Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 5763/KH-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ 2020

Số hiệu: 5763/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Phan Trọng Tấn
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5763/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 4531/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020 với nhũng nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN (trọng tâm là Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành) để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

- Kế hoạch công tác PCTN của UBND tỉnh là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Công tác phòng, chống tham nhũng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng (công khai, minh bạch, chế độ, định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ, minh bạch tài sản, thu nhập...); tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN; gắn công tác này với việc phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập (khi có kế hoạch của Thanh tra Chính phủ); Thông tri số 10-TT/TU ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 4531/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 540/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2019; Kế hoạch PCTN năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Về đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.

- Về hình thức tuyên truyền: Sử dụng các hình thức truyền thống (báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị...), kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác cho phù hợp (tổ chức thi viết hoặc hình thức sân khấu tìm hiểu pháp luật về PCTN, hái hoa dân chủ...).

3. Công tác phòng ngừa tham nhũng

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

a. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, ý thức về việc công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan, trong đó tập trung vào các một số lĩnh vực như: Công tác tài chính - ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; công tác đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư; công tác cán bộ...

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trong việc công khai, minh bạch thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đơn vị trực thuộc để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

b. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

- Thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, triển khai việc tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.

c. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (khi có kế hoạch); tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Thông tri số 17-TT/TU ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và một số văn bản khác về kê khai tài sản, thu nhập.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai; tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai năm 2019 theo quy định.

d. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách); triển khai đầy đủ, kịp thời trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng về Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

b. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; qua thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định pháp luật.

c. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

d. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; lựa chọn nội dung thanh tra trách nhiệm cho phù hợp, tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

d. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế mới phát hiện, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài.

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 239/QCPH-TTr-CA-VKSND-TAND ngày 15/6/2016 về việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin về PCTN; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn theo quy định.

5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch PCTN năm 2020, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, xác định rõ các nội dung về tự kiểm tra nội bộ (việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; về chế độ, định mức, tiêu chuẩn...).

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và quy định của pháp luật về công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN của UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập (theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ); tổ chức tập huấn việc đánh giá công tác PCTN năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2020.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền và công khai các nội dung theo quy định về công tác PCTN của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

b. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN của các đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

c. Sở Tài chính

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành cho phù hợp.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn... trên địa bàn tỉnh.

d. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, công tác cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác, tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua khen thưởng nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng.

đ. Công an tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tập trung điều tra các vụ án tham nhũng được phát hiện; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra truy tố, xét xử theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Định kỳ (hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm) hoặc đột xuất phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí về UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

e. Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh; công khai kế hoạch PCTN này; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

g. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nội dung về PCTN; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được chỉ đạo xử lý./.


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các DN Nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5763/KH-UBND ngày 11/12/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!