Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 51/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông Vận tải

Số hiệu: 51/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch công theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; các chương trình, dự án quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không:

a. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b. Ban hành quy chuẩn xây dựng và quy định việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền; quy định việc bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (trừ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị) trong phạm vi cả nước; chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đang khai thác do Bộ chịu trách nhiệm quản lý;

c. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; công bố danh mục dự án gọi vốn đầu tư và hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;

d. Trình Chính phủ quy định phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông;

đ. Công bố và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đóng, mở cảng hàng không, sân bay và thiết lập đường hàng không sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; quyết định việc đóng tạm thời và mở lại cảng hàng không, sân bay; công bố đóng, mở cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, cảng, bến thủy nội địa có phương tiện thủy nước ngoài ra vào, tuyến đường thủy nội địa, ga đường sắt, tuyến đường sắt theo quy định của pháp luật;

e. Tổ chức thực hiện việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật;

g. Trình Chính phủ quy định việc phân loại, đặt tên hoặc số hiệu đường và tiêu chuẩn kỹ thuật của các cấp đường bộ; quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống quốc lộ; hướng dẫn cụ thể việc đặt tên, số hiệu đường bộ.

6. Về phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

a. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu biển, tàu bay theo quy định của Chính phủ; quy định việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông;

b. Quy định chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới;

c. Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải, các phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, các công trình, phương tiện, thiết bị chuyên dùng sử dụng trong giao thông vận tải và các mục đích khác theo quy định của pháp luật;

d. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu đối với tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi xuất khẩu; cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận loại đối với tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu;

đ. Quy định việc thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;

e. Quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện hoạt động của cơ sở thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và cơ sở kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và các phương tiện, thiết bị, công trình khác theo quy định của pháp luật.

7. Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ người điều khiển phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải.

8. Về vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và vận tải đa phương thức:

a. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải, cơ chế, chính sách phát triển vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải theo quy định của Chính phủ;

b. Quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ vận hành, khai thác vận tải;

c. Công bố đường bay dân dụng sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; công bố các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và mạng vận tải công cộng theo quy định của pháp luật;

d. Hướng dẫn thực hiện vận tải đa phương thức theo quy định của Chính phủ;

đ. Tổ chức cấp phép hoạt động bay dân dụng; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng;

e. Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, ga đường sắt và tuyến luồng giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải.

9. Về an toàn giao thông:

a. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các đề án tổng thể về bảo đảm an toàn giao thông trên phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

b. Phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng, phương án điều hành tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp, chấp thuận chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không nước ngoài; chủ trì thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không, hàng hải theo quy định của pháp luật;

c. Hướng dẫn các thủ tục điều tra sự cố tai nạn tàu bay theo quy định của Chính phủ; tổ chức thực hiện việc điều tra, xử lý tai nạn hàng hải, hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật;

d. Tổ chức thực hiện tìm kiếm – cứu nạn trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

10. Về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải:

a. Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

b. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận tải; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c. Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không (trừ phương tiện giao thông của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh); chủ trì hướng dẫn kiểm tra, xác nhận tiêu chuẩn môi trường đối với xe ô tô và xe cơ giới khác).

11. Thực hiện hợp tác quốc tế, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

12. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không; chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm dịch vụ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông vận tải.

13. Về dịch vụ công:

a. Tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc ngành giao thông vận tải;

c. Hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

14. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước:

a. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

b. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa;

c. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa.

15. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về giao thông vận tải đối với hội, tổ chức phi chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ.

17. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền; quy định chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trong các ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện quản lý ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Kế hoạch – Đầu tư;

2. Vụ Tài chính;

3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;

4. Vụ An toàn giao thông;

5. Vụ Pháp chế;

6. Vụ Vận tải;

7. Vụ Khoa học – Công nghệ;

8. Vụ Môi trường;

9. Vụ Hợp tác quốc tế;

10. Vụ Tổ chức cán bộ;

11. Thanh tra;

12. Văn phòng;

13. Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

14. Cục Đường sắt Việt Nam;

15. Cục Đường thủy Việt Nam;

16. Cục Hàng hải Việt Nam;

17. Cục Hàng không Việt Nam;

18. Cục Đăng kiểm Việt Nam;

19. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

20. Cục Y tế giao thông vận tải;

21. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

22. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải;

23. Trung tâm Công nghệ thông tin;

24. Báo Giao thông vận tải;

25. Tạp chí Giao thông vận tải.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng, Thanh tra, Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức phòng trực thuộc; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông có Chi cục đặt tại một số địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và ban hành danh sách của tổ chức sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 34/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỞNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.51/2008/ND-CP

Hanoi, April 22, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF TRANSPORT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/2007/ND-CP dated December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Transport and the Minister of Home Affairs.

