Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 22/KH-HĐND năm 2016 triển khai Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 22/KH-HĐND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 31/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-HĐND

Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Giang; việc thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri...

b) Thông qua giám sát nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và việc tuân thủ pháp luật của cáo cơ quan, chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan. Qua đó để có cơ sở phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời kiến nghị những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu:

a) Hoạt động giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật; phản ánh chính xác những mặt tích cực và chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để có kết luận và kiến nghị thích hợp. Đoàn giám sát sau khi kết thúc hoạt động giám sát phải tổ chức thảo luận, thống nhất và hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả giám sát trước khi trình Thường trực HĐND xem xét, kết luận.

b) Các đơn vị, cá nhân được giám sát thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát, bố trí địa điểm và phân công cán bộ có trách nhiệm tham gia làm việc với đoàn giám sát; cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát.

II. NỘI DUNG

1. Giám sát thường xuyên:

a) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phụ trách của các Ban HĐND tỉnh.

b) Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh:

- Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên hoạt động của UBND tỉnh; việc ban hành các quyết định của UBND tỉnh và các nghị quyết của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách của các Ban HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị về quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách của từng Ban.

c) Giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

- Thường trực HĐND giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát thường xuyên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát.

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Ban Pháp chế báo cáo Thường trực HĐND xem xét việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời khắc phục và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri:

- Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước thông qua việc xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền và UBND tỉnh theo quy định.

- Thường trực HĐND chỉ đạo xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2017.

2. Tổ chức chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND:

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND (nếu xét thấy cần thiết).

- Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm, đề nghị của các Ban HĐND, đại biểu HĐND, trước 10 ngày tổ chức phiên họp, Thường trực HĐND quyết định và thông báo nhóm vấn đề cần giải trình, chất vấn, người bị chất vấn tại phiên họp. Đồng thời yêu cầu thành viên của UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải trình và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tham gia giải trình, chất vấn các vấn đề mà Thường trực HĐND quan tâm.

- Hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND có thể được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề:

a) Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Giang:

- Đối tượng giám sát:

+ Giám sát trực tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và UBND huyện Bắc Quang, Yên Minh, Hoàng Su Phì.

+ Giám sát qua báo cáo đối với các sở, ngành tương đương của cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố còn lại.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng Kế hoạch cụ thể; thông báo nội dung, thời gian thực hiện giám sát cụ thể của Đoàn giám sát đến các đơn vị, địa phương được giám sát hoàn thành trước ngày 10/5/2017.

+ Từ ngày 20/5/2017 đến ngày 25/5/2017, các đơn vị, địa phương được giám sát gửi tài liệu, báo cáo về Đoàn giám sát.

+ Từ ngày 25/5/2017 đến ngày 30/5/2017 Đoàn giám sát thực hiện giám sát, nghe báo cáo và khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương được giám sát.

+ Từ ngày 10/6/2017 đến ngày 15/6/2017: Thường trực HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả Giám sát của các Đoàn giám sát.

b) Giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017:

- Đối tượng giám sát:

+ Giám sát trực tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND huyện thành phố, Xín Mần, Quản Bạ.

+ Giám sát qua báo cáo đối với các sở, ngành tương đương của cấp tỉnh và UBND các huyện còn lại.

- Thời gian thực hiện:

Xây dựng kế hoạch cụ thể; thông báo nội dung, thời gian thực hiện giám sát cụ thể của Đoàn giám sát đến các đơn vị, địa phương được giám sát hoàn thành trước ngày 17/10/2017.

+ Từ ngày 25/10/2017 đến ngày 30/10/2017, các đơn vị, địa phương được giám sát gửi tài liệu, báo cáo về Đoàn giám sát.

+ Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017 Đoàn giám sát thực hiện giám sát, nghe báo cáo và khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương được giám sát.

+ Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 30/11/2017: Thường trực HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả Giám sát của các Đoàn giám sát.

c) Phương pháp tiến hành giám sát:

- Đối với các sở, ngành và các huyện, thành phố giám sát trực tiếp, Đoàn sẽ tiến hành theo các bước sau:

+ Tại các huyện giám sát trực tiếp Đoàn sẽ tiến hành khảo sát tại 02 xã, thị trấn nghe UBND cấp xã báo cáo kết hợp với kiểm tra thực tế. Sau khảo sát tại các xã, thị trấn Đoàn giám sát tiến hành làm việc với UBND huyện để nghe và xem xét báo cáo của UBND huyện.

+ Tại các Sở, ngành: Đoàn giám sát trực tiếp nghe báo cáo bằng văn bản tại trụ sở cơ quan.

- Đối với các Sở, ban, ngành và các huyện còn lại giám sát qua báo cáo: các đơn vị xây dựng báo cáo theo đề cương.

- Khi thực hiện giám sát xong tại cấp huyện và các sở, ngành, Đoàn giám sát tiến hành làm việc với UBND tỉnh để nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện.

- Kết thúc đợt giám sát đoàn sẽ có kết luận bằng văn bản gửi đến đơn vị được giám sát và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND tỉnh:

a) Ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

b) Bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Phụ trách triển khai giám sát chuyên đề Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phụ trách việc xem xét các quyết định của UBND tỉnh; các nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh.

c) Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Phụ trách triển khai giám sát chuyên đề Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Giang và tổ chức chỉ đạo trực tiếp các hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND.

d) Ông Hoàng Đình Phới, y viên Thưởng trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phụ trách việc giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

đ) Ông Đỗ Anh Tuấn, y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Phụ trách xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai hoạt động giám sát chuyên đề Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Giang; giám sát thực hiện những nội dung phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh.

e) Bà Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Phụ trách xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai hoạt động giám sát chuyên đề Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

g) Ông Bùi Quang Trí, y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc: Phụ trách giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước.

h) Ông Hoàng Văn Kiên, y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trường ban VHXH: Phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2017.

2. Các ban HĐND tỉnh:

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Văn phòng HĐND tỉnh:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về kinh phí và các điều kiện phục vụ khác theo quy định, phục vụ các Đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện các công việc sau:

+ Tham mưu cho Thường trực HĐND và Đoàn giám sát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo quy định của pháp luật, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho các thành viên đoàn giám sát.

+ Đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi tài liệu, báo cáo đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Tham mưu xây dựng dự thảo đề cương, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Xây dựng và gửi báo cáo giám sát đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu của Thường trực HĐND và của Đoàn giám sát; chuẩn bị địa điểm và bố trí thành phần trong buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Trên đây là Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh triển khai Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh dạo các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 22/KH-HĐND năm 2016 triển khai Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


364
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78