Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2004/CT-TTg thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 29/2004/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐÃ BÁO CÁO TẠI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XI

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI, Chính phủ đã báo cáo bổ sung những nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2004. Thời gian từ nay đến hết năm 2004 không còn nhiều, những khó khăn, thách thức chưa thể dự báo hết được. Để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 theo đúng mục tiêu Quốc hội đã giao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004; Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa IX) và tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước để có biện pháp triển khai thực hiện một cách nhanh, đầy đủ nhất những nhiệm vụ đã được phân công.

Mỗi Bộ, ngành, địa phương phải phân công cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các công việc cụ thể, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án lớn, quan trọng của nền kinh tế; nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách và biện pháp tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn, nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển năng lượng, sản xuất nguyên vật liệu, phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất, điện tử và các ngành công nghiệp phụ trợ cho sản xuất và xuất khẩu.

b) Khẩn trương hoàn chỉnh để trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về công tác quy hoạch theo hướng: xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng, điều chỉnh, xét duyệt và thực hiện quy hoạch; bảo đảm tính dân chủ, công khai và hiệu lực của quy hoạch; quy định rõ việc công bố công khai, rộng rãi, tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân về những quy hoạch liên quan đến đời sống của người dân; có biện pháp, chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy hoạch hoặc lợi dụng quy hoạch để kiếm lời bất chính.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại hiệu quả kinh tế, xã hội của những dự án lớn, quan trọng hiện đang triển khai; trên cơ sở đó, đề xuất với Chính phủ phương án điều chỉnh cả về cơ cấu, quy mô, phương thức đầu tư đối với từng dự án cụ thể (nếu có).

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chủ trương đầu tư các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng và công trình xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; phải làm kiên quyết, thận trọng, quy định rõ cách tổ chức và phương thức kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về điều kiện cần bảo đảm cho việc giám sát sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước, phương thức giám sát và trách nhiệm giám sát để việc giám sát thực sự có hiệu lực và hiệu quả thiết thực.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát việc thực hiện các dự án, nhất là dự án đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ để có biện pháp xử lý kiên quyết theo nguyên tắc: những dự án, công trình đã được bố trí vốn nhưng không có điều kiện, khả năng thực hiện theo đúng tiến độ thì điều chuyển vốn cho những dự án, công trình đã được bố trí vốn, có khả năng và điều kiện thực hiện nhanh nếu được bổ sung thêm vốn và sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay trong năm 2005; rà soát lại số vốn thực tế hiện đang còn nợ của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của hai Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ phương án tạm ứng nguồn trái phiếu Chính phủ chưa có kế hoạch sử dụng trong năm 2004 để thanh toán các khoản nợ này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí hoàn trả khoản tạm ứng này từ nguồn của kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2005 và những năm tiếp theo.

e) Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 trình Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Bộ Tài chính:

a) Kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách nhà nước, chi vượt dự toán, vay, tạm ứng để chi tiêu nhưng không bảo đảm được nguồn trả, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác định và công bố những doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện (kể cả tổng công ty và ngân hàng thương mại) để thực hiện phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ra thị trường chứng khoán nhằm huy động thêm vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh mục những tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ thực hiện cổ phần hóa hoặc đa dạng hóa sở hữu, trước hết là các doanh nghiệp trong các ngành: điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa chất, phân bón, xi măng, xây dựng, vận tải, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm; phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch dự kiến, tăng cường kiểm tra tình hình tài chính doanh nghiệp;

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp nhà nước, phát hiện kịp thời những vi phạm chế độ, kỷ luật tài chính, nợ không lành mạnh, làm ăn kém hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

đ) Phối hợp với Bộ Thương mại xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các biện pháp để hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

e) Nghiên cứu ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành cơ chế kiểm soát và điều tiết thu nhập siêu lợi nhuận của các tổng công ty kinh doanh chiếm thị phần thống lĩnh.

g) Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bình ổn giá trong tình hình mới.

h) Phối hợp với Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án phát huy vai trò tích cực của các doanh nghiệp nhà nước trong việc điều hòa cung - cầu, ổn định giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu theo hướng: các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các tổng công ty lớn (Tổng công ty 91) kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cần khẳng định rõ vai trò chủ đạo, vai trò tổ chức, định hướng thị trường thông qua việc tham gia phát triển mạng lưới phân phối và đại lý phân phối.

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình khẩn trương sửa đổi một số quy định không còn phù hợp trong các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách thuế, tuyển dụng lao động để bảo đảm tính thống nhất và nhất quán về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài phù hợp với những nội dung đã cam kết.

k) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ về tổ chức và cơ chế quản lý đối với những lĩnh vực kinh doanh mang tính độc quyền mà các tổng công ty nhà nước hiện đang thực hiện (nắm giữ) theo nguyên tắc: tạo ra và bảo đảm được sự bình đẳng đối với các tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng các lĩnh vực này để cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát cán cân thanh toán, bảo đảm cân đối tiền hàng; xác định tỷ giá hối đoái, lãi suất tín dụng hợp lý; nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, xử lý nợ tồn đọng; thực hiện cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại.

b) Điều hành ổn định tỷ giá và cân đối ngoại tệ; bảo đảm cung ứng đủ ngoại tệ để nhập khẩu các vật tư, nguyên liệu quan trọng, nhất là xăng, dầu, sắt thép và một số vật tư hóa chất chủ yếu khác.

