Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 4013/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4013/KH-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dng, thực hiện hương ưc, quy ước trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi tắt là Quyết định 22). Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Phấn đấu 100% sthôn, khu dân cư rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng được hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Các hương ước, quy ước phù hợp với chủ trương, đường li của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế ở địa phương; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sng văn minh trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và địa phương trong việc triển khai thi hành Quyết định 22. Xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm Quyết định được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Quá trình thực hiện Quyết định 22 phải gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thực hiện các nội dung về hương ước, quy ước.

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định 22.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phbiến nội dung của Quyết định, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng liên quan. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện và các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chtrì, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định 22 thông qua các bài viết chuyên đề, bản tin pháp luật sâu rộng, hiệu quả.

- Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định 22 vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thng nht.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa- Thông tin thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

Kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý của các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tư pháp để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu , nội dung trái pháp luật và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử đối với phụ nữ trong hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và năm 2019

b) Tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới hương ước, quy ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2018.

c) Tchức kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và ban hành các văn bản liên quan theo thm quyền.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức thẩm định nội dung hương ước, quy ước theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc trước khi trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước hiện có đảm bảo phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm.

- Thng kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Hướng dẫn các phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố thẩm định nội dung các hương ước, quy ước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyn con người, quyền công dân.

3. S Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán về kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh cùng với dự toán chi thường xuyên ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các Sở, ngành của tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch trin khai thực hiện, đánh giá, kiểm tra tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ưc, quy ước;

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. Trong đó chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013; kịp thời phát hiện, chn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát, theo dõi, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các quy định của pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương.

- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ xong trong năm 2018.

- Duy trì chế độ báo cáo công tác xây dựng, thực hiện quy ước, quy ước hàng năm về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh) để theo dõi, đánh giá.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp tham, mưu giúp UBND cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương chủ trì thực hiện quản lý nhà nước theo Kế hoạch này được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, địa phương đó (xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm) và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm. Khuyến khích việc hỗ trợ, đóng góp kinh phí, điều kiện cn thiết khác trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh định kỳ kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của UBND tỉnh. Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô. Hơn, Ô. Khuyến);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, Hiển

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122