Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 87/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thng quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời đề xuất khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu

- 100% các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, trong đó có tối thiểu 1/2 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan.

- Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thông báo, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Các Sở, ban, ngành (bao gồm cơ quan chuyên môn trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính), UBND các quận, huyện, thị xã.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.

2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của các cơ quan hoặc thông qua hồ sơ, báo cáo.

3. Thời gian: Từ tháng 4/2018 đến tháng 11/2018.

4. Thành phần: Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì; Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các cơ quan chịu sự kiểm tra về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan) hoặc văn bản đề nghị báo cáo (trường hợp kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo) gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch trình cụ thể cho các đơn vị khi kiểm tra.

- Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nội dung quy định. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo, sau khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan kiểm tra phải gửi tài liệu, bằng chứng liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - số 89 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Email: cctcdlcl_skhcn@hanoi.gov.vn).

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ tng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố) đđiều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Tổng cục TCĐLCL - BKH&CN;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL - S
KH&CN;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, Đ.H.Giang, Các Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXHg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

 

LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN

(Gửi kèm Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công ngh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lưng

 

X

Tháng 4/2018

2

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

Tháng 4/2018

3

UBND huyện Ứng Hòa

 

X

Tháng 4/2018

4

UBND huyện Mỹ Đức

 

X

Tháng 4/2018

5

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

 

X

Tháng 4/2018

6

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

X

Tháng 4/2018

7

Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

X

Tháng 4/2018

8

Chi cục Giám định Xây dựng

 

X

Tháng 4/2018

9

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

X

Tháng 5/2018

10

UBND huyện Đông Anh

 

X

Tháng 5/2018

11

UBND huyện Hoài Đức

 

X

Tháng 5/2018

12

UBND huyện Đan Phượng

 

X

Tháng 5/2018

13

Sở Công Thương

 

X

Tháng 5/2018

14

Sở Tài chính

 

X

Tháng 5/2018

15

Sở Giao thông Vận tải

 

X

Tháng 5/2018

16

Sở Tài nguyên Môi trường

 

X

Tháng 5/2018

17

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

X

Tháng 5/2018

18

Chi cục Quản lý đất đai

 

X

Tháng 6/2018

19

Văn phòng đăng ký đất đai

 

X

Tháng 6/2018

20

UBND huyện Thường Tín

 

X

Tháng 6/2018

21

UBND huyện Phú Xuyên

 

X

Tháng 6/2018

22

UBND huyện Quốc Oai

 

X

Tháng 6/2018

23

UBND huyện Thạch Thất

 

X

Tháng 6/2018

24

Sở Tư pháp

 

X

Tháng 6/2018

25

Sở Xây dựng

 

X

Tháng 6/2018

26

Thanh tra Thành phố

X

 

Tháng 6/2018

27

Sở Y tế

 

X

Tháng 6/2018

28

Trung tâm Giám định Y khoa

 

X

Tháng 7/2018

29

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 

X

Tháng 7/2018

30

Trung tâm Y tế dự phòng

 

X

Tháng 7/2018

31

Sở Nội vụ

 

X

Tháng 7/2018

32

Sở Du lịch

 

X

Tháng 7/2018

33

UBND huyện Phúc Thọ

 

X

Tháng 7/2018

34

UBND huyện Ba Vì

 

X

Tháng 7/2018

35

Ban Thi đua khen thưởng

 

X

Tháng 7/2018

36

Ban Tôn giáo

 

X

Tháng 7/2018

37

UBND quận Hai Bà Trưng

 

X

Tháng 8/2018

38

UBND quận Long Biên

 

X

Tháng 8/2018

39

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

 

X

Tháng 8/2018

40

Chi cục Bảo vệ Thực vật

 

X

Tháng 8/2018

41

Chi cục Thú y

 

X

Tháng 8/2018

42

Chi cục Kiểm lâm

 

X

Tháng 8/2018

43

Chi cục Phát triển Nông thôn

 

X

Tháng 8/2018

44

Chi cục Thủy sản

 

X

Tháng 8/2018

45

Chi cục Thủy lợi

 

X

Tháng 8/2018

46

Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão

 

X

Tháng 9/2018

47

UBND huyện Thanh Trì

 

X

Tháng 9/2018

48

UBND quận Hoàng Mai

 

X

Tháng 9/2018

49

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

Tháng 9/2018

50

Văn phòng UBND Thành phố

X

 

Tháng 9/2018

51

UBND huyện Thanh Oai

 

X

Tháng 9/2018

52

UBND huyện Chương Mỹ

 

X

Tháng 9/2018

53

Ban Dân tộc

X

 

Tháng 9/2018

54

UBND quận Hoàn Kiếm

 

X

Tháng 9/2018

55

UBND huyện Gia Lâm

 

X

Tháng 9/2018

56

UBND quận Ba Đình

 

X

Tháng 9/2018

57

UBND quận Đống Đa

 

X

Tháng 10/2018

58

Sở Ngoại vụ

 

X

Tháng 10/2018

59

UBND quận Hà Đông

 

X

Tháng 10/2018

60

UBND quận Thanh Xuân

 

X

Tháng 10/2018

61

UBND quận Nam Từ Liêm

 

X

Tháng 10/2018

62

UBND quận Bắc Từ Liêm

 

X

Tháng 10/2018

63

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

Tháng 10/2018

64

Sở Văn hóa và Thể thao

 

X

Tháng 10/2018

65

Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất

 

X

Tháng 11/2018

66

UBND Thị xã Sơn Tây

 

X

Tháng 11/2018

67

UBND quận Cầu Giấy

 

X

Tháng 11/2018

68

UBND quận Tây Hồ

 

X

Tháng 11/2018

69

UBND huyện Mê Linh

 

X

Tháng 11/2018

70

UBND huyện Sóc Sơn

 

X

Tháng 11/2018

71

Chi cục Văn thư lưu trữ

 

X

Tháng 11/2018

72

Chi cục Quản lý Cht lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

X

Tháng 11/2018

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 11/04/2018 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194