DECREES:

Article 1. - Position and functions

The Ministry of Transport is a government agency and functions to perform the state management of road, rail, inland waterway, sea and air transport nationwide, and of public services according to law.

Article 2. - Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, and draft resolutions and decrees of the Government under its approved annual law-making programs and plans, and projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Prime Minister development strategies and master plans, long-term, five-year and annual plans, and national programs and projects in the domains under its state management; and draft decisions and directives of the Prime Minister.

3. To promulgate decisions, directives and circulars within the scope of its state management; to formulate and submit to competent authorities for promulgation, or promulgate according to its competence, national standards and technical regulations in the domains under its state management.

4. To direct, guide, inspect, examine and organize the implementation of, legal document and approved strategies, master plans and plans under its state management, to propagate, disseminate and educate about laws and information on the domains under its state management.

5. Regarding road, rail, inland waterway, sea and air transport infrastructure:

a/ To direct the implementation of master plans and plans on development of transport infrastructure, already approved by the Prime Minister;

b/ To promulgate construction regulations and regulations on transport infrastructure according to its competence; to prescribe the maintenance, use management and exploitation of transport infrastructure (other than urban transport infrastructure) nationwide; to direct and examine the maintenance of, and observance of standards and technical regulations on, the network of operating transport work under its management;

c/ To perform the tasks and exercise the powers of the investment decider and owner, for investment projects on transport infrastructure construction; to announce the list of transport infrastructure projects calling for investment and their investment forms according to law;

d/ To propose the Government to prescribe the scopes of inland waterway protection corridors and road and railway traffic safety corridors according to law; to direct and examine People’s Committees of all levels in taking measures to protect traffic safety corridors;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To organize the registration and grant of airport and airfield registration certificates according to law;

g/ To propose the Government to prescribe the classification and naming or cording of roads, and technical standards on roads of all grades; to decide on the classification and adjustment of national highway systems; to provide specific guidance on the naming or coding of roads.

6. Regarding means of transport, construction and loading/unloading means and equipment (other than means used for defense and security purposes, and fishing vessels) and technical equipment used exclusively in transport:

a/ To organize the registration of ships and aircraft according to the Government’s regulations; to prescribe the registration and grant of number plates for railway and inland waterway means of transport as well as vehicular machines in traffic;

b/ To prescribe motor vehicles' technical safety and environmental protection quality;

c/ To prescribe and guide the implementation of standards and technical regulations on, and the inspection of technical safety quality of, road transport motor vehicles, rail, inland waterway, air

and sea means of transport, special-use loading/unloading and construction equipment, and special-use works, means and equipment for transport and other purposes according to law;

d/ To organize the grant of certificates of satisfaction of aviation conditions for aircraft, and overseas aviation conditions for to-be-exported aircraft, aircraft engines and propellers; to grant or recognize certificates of category for domestic or imported aircraft, aircraft engines and propellers;

e/ To prescribe the appraisal of technical design in production, assembly, repair and transformation of means of transport, special-use loading/unloading and construction equipment and means, and specialized transport technical equipment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To prescribe the training, coaching and examination of, and the grant, recognition and withdrawal of professional permits, diplomas and certificates for, drivers and operators of special-use means of and equipment (except for those operating special-use defense and security equipment and means and fishing vessels or those performing peculiar jobs in the transport sector).

8. Regarding road, rail, inland waterway, sea, air and multi-air and modal transportation:

a/ To guide and examine the observance of transport business conditions and mechanisms and policies on transport development and transport-related services according to the Government's regulations;

b/ To prescribe technical and technological standards and regulations on transport operation and exploitation;

c/ To announce civil flight routes after they are approved by the Prime Minister; to announce road, rail and inland waterway transport routes and mass transit networks according to law;

d/ To guide the multi-modal transportation according to the Government's regulations;

e/ To organize the grant of permits for civil flight operation; to guide and examine the implementation of the regulation on coordination in civil aviation management;

f/ To detail the management of activities in airports, airfields, seaports, ports, inland wharfs, railroad stations and railway, inland waterways and seaways.

