Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bạch Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 17/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 930/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan đ phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể.

- Phương pháp, hình thức tuyên truyền phải phù hợp, dễ hiểu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

II. Mc tiêu

1. Mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

2. 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

3. 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

III. Nội dung, hình thức tuyên truyền

1. Nội dung tuyên truyền

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đi với hai qun đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tim năng của bin, đảo Việt Nam.

- Phát triển kinh tế biển, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyn dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững bin, đảo Việt Nam trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; trang TTĐT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,

- Thông tin, tuyên truyền bằng pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, băng, đĩa và các sản phẩm tuyên truyền khác.

- Tổ chức hội nghị, đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, thông tin về bảo vệ chủ quyền và phát triển bn vững biển, đảo Việt Nam.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam với các hội nghị tuyên truyền về môi trường biển, các hội nghị, hội thảo chuyên ngành về phát triển kinh tế biển...

- Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày về chủ quyền biển, đảo; các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề biển, đảo Việt Nam...

(Các nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo Phụ lục đính kèm)

III. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên được phân btrong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; theo định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vUBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách hằng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Sản xuất phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền biển, đảo; Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục, các chương trình tọa đàm, giao lưu, trao đi về chủ quyền bin, đảo Việt Nam

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được giao trong Phụ lục kèm theo.

- Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bạch Ngọc Chiến

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số: 111/KH-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng

1

Xây dựng và duy trì chuyên mục về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Báo Nam Định điện tử

Báo Nam Định

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, tp

2018-2020

2

Sản xuất phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền biển đảo; tiếp tục duy trì chuyên mục "Vùng biển quê tôi"

Đài PT-TH tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, tp

2018-2020

3

Xây dựng và duy trì chuyên mục về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nam Định

Sở TT&TT

 

2018-2020

II

Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở

1

Thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Trang thông tin điện tử, bản tin, các ấn phẩm, tài liệu; các hội nghị, hội thảo và các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, tp

 

2018-2020

2

Tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; một số trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh (kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D)

Sở TT&TT

Sở VH,TT&DL; Sở GD&ĐT; BCHBĐBP; UBND các huyện, tp

2019-2020

3

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh

Sở TT&TT

Sở GD&ĐT; UBND các huyn, tp

2019-2020

4

Tổ chức tuyên truyn trực quan (pano, áp phích), đội tuyên truyền lưu động về bảo vệ chủ quyền và phát triển bn vững biển, đảo Việt Nam

Sở VH,TT&DL

UBND các huyện, tp

2019-2020

5

Tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề bin, đảo Việt Nam nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhân ngày Hội Quốc phòng toàn dân

Sở VH,TT&DL - BCH BĐBP

 

2019-2020

III

Xây dựng, biên soạn tài liệu

 

 

 

 

Biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về biển, đảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền

Sở TT&TT

BCH BĐBP

2019

IV

Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng

 

 

 

1

Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường THPT, THCS, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề

Sở GD&ĐT

Sở LĐ,TB&XH

2019

2

Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ Đài Phát thanh các huyện, thành phố; cán bộ đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn

Sở TT&TT

 

2020

V

Các hoạt động khác

 

 

 

1

Triển khai các hoạt động phối hợp trong Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển tỉnh Nam Đnh giai đoạn 2018 - 2020

Sở TT&TT

BCHBĐBP

2019-2020

2

Tng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, tp

2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32