Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1079/KH-BNN-PC thực hiện Nghị quyết 61/2007/NQ-CP về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1079/KH-BNN-PC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1079/KH-BNN-PC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 61/2007/NQ-CP NGÀY 07/12/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN

I. MỤC ĐÍCH

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị 32-CT/TW.

2. Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp, hiệu quả.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

4. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL.

5. Đổi mới, kiện toàn tổ chức, đảm bảo về số lượng, chất lượng của cán bộ công chức làm nhiệm vụ PBGDPL.

6. Xác định rõ khoản ngân sách hàng năm theo hướng tăng thêm để đáp ứng kịp thời, đầy đủ về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho công tác PBGDPL.

7. Tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị khác trong lĩnh vực PBGDPL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế:

- Xây dựng, trình Bộ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác PBGDPL. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2003 – 2007 của Bộ, xây dựng Chương trình PBGDPL cụ thể, thiết thực cho giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác PBGDPL và phối hợp với Văn phòng về thi đua khen thưởng trong việc thực hiện công tác PBGDPL.

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL của Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động PBGDPL của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ.

- Dự trù kinh phí cho công tác PBGDPL.

2. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho công tác PBGDPL theo tinh thần nghị quyết 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và các văn bản hiện hành.

- Tổng hợp và bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL theo đúng quy định.

3. Các trường đào tạo, dạy nghề thuộc Bộ quản lý:

- Tổ chức việc giảng dạy các kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức PBGDPL trong đó có hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Rà soát và có kế hoạch bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên dạy môn pháp luật.

4. Các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ:

- Củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.

- Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật; bài trừ các biểu hiện không lành mạnh trong lối sống và sinh hoạt văn hóa, tệ nạn xã hội và các loại văn hóa phẩm bạo lực, đồi trụy.

5. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác PBGDPL hàng năm, dài hạn và bố trí kinh phí để thực hiện công tác này trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chịu trách nhiệm trong việc phổ biến và thực hiện văn bản pháp luật do đơn vị chủ trì dự thảo trình Bộ ban hành hoặc để Bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cho cán bộ, công chức của đơn vị mình.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức của đơn vị mình.

- Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị mình.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1079/KH-BNN-PC thực hiện Nghị quyết 61/2007/NQ-CP về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.412
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251