Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

TP. Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG TRƯỜNG AN, PHƯỜNG TÂN NGÃI, PHƯỜNG TÂN HOÀ VÀ PHƯỜNG TÂN HỘI THUỘC THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG KHOÁ X,
NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP LẦN THỨ 11 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/NĐ-CP ngày 05/7/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh qui hoạch chung thị xã Vĩnh Long đến năm 2020 (nay là thành phố Vĩnh Long);

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Mỹ Thuận thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000 (nay là thành phố Vĩnh Long);

Sau khi xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hoà và phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án Thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hoà và phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện có của 04 xã thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Thành lập phường Trường An thuộc thành phố Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 565,77 ha diện tích tự nhiên và 7.530 nhân khẩu của xã Trường An.

Địa giới hành chính phường Trường An:

+ Phía Bắc giáp xã An Bình - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Đông giáp phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Tây giáp xã Tân Ngãi - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

b) Thành lập phường Tân Ngãi thuộc thành phố Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 899,67 ha diện tích tự nhiên và 9.453 nhân khẩu của xã Tân Ngãi.

Địa giới hành chính phường Tân Ngãi:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang và xã An Bình - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long.

+ Phía Đông giáp với xã Trường An - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Phía Nam giáp với xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Tây giáp với xã Tân Hoà - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

c) Thành lập phường Tân Hoà thuộc thành phố Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 742,45 ha diện tích tự nhiên và 8.610 nhân khẩu của xã Tân Hoà.

Địa giới hành chính phường Tân Hoà:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

+ Phía Đông giáp xã Tân Ngãi - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long và xã An Phú Thuận - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp

+ Phía Tây giáp xã Tân Hội - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long và xã An Phú Thuận - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp

d) Thành lập phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ 520,04 ha diện tích tự nhiên và 8.467 nhân khẩu của xã Tân Hội.

Địa giới hành chính phường Tân Hội:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Hưng - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

+ Phía Đông giáp xã Tân Hoà - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

+ Phía Nam giáp xã An Phú Thuận - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp.

+ Phía Tây giáp thị trấn Cái Tàu và xã Phú Hựu - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp.

* Sau khi thành lập 4 phường thuộc thành phố Vĩnh Long: Thành phố Vĩnh Long có 4.801 ha diện tích tự nhiên và 140.371 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9, phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hoà và phường Tân Hội (không tăng thêm đơn vị hành chính mới).

Điều 2.

1. Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tiếp tục xây dựng chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án theo ý kiến đóng góp của quí đại biểu và theo kết luận của chủ toạ tại kỳ họp này. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh sớm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) ngày 18/10/2013./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lan Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 18/10/2013 thông qua Đề án thành lập phường Trường An, Tân Ngãi, Tân Hoà và Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.090

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!