Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2018 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) CẤP TỈNH NĂM 2017 CỦA TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (sau đây viết tắt là Quyết định số 2948/QĐ-BNV); Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Mc tiêu:

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV.

- Hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai, báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm về Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2018.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan quản lý, theo dõi, phụ trách lĩnh vực liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực Chỉ số cải cách hành chính đảm bảo trung thực, khách quan, linh hoạt, đúng quy định.

- Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp vi cơ quan thực hiện điều tra xã hội học (XHH), cung cấp thông tin theo câu hỏi trong phiếu điều tra theo từng nhóm đối tượng khảo sát về nội dung quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Kết quả xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2017.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Lào Cai nói riêng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ s cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai:

- Thành phần:

+ Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai;

+ Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tnh Lào Cai;

+ Thành viên Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai.

(theo Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ s cải cách hành chính (Par index) và Tổ giúp việc xác định Chỉ s cải cách hành chính tỉnh Lào Cai),

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 20/01/2018.

2. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo từng lĩnh vực của bộ Chỉ số cải cách hành chính:

2.1. Chủ trì thực hiện:

Các cơ quan quản lý, theo dõi, phụ trách lĩnh vực liên quan đến các Chỉ số cải cách hành chính có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực Chỉ số CCHC của tỉnh, cụ thể như sau:

a) Sở Nội vụ:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

b) Văn phòng UBND tỉnh:

+ Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (bao gồm: Kiểm soát quy định TTHC; công bố, công khai TTHC; kết quả giải quyết TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị);

+ Phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, chấm điểm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) Sở Tư pháp:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

d) Sở Tài chính:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm lĩnh vực cải cách tài chính công của tỉnh,

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, gồm các nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

e) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm nội dung áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO đi với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì thực hiện đánh giá, chấm điểm nội dung tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2. Thời gian thực hiện:

- Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm và tập hợp tài liệu kiểm chứng: Từ ngày 22/01/2018 đến trước ngày 10/02/2018.

- Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm và gửi về Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai): Trước ngày 15/02/2018.

Hồ sơ gồm có:

+ Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm theo lĩnh vực;

+ Phụ biểu kết quả đánh giá, chấm điểm;

+ Tài liệu kiểm chứng cho kết quả đánh giá, chấm điểm.

3. Tổ chức thẩm định kết quả đánh giá của các cơ quan chức năng:

3.1. Thành phần:

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai;

- Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai;

- Thành viên Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai.

(theo Quyết định s 5240/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) và Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai).

3.2. Thời gian: Trước ngày 23/02/2018.

4. Điều tra xã hội học:

4.1. Đối tượng điều tra xã hội học:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 30 người;

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 57 người (cụ thể là: 03 người/sở, ngành x 19 sở, ngành = 57 người);

- Lãnh đạo phòng thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 57 người (cụ thể là: 01 người/phòng x 3 phòng/sở, ngành x 19 sở, ngành = 57 người);

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: 09 người (cụ thể là: 03 người/huyện x 03 huyện = 09 người);

- Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện điều tra xã hội học theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020.

Tổng số mẫu phiếu điều tra XHH (trừ mẫu phiếu người dân và doanh nghiệp): 153 mẫu phiếu.

4.2. Cơ quan, đơn vị thực hiện:

Theo Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan thực hiện công tác điều tra XHH: Bưu điện tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có đối tượng điều tra XHH (Văn phòng HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan).

4.3. Thời gian điều tra XHH:

Tháng 02/2018 - đến trước ngày 15/3/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của S Ni v:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có nội dung liên quan đến xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh và các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai tổ chức phân công và hướng dẫn Tổ giúp việc xác định Chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai thực hiện đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo các lĩnh vực do các ngành trực tiếp theo dõi, phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC đối với từng lĩnh vực của các cơ quan chức năng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công tại điểm 2.1 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai hiệu quả công tác điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2017 theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh thống kê danh sách các đối tượng điều tra XHH và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 20/01/2018.

- Tổng hợp số liệu, thu nhận tài liệu kiểm chứng, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017của tnh Lào Cai gửi Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá của các cơ quan chức năng và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan đến xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh:

- Tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm xác định Chỉ sCCHC của tỉnh trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công tại điểm 2.1 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2017 theo quy định.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan:

- Phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi, phụ trách lĩnh vực liên quan đến các Chỉ số CCHC của tỉnh.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2017 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par index) năm 2017 của tỉnh Lào Cai; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ý kiến kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, VX1, NC2,3, KSTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2018 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94