Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 138/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 08/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 138/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt sâu rộng, toàn diện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, người dân và doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành; gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

Thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy trình, quy định khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2018 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính đã được sửa đổi bổ sung và Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Công khai địa chỉ “đường dây nóng”, hộp thư điện tử để tiếp nhận các góp ý, thông tin, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, nhất là các thông tin về việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký kinh doanh, xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuyển sinh, đấu giá, đấu thầu…

Nâng cao chất lượng các buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật; công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; kịp thời khắc phục những hạn chế tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”; những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện tốt phương châm 12 chữ của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, không tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà để thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; công khai danh tính của cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cũng như danh tính của người dân, doanh nghiệp tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng.

Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước, nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; giám sát, phát hiện vi phạm

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017; rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1417-CV/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi “vòi vĩnh”, gợi ý “lót tay”; kiên quyết xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật, thực hiện “không có vùng cấm’ trong xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này trong phạm vi lĩnh vực, địa phương mình quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp).

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm và tôn vinh những điển hình tốt trong việc phát hiện hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5. Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh ngăn chặn, điều tra, phát hiện các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

6. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các địa phương thuộc tỉnh triển khai đồng bộ các nội dung kế hoạch này và tăng cường thanh, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức “đường dây nóng” và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp để xử lý kịp thời, nghiêm túc theo đúng quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Đài PT&TH, Báo Lạng Sơn;
- C, PVVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


52

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78