Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 44/KH-UBND về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Số hiệu: 44/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 01/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 44/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020

Thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai trong năm 2020, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 theo Bộ chỉ số DDCI được phê duyệt tại Quyết định s128/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh đảm bảo cht lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, với khẩu hiệu truyền thông là: "DDCI Sóc Trăng - Lng nghe để phục vụ".

2. Yêu cầu

- Việc tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả phải khách quan, độc lập. Đơn vị tư vấn phải có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu khảo sát, phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả DDCI.

- Các nội dung, tiêu chí và phương pháp đánh giá phải bám sát theo Bộ Chỉ số DDCI được ban hành kèm theo Đề án. Số lượng mẫu khảo sát phải đảm bảo đủ độ tin cậy, khoa học. Thông tin khảo sát từ doanh nghiệp phải tuyệt đối được giữ bí mật để bảo đảm cho doanh nghiệp trả lời chính xác, khách quan với thực tiễn.

- Công tác truyền thông được triển khai nhanh chóng, thường xuyên, hiệu quả; tuyên truyền vận động các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện khảo sát.

- Kết quả đánh giá năm 2020 phản ánh đúng thực trạng, khách quan, công khai, minh bạch; là cơ sở quan trọng, tin cậy làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NĂM 2020

1. Đối tượng được đánh giá

a) Nhóm các sở, ngành: Năm 2020 đánh giá 19 cơ quan, gồm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Giao thông vận tải.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Công Thương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Y tế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Tư pháp.

- Công an tỉnh.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Cục thuế tỉnh.

- Chi cục Hải quan.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh.

b) Nhóm các huyện, thị xã, thành phố: Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố.

2. Nội dung đánh giá

a) Nội dung đánh giá các sở, ngành:

- Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.

- Chất lượng dịch vụ công.

- Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.

- Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo.

- Chi phí không chính thức.

b) Nội dung đánh giá các huyện, thị xã, thành phố:

- Chi phí gia nhập thị trường.

- Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh.

- Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo địa phương.

- Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình.

- Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.

- Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa.

- Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh.

- Chi phí không chính thức.

- Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

a) Tổ chức hội nghị công bố Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng: Tháng 5/2020.

b) Công tác truyền thông, tuyên truyền: Tháng 4 - 8/2020.

c) Chọn mẫu, tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá: Tháng 6 - 9/2020.

d) Công bố kết quả Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng năm 2020: Tháng 10/2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hỗ trợ từ Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan Trung ương tại tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt và triển khai Kế hoạch này đến phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

(Kèm theo phụ lục phân công nhiệm vụ).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, cơ quan Trung ương tại tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU; TT. HĐND tnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- VCCI chi nhánh
Cần Thơ;
- Các cơ quan Trung ương tại tỉnh;
- Các sở, ngành t
nh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh;
- Báo Sóc Trăng, Đài PT&TH Sóc Trăng;
- Đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá;
- Lưu: TH, VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020, TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s44/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Nội dung

Thời gian

Đơn vchủ trì thc hin

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức hội nghị công bố Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng

Tháng 5/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND cấp huyện

2

Tổ chức tuyên truyền

 

 

 

a

Quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Tháng 5/2020

Các sở, ngành và UBND cấp huyện

 

b

Phổ biến, đăng tải thông tin về Bộ Chỉ số DDCI và Kế hoạch triển khai Bộ Chỉ số DDCI. Khẩu hiệu truyền thông là:

"DDCI Sóc Trăng - Lắng nghe để phục vụ".

Tháng 4 - 8/2020

- Các sở, ngành và UBND cấp huyện tuyên truyền thông tin tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng phối hợp đưa tin, đăng báo, phát thanh, truyền hình...

 

3

Chọn mẫu, tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá

Tháng 6 - 9/2020

Đơn vị tư vấn

- Các sở, ngành và UBND cấp huyện

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh được chọn mẫu.

a

Chọn mẫu để khảo sát:

+ Đơn vị tư vấn thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên, khoa học để tiến hành điều tra, khảo sát.

+ Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (tên doanh nghiệp, loại hình, địa chỉ...) có phát sinh thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trong 2 năm gần nhất gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp cung cấp cho đơn vị tư vấn thực hiện chọn mẫu khảo sát, điều tra. Thời gian chậm nhất là ngày 20/3/2020.

+ Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh thuế trên địa bàn trong năm 2019.

Tháng 6/2020

Đơn vị tư vấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

b

Tiến hành điều tra, khảo sát:

+ Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, điều tra theo phương án lựa chọn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng thông tin khách quan, độc lập.

Trong đó: Thực hiện khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Gửi phiếu khảo sát và tiếp nhận phản hồi phiếu khảo sát từ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh qua đường bưu điện. Tiếp nhận phiếu khảo sát trực tuyến và phiếu khảo sát thu thập tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng bố trí khu vực để các cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia điền phiếu khảo sát khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Cổng thông tin khảo sát trực tuyến để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện trả lời thông tin khảo sát; đảm bảo thông tin trả lời của doanh nghiệp được chuyển đến đơn vị tư vấn được bảo mật, an toàn, khách quan.

Tháng 7 - 9/2020

Đơn vị tư vấn

- Tổ Công tác DDCI;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh được chọn mẫu.

c

Phân tích, báo cáo đánh giá: Đơn vị tư vấn xử lý dữ liệu, phân tích đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng năm 2020 đảm bảo yêu cầu quá trình xử lý thông tin, phân tích, đánh giá phải được thực hiện khách quan, đúng phương pháp khoa học.

Tháng 9/2020

Đơn vị tư vn

Tổ công tác DDCI

4

Công bố kết quả Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Tháng 10/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đơn vị tư vấn; các sở, ngành và UBND cấp huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 44/KH-UBND về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141