Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 1845/KH-UBND về việc tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường - thị trấn nhiệm kỳ 2004 - 2009, ngày 20 tháng 5 năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1845/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 02/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1845/KH-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, PHƯỜNG - THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2004 - 2009, NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2007.

Căn cứ Nghị quyết số 1102/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2004 - 2009 và Quyết định số 81/QĐ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân phường, thị trấn thuộc quận 12, quận Gò Vấp và huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2004 - 2009; tiếp theo Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009, ngày 20 tháng 5 năm 2007, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phường, thị trấn nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Để cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường- thị trấn được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định; do thời gian thực hiện công tác bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân quá ngắn (công bố chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử và cùng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 20 tháng 5 năm 2007) nhưng vẫn thực hiện đầy đủ những quy định như cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đầu nhiệm kỳ, nên quá trình chuẩn bị, thực hiện các bước, công tác tổ chức, tuyên truyền, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội cần được thực hiện khẩn trương, Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận - huyện nơi có bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cần tập trung quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân đồng thời phối hợp chặt chẽ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM:

1. Công tác tuyên truyền bầu cử:

Bắt đầu từ ngày công bố thời gian bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường - thị trấn, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - thị trấn nơi có bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử với ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền; nhấn mạnh những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân thành phố trong các hoạt động đề ra chủ trương chính sách, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Công tác tuyên truyền cần được tập trung chỉ đạo, thực hiện thường xuyên liên tục và tăng thời lượng trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử.

2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân:

a) Việc thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào, do Uỷ ban nhân dân cấp đó quyết định, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Hội đồng bầu cử bổ sung bầu Chủ tịch và Thư ký.

b) Việc thành lập Ban bầu cử bổ sung được tiến hành chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử bổ sung, tức chậm nhất là ngày 05 tháng 5 năm 2007. Bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào, do Uỷ ban nhân dân cấp đó quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Ban bầu cử bổ sung bầu Trưởng ban và Thư ký.

c) Do cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cùng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, nên ở những nơi có tổ chức bầu cử bổ sung thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân.

d) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và việc kết thúc hoạt động của các tổ chức này được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành.

3. Hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân:

Về quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân:

Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân phường - thị trấn lập và niêm yết chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử bổ sung (tức chậm nhất là ngày 05 tháng 5 năm 2007).

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri những nơi có tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với nhiệm vụ và thời gian thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.

5. Thể thức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân:

a) Thể thức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành, các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 vào ngày 25 tháng 4 năm 2004 được áp dụng trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.

b) Tại mỗi địa điểm bỏ phiếu chung cho bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân, các Tổ bầu cử cần cử người phụ trách, hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu cho cử tri để tránh trường hợp bỏ nhầm lẫn phiếu bầu cử vào các thùng phiếu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - thị trấn nơi có bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và phục vụ tốt cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội theo đúng kế hoạch và tiến độ của Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc sử dụng các biểu mẫu bầu cử, mẫu báo cáo bầu cử và con dấu của cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường - thị trấn; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thống nhất các mốc thời gian tiến hành công tác bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường - thị trấn căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức Trung ương về công tác bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân quận - huyện, Uỷ ban nhân dân phường - thị trấn nơi có bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai ngay công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII để cuộc bầu cử đạt kết quả thành công tốt đẹp./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 1845/KH-UBND về việc tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường - thị trấn nhiệm kỳ 2004 - 2009, ngày 20 tháng 5 năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74