Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 329-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 329-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG CHO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 12/CP, ngày 2/3/1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm , Bộ Lâm nghiệp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp thực hiện việc chuyển giao các nông trường, lâm trường và các cơ sở dịch vụ có liên quan cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý theo lãnh thổ, chỉ giữ lại một số nông trường, lâm trường phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành như sau:

- Đối với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, chỉ giữ lại một số nông trường để phục vụ chế biến, xuất khẩu với quy mô lớn, phục vụ nghiên cứu khoa học sản xuất và giữ giống gốc.

- Đối với Bộ Lâm nghiệp, chỉ giữ lại một số lâm trường có rừng tự nhiên hoặc rừng trồng để phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất và giữ giống gốc; lâm trường có rừng trồng và đất trồng để phát triển thành vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến lâm sản; lâm trường sản xuất nguyên liệu giấy và gỗ trụ mở (để bàn giao cho ngành sản xuất giấy và than).

Đối với các nông trường, lâm trường cần được giữ lại trên đây, Bộ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức, sắp xếp lại sản xuất đối với các nông trường, lâm trường được chuyển giao để nhằm sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn và tài sản có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sản xuất của ngành và của địa phương.

Điều 2. Việc tổ chức chuyển giao theo nguyên tắc "nguyên trạng", bao gồm: Bộ máy lãnh đạo, số lao động, đất đai, tài sản, vốn...

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc đánh giá lại toàn bộ tài sản, vốn; ghi giảm vốn, tài sản của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp và ghi tăng vốn cho các địa phương.

Điều 3. Việc chuyển giao phải hoàn thành xong đến quý 4/1995.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 329-TTg

Hanoi, May 27, 1995

 

DECISION

ON THE TRANSFER OF THE STATE AGRICULTURAL AND FORESTRY FARMS TO THE MANAGEMENT OF THE LOCALITIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No.12-CP on the 2nd of March 1993 of the Government issuing the Regulation on the reorganization and renewal of the managing mechanism at the State agricultural enterprises;
At the proposal of the Ministry of Agriculture and Food Industry, and the Ministry of Forestry,

DECIDES:

Article 1.- The Ministry of Agriculture and Food Industry, and the Ministry of Forestry shall effect the transfer of the State agricultural and forestry farms and the related service agencies to the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government for management under territorial responsibility. Only the following agricultural and forestry farms shall be retained with a view to the development of the agricultural and forestry services:

- With regard to the Ministry of Agriculture and Food Industry, only a number of agricultural farms shall be retained to cater for large-scale processing for export, for scientific research, production and for preserving the original strains.

- With regard to the Ministry of Forestry, only a number of forestry farms with natural or planted forests shall be retained to serve scientific research, production and preserve the original strains; or forestry farms with planted forests and bare lands shall be retained to be developed into material areas in service of forest products processing industry; or forestry farms producing materials for paper and pit-props (for delivery to the paper and coal industries):

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government have the responsibility to receive, organize and rearrange production at the agricultural and forestry farms transferred to them with a view to effective use of the land, natural resources, capital and properties in conformity with the production plans of the services and of the localities.

Article 2.- The transfer shall be effected on the principle of status quo, including: the leading apparatus, the workforce, land, properties, capital...

The Ministry of Finance shall guide the revaluation of the whole property and capital; record the reduction of capital and property of the Ministry of Agriculture and Food Industry and the Ministry of Forestry, and record the increased capital of the localities.

Article 3.- The transfer shall have to be completed at the end of the 4th quarter of 1995.

Article 4.- The Minister of Agriculture and Food Industry, the Minister of Forestry, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Chairman of the State Planning Committee, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the Heads of the related services shall have to implement this Decision.]

 

 

PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 329-TTg ngày 27/05/1995 of May 27, 1995, on the transfer of the state agricultural and forestry farms to the management of the localities

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


875

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128