Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/1999/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  04/1999/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 1999 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/1999/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 1999 PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 03 NĂM 1999

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 1999, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 1999, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Thông qua "Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch năm 1998, quý I năm 1999 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình; "Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1998 và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình; "Báo cáo về kết quả xuất khẩu năm 1998 và các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển trình.

a. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh hai bản báo cáo trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội khoá X, Kỳ họp thứ 5.

b. Giao Bộ thương mại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 1999 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1999 nhằm khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

c. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, lựa chọn và lập danh mục các giải pháp chỉ đạo, điều hành về từng lĩnh vực, chú trọng các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài, nêu rõ thời gian hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 1999 để phân công các Bộ, ngành xây dựng thành văn bản pháp quy, nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện kế hoạch năm 1999; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện.

2. Thông qua Dự án "Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc trình. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh Dự án pháp lệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình UBTV Quốc hội trong tháng 4 năm 1999.

3. Thông qua Dự thảo "Nghị định của Chính phủ về phương thức trả nhà, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và xác lập quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp được quy định tại nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 58/1998/NQ/UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm1998 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm trình. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1999.

4. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình "Báo cáo về hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong quý I năm 1999"; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình "Báo cáo về công tác chuẩn bị cho việc phát hành công trái"; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Văn Toàn trình "Báo cáo tình hình chuẩn bị và triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1999"; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn trình "Báo cáo kết qủa 4 tháng thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm vận động phòng chống ma tuý".

Chính phủ nhất trí với các báo cáo nói trên. Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm1999 đã có những chuyển biến nhất định, chương trình xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn được triển khai sớm; tiền tệ, giá cả, thị trường cơ bản ổn định, chủ trương tiết kiệm và thực hiện công khai, dân chủ bước đầu đi vào cuộc sống... nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu và đầu tư nước ngoài giảm sút, sức mua trong nước giảm, hạn hán và nước mặn xâm nhập đang gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân...

Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp tập trung sức chỉ đạo sát sao, với những biện pháp phù hợp, quyết liệt trong việc điều hành triển khai thực hiện kế hoạch năm 1999, đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân để khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất; mở thêm thị trường; tiếp tục chỉ đạo xử lý những vướng mắc, thực hiện tốt các luật thuế mới; có giải pháp tiêu thụ hết thóc hàng hoá vụ Đông Xuân, chỉ đạo tốt sản xuất vụ Hè thu; huy động nhanh các nguồn vốn để tập trung đầu tư mạnh cho các công trình thuỷ lợi thiết yếu; cần có biện pháp cụ thể để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của hạn hán, bão lũ... Các thành viên Chính phủ được phân công phụ trách tiếp tục đi sâu đi sát địa phương để thúc đẩy chương trình trồng 5 triệu ha rừng, chương trình xoá đói giảm nghèo, huy động các nguồn lực trong nhân dân cho đầu tư phát triển, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và đầu tư... Trước mắt cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo khắc phục khó khăn cho nhân dân vùng bị hạn hán thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời có hiệu quả số hộ thiếu đói do thiên tai.

Thực hiện kế hoạch 03-KH/TW ngày 10 tháng 2 năm 1999 của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ dành thời gian thích đáng để thực hiện việc tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo kế hoạch, với trọng tâm là kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành mình thông qua việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình của Chính phủ; nghiêm túc kiểm điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; nghiên cứu, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy hành chính của cơ quan mình phụ trách để có phương án kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu.

Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ xem xét và kiến nghị điều chỉnh các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ năm 1999 để chương trình phù hơp với tình hình thực tế.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status