Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 111/1998/QD-TTg of June 29, 1998, on setting up the central committee for enterprise management renewal

Số hiệu: 111/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:

1. Nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, kế hoạch về đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp, cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước và tiến hành thí điểm chính sách mới, mô hình tổ chức quản lý mới đối với doanh nghiệp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nói trên.

2. Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các phương án sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mang nội dung nêu trên.

Tổ chức nghiên cứu và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chính sách và cơ chế nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cơ chế, chính sách trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình đổi mới quản lý doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Văn phòng Chính phủ trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về đổi mới chính sách, thể chế quản lý đối với doanh nghiệp.

5. Theo dõi, sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương như sau:

1. Lãnh đạo Ban:

- Trưởng ban: do một Phó Thủ tướng kiêm nhiệm.

- Một số Phó Trưởng ban, trong đó có một Phó Trưởng ban thường trực.

- Các cơ quan sau đây cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mỗi cơ quan cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên.

Danh sách lãnh đạo của Ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trưởng ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Trưởng ban và ủy viên Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.

2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có bộ máy giúp việc do Trưởng ban thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Ban có biên chế riêng được tổng hợp chung trong biên chế của Văn phòng Chính phủ. Kinh phí, trụ sở và phương tiện làm việc do Văn phòng Chính phủ bảo đảm.

3. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương làm việc theo quy chế do Trưởng ban quyết định. Trưởng ban cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định cụ thể các mối quan hệ làm việc giữa Ban và Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ( Bộ, cơ quan có nhiệm vụ thực hiện đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp do một đồng chí cấp Phó làm Trưởng ban. Ban chịu sự chỉ đạo toàn diện của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, đồng thời thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới quản lý và cổ phần hoá doanh nghiệp trong Tổng công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 83/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Quyết định số 548/TTg ngày 13 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hóa và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 111/1998/QD-TTg

Hanoi, June 29, 1998

 

DECISION

ON SETTING UP THE CENTRAL COMMITTEE FOR ENTERPRISE MANAGEMENT RENEWAL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to assist the Prime Minister in intensifying his direction on the renewal of the State management over enterprises;
At the proposals of the Minister-Director of the Office of the Government and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel
,

DECIDES:

Article 1.- To set up the Central Committee for Enterprise Management Renewal to assist the Prime Minister in studying and directing the renewal of the management of enterprises of all economic sectors as well as in the arrangement and equitization of State enterprises and coordinating the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government therein.

The Central Committee for Enterprise Management Renewal shall be personally directed by the Prime Minister.

Article 2.- The Central Committee for Enterprise Management Renewal shall have the following principal tasks and powers:

1. Studying, summing up and submitting to the Prime Minister programs and plans on the renewal of mechanisms and policies, the organization and management of enterprises of all economic sectors, the arrangement, equitization and diversification of ownership of State enterprises as well as experimenting new policies and new organizational and managerial models for enterprises.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 111/1998/QD-TTg of June 29, 1998, on setting up the central committee for enterprise management renewal

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


610
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212