Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội

Số hiệu: 24/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 27/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TỪ LIÊM ĐỂ THÀNH LẬP 02 QUẬN VÀ 23 PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2010; Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 08/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ;

Sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu :

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; thành lập các tổ chức trong hệ thống chính trị của quận, phường; thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận; các hội, các tổ chức trên địa bàn 02 quận và các phường theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo đoàn kết, tiết kiệm, không để thất thoát tài sản của nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các quận mới, phường mới đi vào hoạt động ổn định, bình thường, không làm ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn.

3. Tiến hành bàn giao, quản lý tài sản, tài chính của huyện Từ Liêm và các xã, thị trấn (cũ) theo đúng quy định.

II. Nguyên tắc

1. Bàn giao nguyên trạng diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, văn hóa, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của từng quận, từng phường theo địa giới hành chính.

2. Thành lập tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phải thực hiện tinh giản, gọn đầu mối, đúng pháp luật và các quy định của Thành phố, đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài của quận mới.

3. Nguồn cán bộ của quận mới chủ yếu tuyển chọn từ huyện Từ Liêm, điều động từ các sở, ngành Thành phố và qua thi tuyển công chức.

III. Nội dung công việc

1. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy:

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Từ Liêm và các Sở, ban, ngành Thành phố để triển khai Chỉ thị của Thành ủy và kế hoạch của UBND Thành phố.

- Thành lập 02 Ban Trù bị tại hai quận, để phục vụ cho việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho 02 quận chính thức hoạt động từ 01/4/2014.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để phục vụ việc kiện toàn Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hai quận.

- Thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; các hội, các tổ chức phi chính phủ của 02 quận và 23 phường theo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các hội...vv. Đảm bảo để hai quận chính thức đi vào hoạt động từ 01/4/2014.

2. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố:

- Quyết định việc bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân hai quận và các phường phải bầu cử bổ sung theo quy định của pháp luật.

- Chỉ định triệu tập viên để triệu tập kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân của 02 quận theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện Từ Liêm hiện nay; hướng dẫn nội dung kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân hai quận và các phường.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời của quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, thành lập các Phòng chuyên môn thuộc hai quận. Việc chỉ định UBND lâm thời của 02 quận, thành lập các phòng chuyên môn của quận, thực hiện xong trước ngày 20/3/2014.

- Có văn bản đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập các cơ quan nhà nước được tổ chức theo hệ thống dọc tại 02 quận, đảm bảo các cơ quan này hoạt động tại hai quận mới từ 01/4/2013.

4. Đề nghị UBMT Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố hướng dẫn và thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập UBMT Tổ quốc, thành lập các đoàn thể của hai quận, của các phường. Việc thành lập hoàn thành trước ngày 20/3/2014.

5. Các cơ quan, tổ chức có chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Từ Liêm để thực hiện các trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức hội tại hai quận và các phường theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của từng tổ chức hội.

6. Thường trực HĐND huyện Từ Liêm

- Rà soát, xác định số đại biểu HĐND huyện được phân chia về mỗi quận để hợp thành HĐND của từng quận; hướng dẫn HĐND các xã xác định số đại biểu được phân chia về các phường để hợp thành HĐND từng phường; dự kiến số đại biểu HĐND quận, phường phải bầu cử bổ sung để báo cáo Thường trực HĐND và UBND Thành phố.

- Đề nghị Thường trực HĐND thành phố chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của HĐND quận Bắc Từ Liêm và HĐND quận Nam Từ Liêm;

- Chỉ định triệu tập viên để triệu tập kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân của các phường được thành lập mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các xã theo đề nghị của Thường trực HĐND các xã hiện nay.

7. UBND huyện Từ Liêm

- Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, số liệu về đất đai, dân số, kinh tế -xã hội... của huyện, của các xã để bàn giao cho hai quận và các phường mới theo địa giới hành chính.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thành phố để tham mưu với thành phố phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của hai quận; chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ, công chức của các phường được thành lập mới theo thẩm quyền.

- Chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết và tiến hành công tác bàn giao đối với 02 quận; chỉ đạo bàn giao với các phường mới, để 02 quận và 23 phường chính thức hoạt động từ 01/4/2014.