9. Regarding traffic safety:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To approve civil aviation security programs and schemes on air navigation for illegally intervened aircraft, to accept civil aviation security programs of foreign airlines; to assume the prime responsibility for checking and supplying information on aviation and maritime security and safety according to law;

c/ To guide procedures for investigation into airplane accidents and incidents according to the Government's regulations; to organ investigation and settlement of maritime and civil aviation accidents according to law;

d/ To organize search and rescue in road, railway, inland waterway, seaway and airway traffic.

10. Regarding environmental protection in transport activities.

a/ To organize the appraisal and approval of strategic environment assessment reports and environmental impact assessment reports, for investment projects on transport infrastructure construction and industrial production establishments falling under its competence according to law;

b/ To coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment, concerned ministries, ministerial-level agencies, government attached agencies and provincial-level People's Committees in directing, guiding and examining the implementation of the environmental protection law and relevant regulations on transport infrastructure construction and transport activities; to monitor and examine the implementation of legal provisions on environmental protection in the domains under its state management;

c/ To prescribe the grant of environmental standard certificates for road motor vehicles, rail, inland waterway, sea and air transport means (except for means of transport of the army and police used for defense and security purposes); to assume the prime responsibility for and guide the examination and certification of environmental standards for automobiles and other motor vehicles.

11. To realize international cooperation and treaties on road, rail, inland waterway, sea and air transport, which Vietnam has signed or acceded to.

12. To direct the implementation of plans on scientific research, technology development and transfer in the domains of road, rail, inland waterway, sea and air transport; to direct the formulation and implementation of programs and projects on application of information technology and building of database to provide information service for state management and meet demands of organizations and individuals engaged in transport activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To organize the implementation of the master plan on the network of public service non-business organizations in the branches and domains under its state management after it is approved by a competent authority;

b/ To promulgate standards and technical regulations for public service provision activities in the transport sector;

c/ To guide and support organizations in providing public services according to law.

14. Regarding representing the owner of state capital portions in state-invested enterprises:

a/ To formulate schemes on reorganization and ownership transfer of state enterprises, submit them to the Prime Minister for approval and direct their implementation after they approved;

b/ To propose the Prime Minister to appoint, reappoint and dismiss, or to appoint, reappoint and dismiss according to its competence, leaders, managers and chief accountants of state enterprises which have not been equitized;

c/ To submit to the Prime Minister for approval, or approve according to its competence, organization and operation charters of state enterprises which have not been equitized.

15. To guide and create conditions for associations and non-governmental organizations to participate in transport activities; to examine the implementation of the State's regulations on transport by associations and no-governmental organizations; handle or propose competent state agencies to handle violations committed by associations and non-governmental organizations according to law.

16. To inspect, examine and settle complaints and denunciations, to prevent and fight corruption and negative practices and handle violations of the law on road, rail, inland waterway, sea and air transport falling under its competence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of the wage regime and policies and regimes for cadres, public employees and servants and laborers under its management; to train, retrain and build a contingent of cadres, public employees and servants under its management; to prescribe office titles and technical and professional rank standards within branches under its management.

19. To manage finance and assets assigned to the Ministry and state budget funds allocated to the Ministry according to law.

20. To perform other tasks as prescribed by law or as assigned by the Government or the Prime Minister.

Article 3. - Organizational structure

1. The Planning and Investment Department;

2. The Finance Department;

3. The Transport Infrastructure Department;

4. The Traffic Safety Department;

5. The Legal Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. The Science-Technology Department;

8. The Environment Department;

9. The International Cooperation Department;

10. The Organization and Personnel Department;

11. The Inspectorate;

12. The Office;

13. Vietnam Road Administration;

14. Vietnam Railway Administration;

15. Vietnam Inland Waterway Administration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17. Vietnam Aviation Administration;

18. Vietnam Register;

19. The Department for Management of Transport Work construction and Quality;

20. The Transport Health Department;

21. The Institute for Transport Strategies and Development;

22. The Transport Administrators School;

23. The Information Technology Center;

24. The Transport newspaper;

25. The Transport magazine.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Office, the Inspectorate, the planning and Investment Department and the Organization and Personnel Department may organize sections; Vietnam Inland Waterway Administration, Vietnam Maritime Administration and the Department for Management of Transport Work Construction and Quality have sub-departments based in some localities.

The Minister of Transport shall propose the Prime Minister to define the functions, tasks, powers and organizational structures of Vietnam Road Administration, Vietnam Maritime Administration and Vietnam Aviation Administration and promulgate a list of the Ministry's remaining non-business organizations.

Article 4. - Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in ''CONG BAO;'' to annul the Government Decree No. 34/2003/ND-CP dated April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport, and all previous provisions which are contrary to this Decree.

Article 5. - Implementation responsibilities

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People’s Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62.036

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!