Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 31/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 83/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Chương trình hành động về công tác gia đình,

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cơ bản đã được bố trí đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp tỉnh: 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình giúp tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác gia đình, trong đó 01 trưởng phòng phụ trách chung, 01 phó phòng thực hiện nhiệm vụ tham mưu; cấp huyện: 08 đồng chí lãnh đạo phòng phụ trách chung, mỗi đơn vị giao một đồng chí chuyên viên kiêm nhiệm công tác gia đình; cấp xã: 126 đồng chí lãnh đạo UBND phụ trách và 113 xã đã bố trí được cán bộ văn hóa thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và thông tin truyền thông. Trình độ cán bộ hầu hết đã qua đào tạo từ trung cấp trở lên (trong đó: trình độ trên Đại học 4 đồng chí (bằng 1%); đại học: 141 đồng chí (bằng 52%); dưới đại học 126 đồng chí (bằng 47% ). Những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện và cơ sở thực hiện nhiệm vụ về công tác gia đình được quan tâm. Việc tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm đã giúp nhận thức của cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Chất lượng tham mưu về công tác gia đình có chuyển biến tích cực, các cấp đều chủ động trong công tác tham mưu các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình dài hạn, ngắn hạn. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình cũng được tổ chức tốt hơn.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình còn mỏng và chưa đúng chuyên ngành đào tạo (cán bộ được đào tạo các ngành về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình chiếm 36%; các ngành khối khoa học xã hội chiếm 14%; các ngành khác chiếm 50%). Cấp huyện chưa bố trí cán bộ chuyên trách về công tác gia đình. Do cán bộ thuyên chuyển hoặc nghỉ hưu, một số xã chưa bố trí đủ cán bộ và cộng tác viên về công tác gia đình tại xã và thôn/làng/khu phố.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chương trình hành động công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở:

- Năm 2015: duy trì, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình; mở rộng mạng lưới cán bộ theo hướng các sở, ngành có cán bộ theo dõi công tác gia đình; hoàn thành việc xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở theo hướng sử dụng mạng lưới cộng tác viên hiện có.

b. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở:

- Đến năm 2016: 50% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình;

- Đến năm 2020: 100% đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở:

- Duy trì, mở rộng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp các ngành.

- Rà soát, xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình cấp xã và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

2. Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở:

- Đánh giá thực trạng, nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

3. Tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong các dự án thành phần thuộc đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan và các địa phương hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi về cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch.

4. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Tăng cường nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình tại địa phương, ưu tiên xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên về gia đình ở cơ sở;

- Bố trí ngân sách thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Kế hoạch;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa bàn quản lý;

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.

5. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành và theo lĩnh vực chuyên môn các nội dung của công tác gia đình; xây dựng kế hoạch và lồng ghép các nguồn lực, các chương trình, dự án hiện hành có liên quan đến công tác gia đình để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện đề án “Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ ngày 20 đến 25/12 hàng năm.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo định kỳ và đột xuất; đề xuất những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trình UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể của tỉnh (ph/h);
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BN; Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 31/03/2015 thực hiện đề án “Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79