8. UBND lâm thời các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

- Chỉ định UBND lâm thời tại các phường không đủ số đại biểu HĐND cần thiết để kiện toàn Thường trực HĐND và UBND theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2014.

- Phối hợp với HĐND quận chỉ đạo việc họp HĐND tại các phường được thành lập mới từ việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, nhưng vẫn đủ số lượng đại biểu HĐND theo quy định để kiện toàn Thường trực HĐND và UBND mới. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2014.

9. Cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức của huyện Từ Liêm hiện nay; của các xã được điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường mới, thực hiện các trình tự, thủ tục bàn giao với các tổ chức tương ứng của hai quận, của các phường mới; việc bàn giao tiến hành từ ngày 21/3/2014 đến 31/3/2014. Các tổ chức tương ứng thuộc hai quận và các phường chính thức hoạt động từ 01/4/2014.

10. Sau ngày 01/4/2014, Thường trực HĐND, UBND Thành phố và HĐND, UBND hai quận tiến hành các trình tự, thủ tục tổ chức cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND của 02 quận, của các phường phải bầu cử bổ sung, tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của hai quận của các phường nêu trên để kiện toàn Thường trực HĐND và UBND theo đúng các quy định của pháp luật.

IV. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ Thành phố:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị các phương án nhân sự của hai quận, diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

- Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định chỉ định UBND lâm thời, thành lập các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND hai quận, hướng dẫn hai quận kiện toàn UBND và bố trí công chức chuyên môn các phường mới. Tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục để bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp; biên chế cán bộ, công chức các phường theo quy định.

- Hướng dẫn việc bàn giao địa giới hành chính hai quận và các phường trực thuộc.

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND hai quận và các phường, tổ chức kỳ họp để kiện toàn Thường trực HĐND, UBND quận, phường theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn UBND hai quận xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp quận, cấp phường theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính:

Hướng dẫn công tác bàn giao về tài chính, cơ sở vật chất, chuẩn bị các vấn đề tài chính, ngân sách và cấp kinh phí phục vụ công tác bàn giao và yêu cầu hoạt động bình thường của bộ máy quận mới, phường mới.

3. Sở Quy hoạch- Kiến trúc:

Giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở làm việc chính thức của các cơ quan thuộc quận mới, phường mới.

4. Sở Xây dựng:

Thiết kế và hướng dẫn lập dự toán kinh phí xây dựng trang thiết bị nơi làm việc tạm thời và địa điểm làm việc lâu dài của các cơ quan quận, phường mới.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chuẩn bị thủ tục giao đất xây dựng cho các cơ quan quận mới trình cấp có thẩm quyền quyết định và bàn giao hồ sơ địa chính cho quận mới.

6. Công an Thành phố:

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cần thiết để khắc và thu đổi con dấu của các tổ chức thuộc 02 quận và 23 phường. Đảm bảo 02 quận và 23 phường thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao và triển khai hoạt động theo đúng Kế hoạch của UBND Thành phố.

7. Các Sở, Ngành Thành phố có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với huyện Từ Liêm chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt công tác bàn giao, sớm đưa 02 quận mới đi vào hoạt động bình thường.

8. Các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thống kê, Ngân hàng, Kho bạc, Thi hành án dân sự... báo cáo với ngành dọc Trung ương; có kế hoạch phối hợp với Thành phố, huyện, quận để chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, bộ máy của ngành tại quận mới theo Kế hoạch của Thành phố.

9. Thường trực HĐND, UBND huyện Từ Liêm

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành Thành phố chuẩn bị các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch của UBND Thành phố. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, đảm bảo cho các hoạt động của huyện diễn ra bình thường, ổn định đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt công tác bàn giao để 02 quận và 23 phường hoạt động thuận lợi, có hiệu quả ngay từ ngày 01/4/2014.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu: Các Sở, Ban, Ngành Thành phố; UBND huyện Từ Liêm, UBND các xã thuộc huyện Từ Liêm hiện nay; UBND các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, UBND các phường trực thuộc hai quận (sau khi được thành lập) căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, đúng tiến độ, thời gian đã quy định, để 02 quận và 23 phường mới chính thức hoạt động kể từ ngày 01/4/2014. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xử lý, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban Đảng, đoàn thể TP;
- Các Sở, ngành TP;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Từ Liêm;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Từ Liêm;
- Lưu: VT, SNV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50