Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 102/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 102/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 m 2015;

Căn c khon 1 Điều 7 thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định về lp dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mt trận T quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 7338/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh Ban vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban tư vn thuộc Ủy ban Mt trận Tquốc Việt Nam cp huyện là đối tượng không hưng lương từ ngân sách nhà nước, gồm:

a) Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Mật trận Tquốc Việt Nam tnh:

- Ch nhiệm Hội đồng tư vấn: Bng 1,0 lần mức lương cơ sở;

- Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bng 0,8 lần mức lương cơ sở;

b) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện:

- Trưng ban tư vấn: Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở;

- P trưng ban tư vấn: Bng 0,1 lần mức lương cơ sở.

2. Chi hội nghị, hội tho, công tác phí: Mc chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn v, tổ chức thuộc tnh Lâm Đng.

3. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản:

a) Mức chi viết báo cáo: Không quá 500.000 đồng/báo cáo;

b) Mức chi góp ý bằng văn bn: Không quá 200.000 đồng/văn bản.

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm và các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động tư vấn (nếu có): Thanh toán theo hóa đơn, chng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

Điều 2.

1. Giao y ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghquyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lầm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- V
PQH, VPCP;
- Bộ T
ài chính, UBTWMTTQVN;
- Cụ
c Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T
TTU, HĐND; UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đo
àn ĐBQH đơn vị tnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
-c s, ban, ngành, đoàn thể cp tnh;
- VP: T
nh y, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Đài PT-TH, Báo Lâm Đng;
- C
ng thông Tin điện tử tnh;
- Trung tâm C
ông báo tỉnh:
- Chi cục VT, LT t
nh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 102/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139