Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 2314/QD-BKHCN of September 06, 2005, on the decentralization of issuing authority over radiation safety registrations and licenses

Số hiệu: 2314/QD-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 06/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2314/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ GIẤY PHÉP AN TOÀN BỨC XẠ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Căn cứ Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân;
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân cấp giấy đăng ký và giấy phép về an toàn bức xạ được quy định trong Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân tổ chức thực hiện việc cấp giấy đăng ký, giấy phép về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT . BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI GIẤY ĐĂNG KÝ, GIẤY PHÉP VỀ AN TOÀN BỨC XẠ PHÂN CẤP CHO CỤC KIỂM SOÁT VÀ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN CẤP
(Kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Giấy đăng ký nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ.

2. Giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ (trừ các cơ sở bức xạ có sử dụng lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc, các cơ sở chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp).

3. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ bao gồm:

a. Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khẩu (sau đây gọi tắt là xuất nhập khẩu) nguồn bức xạ;

b. Chuyển nhượng nguồn bức xạ;

c. Cất giữ nguồn phóng xạ và lưu giữ tạm thời chất thải phóng xạ;

d. Sản xuất sản phẩm tiêu dung chứa chất phóng xạ;

e. Sử dụng nguồn bức xạ;

f. Sửa chữa, lắp ráp, thay thế nguồn bức xạ;

g. Vận chuyển, quá cảnh nguồn bức xạ hoặc chất thải phóng xạ;

h. Dịch vụ an toàn bức xạ.

Các giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định tại mục a, b, c, d, e, f, g, h không bao gồm các công việc được thực hiện với lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp, thiết bị xạ trị từ xa; nguồn phóng xạ lắp đặt cho thiết bị chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp, thiết bị xạ trị từ xa.

4. Giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt (trừ đối với các nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố bức xạ hỏng hóc lò phản ứng hạt nhân).

5. Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ và nâng cấp thiết bị bức xạ (trừ các cơ sở bức xạ có sử dụng lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc, các cơ sở chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp, thiết bị xạ trị từ xa).

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2314/QĐ-BKHCN

Hanoi, 6 September 2005

 

DECISION

ON THE DECENTRALIZATION OF ISSUING AUTHORITY OVER RADIATION SAFETY REGISTRATIONS AND LICENSES

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Decree No. 54/2003/NĐ-CP dated on 19 May 2003 of the Government on regulating functions, tasks, rights and personnel mechanism of the Ministry of Science and Technology and the Decree No. 28/2004/NĐ-CP of the Government on amending and supplementing some articles of the Decree No. 54/2003/NĐ-CP dated on 19 May 2003;
Pursuant to Decree No. 50/1998/NĐ-CP dated on 16 July 1998 of the Government on detailing the Implementation of the Ordinance on Radiation Safety and Control;
Pursuant to Decision No. 12/2004/QĐ-BKHCN dated on 13 May 2004 of the Minister of Science and Technology on the issuance of Regulations on the organization and operation of the Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Control (VARANSAC);
At the proposal of the Director General of VARANSAC and the Director of the Department of Organization and Personnel,

DECIDES

Article 1: To assign VARANSAC to the issuance authority of radiation safety registrations and licenses listed in the attachment.

Article 2: The Director General of VARANSAC organizes the issuance of radiation safety registrations and licenses as stipulated by the laws.

Article 3: This Decision takes effect from the date of its signature.

The Director General of VARANSAC, the Director of the Department of Organization and Personnel and Heads of the related units are responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 2314/QD-BKHCN of September 06, 2005, on the decentralization of issuing authority over radiation safety registrations and licenses

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118