 50 phiếu (chiếm 89% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 06 phiếu (chiếm 11% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND)

13. Ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 82% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND)

14. Ông Trương Ngọc Biên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Công Thương

+ Sphiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND)

+ Sphiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND)

15. Bà Lê Thị Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 64% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 20 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

16. Ông Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 82% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

17. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 07 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

18. Ông Đỗ Văn Dự - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 94,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

19. Ông Ngô Thanh Giang - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 76,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu (chiếm 21,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,8% tổng số đại biểu HĐND)

20. Ông Vũ Xuân Hi, Ủy viên y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 82% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

21. Ông Trần Thế Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 80% tổng số đại biểu HĐND)

+ Sphiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

22. Ông Vũ Văn Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 83,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Sphiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 16,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

23. Ông Vũ Xuân Sáng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Sphiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 53,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (chiếm 43% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 3,5% tổng số đại biểu HĐND)

24. Ông Trn Nhật Tân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 89,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 10,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

25. Ông Nguyễn Lâm Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 87,5% tng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 12,5% tổng sđại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

26. Ông Hoàng Văn Thuyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

27. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

28. Ông Hà Ngọc Văn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 76,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 23,3% tổng số đại biểu HĐND)

+ Sphiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (đ
ăng công báo);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ch
ánh, Phó VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CVPC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108