Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 84/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo đồng bộ giữa các cấp, các ngành, góp phần vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Xác định triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời đảm bảo tính liên tục, nối tiếp của các nhiệm vụ, hoạt động quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền

- Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm mục tiêu phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg tới người dân, tổ chức để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của người dân, tổ chức, xã hội đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo trách nhiệm, thẩm quyền

a) Hoàn chỉnh hệ thống văn bản liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

- Sửa đổi các quyết định về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn phù hợp với Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg (Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012, Quyết định số 51/QĐ-UBND và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/12/2013).

- Rà soát, ban hành các quyết định danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, quyết định thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo trên 80% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính (bao gồm: Sửa đổi định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, chế độ công tác phí đối với công chức làm nhiệm vụ chuyển hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; kinh phí trang bị đồng phục cho công chức,...).

b) Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO:

- Rà soát lại hệ thống Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để đảm bảo có đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định.

- Triển khai có hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, thực hiện tin học hóa việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với việc đầu tư. xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

- Xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO và chuyển giao cho UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt hệ thống tài liệu của đơn vị mình.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

- Hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý.

- Hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và báo cáo về Sở Nội vụ.

(Các nhiệm vụ công việc cụ thể thực hiện được xác định tại Phụ lục đính kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định các nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì trong kế hoạch, lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, yêu cầu phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 09/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn
thành

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1

Tuyên truyền triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

31/7/2015

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền về Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan tuyên truyền Trung ương và địa phương

Trong năm 2015

2

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình, báo viết

Các chuyên mục trên báo hình và báo viết

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện,

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2015

3

Thực hiện kiểm tra CCHC năm 2015

30% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được UBND tỉnh kiểm tra về công tác CCHC

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm 2015

II. HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG VĂN BẢN

1

Quyết định sửa đổi về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn

Quyết định UBND tỉnh ban hành sửa đổi các Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012, Quyết định số 51/QĐ-UBND và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

15/8/2015

Quyết định quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định

Quyết định củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định

2

Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Công văn đề nghị phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

10/8/2015

Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan đơn vị đề nghị

3

Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính

Tờ trình, đề án về quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính (bao gồm: sửa đổi định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, chế độ công tác phí đối với công chức làm nhiệm vụ chuyển hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; kinh phí trang bị đồng phục cho công chức,...).

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

10/8/2015

III. TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG ISO

1

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

Xây dựng trụ sở làm việc cấp huyện, xã

Các cơ quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được ghi kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2015

2

Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý hồ sơ một cửa

Nâng cấp phần mềm một cửa phù hợp với quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh,

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

30/8/2015

Áp dụng tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm 2015

3

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Quyết định tự công bố đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Các cơ quan, đơn vị đã và chuẩn bị được công nhận

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2015

4

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Quyết định công bố TTHC áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm 2015

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 27/07/2015 thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91