Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 02/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin, truyền thông để phổ biến, tuyên truyền.

- Triển khai đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng tuyên truyền.

- Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về Dân quân tự vệ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng phát hành: Các Sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

2. Tổ chức tập huấn cán bộ phổ biến nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Nội dung tập huấn:

+ Đường lối quan điểm của Đảng về dân quân tự vệ.

+ Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức tập huấn:

+ Cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức (đối tượng tham gia tập huấn theo quy định tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh).

+ Tập huấn ở cấp tỉnh (đối tượng tham gia tập huấn gồm: cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn tỉnh; Ban CHQS các cơ quan, tổ chức; Thủ trưởng các Phòng, Ban, Chỉ huy Trung đoàn 855 thuộc Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, Chỉ huy Ban CHQS các huyện, thành phố).

+ Tập huấn cấp huyện (đối tượng tham gia tập huấn gồm: lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường, thị trấn; các đồng chí thuộc thành phần tập huấn lớp 1 mà chưa tham gia tập huấn; Các đồng chí Phó tham mưu trưởng, Trợ lý Dân quân tự vệ, Trợ lý Tác huấn, Nhân viên thống kê, Nhân viên Tài chính của các huyện, thành phố).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ ở cấp xã (lựa chọn xã Kim Chính, huyện Kim Sơn để làm điểm)

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung:

+ Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ tại các mô hình điểm.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật dân quân tự vệ.

+ Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền và tổ chức củng cố và duy trì hoạt động tủ sách pháp luật cấp xã.

+ Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng.

- Thời gian:

+ Triển khai xây dựng mô hình điểm: Quý I năm 2021.

+ Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng: Quý II năm 2022.

4. Tổ chức Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ

- Hội thi cấp huyện:

+ Thành phần: 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã.

+ Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã tham gia hội thi cấp tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

- Hội thi cấp tỉnh:

+ Thành phần: Mỗi huyện, thành phố 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã và 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện.

+ Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện tham gia hội thi Quân khu.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

- Hội thi cấp Quân khu:

+ Thành phần: 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện đã được lựa chọn thi ở cấp tỉnh, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

- Hội thi toàn quốc: Thời gian thực hiện, Quý IV năm 2021.

5. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

- Trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ.

- Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã phát tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ.

- Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử.

- Lồng ghép thông qua các hoạt động khác: như các hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ giao trong kế hoạch các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kim Sơn và các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng mô hình điểm tại xã Kim Chính và tổ chức triển khai, nhân rộng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán bảo đảm ngân sách đảm bảo để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chỉ đạo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về các nội dung hoạt động có liên quan đến việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên cơ sở bảo đảm thông tin bí mật Nhà nước.

- Chỉ đạo các cơ quan, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ.

3. Sở Tư pháp

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ, tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ.

6. Công an tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ; lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ trong các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và tuyên truyền về hoạt động phối hợp giữa lực lượng Công an với dân quân tự vệ và các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ với chương trình giáo dục, đào tạo.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình điểm, hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

- Chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; nhất là tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
07/TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98