Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 20/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với nội dung sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã liên quan để thành lập mới 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 06 huyện; sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bắc Kạn còn 108 đơn vị hành chính cấp xã (có phương án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2019.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện, Thành ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Đơn vị (huyện)

Phương án sắp xếp

Tên đơn vị hành chính cấp xã mới

Quy mô Diện tích (km2)

Quy mô Dân số (người)

Số xã trước sắp xếp

Số xã sau sắp xếp

I

Ba Bể

 

 

 

 

16

15

1

 

Sắp xếp xã Cao Trĩ và xã Thượng Giáo

Xã Thượng Giáo

56,93

5.549

 

 

II

Ngân Sơn

 

 

 

 

11

10

2

 

Sắp xếp xã Lãng Ngâm và xã Hương Nê

Xã Hiệp Lực

51,86

4.088

 

 

III

Chợ Mới

 

 

 

 

16

14

3

 

Sắp xếp xã Nông Thịnh và xã Thanh Bình

Xã Thanh Thịnh

51,51

3.865

 

 

4

 

Sắp xếp thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh

Thị trấn Đồng Tâm

22,67

5.853

 

 

IV

Bạch Thông

 

 

 

 

17

14

5

 

Sắp xếp xã Hà Vị và xã Quân Bình

Xã Quân Hà

20,13

3.843

 

 

6

 

Sắp xếp xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông

Thị trấn Phủ Thông

21,97

3.679

 

 

7

 

Sắp xếp xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ

Xã Tân Tú

26,2

3.514

 

 

V

Chợ Đồn

 

 

 

 

22

20

8

 

Sắp xếp xã Đông Viên và xã Rã Bản

Xã Đồng Thắng

46,40

3.617

 

 

9

 

Sáp nhập 01 thôn của xã Phong Huân (thôn Bản Cưa) về xã Bằng Lãng

Xã Bằng Lãng

41,26

2.053

 

 

10

 

Sáp nhập 05 thôn của xã Phong Huân (gồm: Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm) về xã Yên Nhuận.

Xã Yên Phong

45,40

3.052

 

 

VI

Na Rì

 

 

 

 

22

17

11

 

Sắp xếp xã Ân Tình và xã Lạng San

Xã Văn Lang

57,20

2.905

 

 

12

 

Sắp xếp xã Hữu Thác và xã Hảo Nghĩa

Xã Trần Phú

47,01

2.987

 

 

13

 

Sắp xếp xã Lam Sơn và xã Lương Thành

Xã Sơn Thành

40,36

3.130

 

 

14

 

Sáp nhập 06 thôn của xã Lương Hạ (gồm: Pò Đồn, Đồn Tắm, Nà Hin, Nà Lẹng, Khuổi Nằn 1, Khuổi Nằn 2) vào thị trấn Yến Lạc

Thị trấn Yến Lạc

17,65

5.652

 

 

15

 

Sáp nhập 01 thôn của xã Văn Học (Nà Tát) và 02 thôn của xã Lương Hạ (Nà Sang, Nà Khun) vào xã Cường Lợi

Xã Cường Lợi

26,95

2.541

 

 

16

 

Sáp nhập 07 thôn của xã Văn Học (gồm: Nà Ca, Pò Phjeo, Thôm Bả, Pò Rản, Pò Lải, Pò Cạu, Nà Cằm) vào xã Vũ Loan

Xã Văn Vũ

90,19

2.793

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133