Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm người đứng đầu Bình Định 2016

Số hiệu: 24/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 24/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách TTHC, thời hạn hoàn thành, kết quả công việc.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Nhim v

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

1

Trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được quy định tại: Nghị định s63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP , Nghị định s20/2008/NĐ-CP, Nghị quyết s19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC hằng năm của tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hng năm

2

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của đơn vị, địa phương mình; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện

Hằng năm

3

Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

4

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong tờ trình khi trình UBND tỉnh ban hành văn bản.

Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Hằng năm

5

Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kim tra việc thực hiện kim soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

6

Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, kết nối với Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC ngay sau khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

7

Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định hành chính, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, địa phương mình khi có đề nghị. Tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyt thuc lĩnh vc quản lý.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

8

Kịp thời xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm nếu đxảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

9

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thi tháo g các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

(Trong 6 tháng đầu năm, ngày 26/4/2016 Chủ tịch UBND Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức đối thoại trực tiếp với hơn 250 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh - Đây là nội dung và hình thức tổ chức điển hình thực hiện đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 13/CT-TTg .

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương lưu ý cần xác định, lựa chọn đối tượng là tổ chức, cá nhân thường quan hệ trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm đạt được mục đích trong Kế hoch đã nêu).

10

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC khi được khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại đơn vị, địa phương mình. Kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC (nếu có).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

11

Quan tâm, tạo điều kiện bố trí và bảo đảm đầy đủ nguồn lực đ trin khai các hoạt động cải cách TTHC.

Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

12

Xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

13

Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC đbáo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan; Đài Phát thanh – Truyn hình tỉnh, Báo Bình Định; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

14

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về cải cách TTHC trong phạm vi toàn tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

15

Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền địa phương. Có cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông suốt, thuận lợi, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân và tổ chức.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

16

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nht là trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Hằng năm

17

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn. Thường xuyên theo dõi tình hình và thực hiện đảm bảo định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Chỉ thị 13/CT-TTg qua Sở Tư pháp tổng hợp (báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất ngày 10/5 hằng năm; báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 10/11 hằng năm).

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, dự thảo báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyn chỉ đạo xử lý cụ th./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- CT, PCT Trần Châu;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PTTH Bình Định; Báo Bình Định;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP UBND t
nh;
- TT Tin học; TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 24/05/2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!