5. Bộ Thương mại:

a) Phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình có trách nhiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, nhất là thủ tục hải quan, thuế, cơ chế thanh toán qua ngân hàng.

b) Tăng cường công tác quản lý thị trường nhằm ngăn chặn và xử lý hiện tượng lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng, dầu để tăng giá các sản phẩm một cách bất hợp lý; đồng thời, hạn chế tác động dây chuyền của việc tăng giá xăng, dầu.

c) Phối hợp cùng các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện hiệu quả việc xuất khẩu hàng hóa theo hiệp định đã ký kết sang các nước như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu ; đồng thời, tranh thủ làm việc với các nước để tăng thêm hạn ngạch đối với hàng dệt may; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động trong các vụ kiện thương mại; đẩy mạnh công tác chuẩn bị và chủ động đàm phán song phương, đa phương để đạt mục tiêu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hội nhập.

d) Phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất trong việc kiểm soát hệ thống đại lý, trước hết là những sản phẩm quan trọng. Đôn đốc và phối hợp với các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá, phân tích và đề xuất cơ chế quản lý gắn với việc tổ chức mạng lưới kinh doanh của 4 mặt hàng: thép xây dựng, xi măng, phân bón, thuốc chữa bệnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 868/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai công tác điều hành thị trường trong nước.

6. Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất, nhất là các tổng công ty lớn (điện, than, xi măng, thép, phân bón, hóa chất,...) đẩy mạnh sản xuất, giảm chi phí đầu vào, phấn đấu duy trì giá thành sản phẩm ở mức hợp lý nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước.

7. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành quy định về vận chuyển hàng hóa, trước hết là vận chuyển bằng container theo nguyên tắc: bảo đảm được sự quản lý của Nhà nước, không làm cản trở đến vận chuyển hàng hóa, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta và thỏa thuận quốc tế đã cam kết.

8. Bộ Ngoại giao:

a) Phối hợp cùng Bộ Công an, Tổng cục Du lịch nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc miễn thị thực nhập cảnh ngắn hạn cho khách du lịch một số nước đến nước ta như đã áp dụng đối với du khách Nhật Bản và Hàn Quốc.

b) Phối hợp cùng các Bộ, cơ quan chuẩn bị tốt các công việc chuẩn bị trong nước; đồng thời, hợp tác với các nước ASEAN để tổ chức thành công Hội nghị ASEM 5; tổ chức đón và phục vụ tốt các chuyến thăm song phương của các Nguyên thủ Quốc gia nhân dịp này.

9. Bộ Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các giải pháp chống độc quyền hoặc liên kết độc quyền, cơ chế "xin cho" trong nhập khẩu và phân phối thuốc chữa bệnh; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển công nghiệp dược gắn với việc hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, dự trữ quốc gia về dược phẩm, trước hết là các loại dược phẩm thiết yếu; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước trong việc bảo đảm nguồn và bình ổn thị trường thuốc chữa bệnh; tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc chữa bệnh, đẩy lùi và ngăn chặn việc tăng giá thuốc bất hợp lý.

b) Hoàn chỉnh đề án viện phí, trong đó có việc xác định giá dịch vụ y tế ở các cơ sở công lập theo hướng từng bước bảo đảm bù đắp đủ chi phí, trước hết là chi phí thường xuyên của cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời, đề cao y đức và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong khám, chữa bệnh; nghiên cứu giải pháp phát triển mạnh các loại hình bảo hiểm y tế, mở rộng y tế bắt buộc và đẩy nhanh việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế cộng đồng rộng khắp trong cả nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt báo cáo của Chính phủ về công tác giáo dục để trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2004, trọng tâm là đánh giá về chất lượng và cải cách giáo dục.

b) Đề xuất các giải pháp thiết thực khắc phục những mặt yếu kém trong công tác giáo dục - đào tạo, trước hết là công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

c) Chủ trì chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

11. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao nghiên cứu, hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ các đề án sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu khu vực sự nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo); chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, trong đó phân định rõ vai trò của Nhà nước, vai trò của xã hội, vai trò của người dân; cần tổ chức thực hiện tốt chủ trương khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ chế và điều kiện để các cơ sở chuyển mạnh sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

12. Các Bộ quản lý các lĩnh vực sự nghiệp và các địa phương đẩy mạnh thực hiện chế độ tài chính áp dụng đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ.

13. Bộ Văn hóa - Thông tin:

a) Chỉ đạo thực hiện các giải pháp và chính sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; phát triển hoạt động văn hóa - thông tin ở những vùng sâu, vùng xa; khắc phục những mặt yếu kém trong hoạt động văn hóa - thông tin, báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí.

b) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, của bọn phản động Fulrô.

c) Xây dựng và hoàn thiện thể chế về văn hóa, xã hội phục vụ sự phát triển con người, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

14. Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo kiên quyết, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông để tiếp tục giảm tai nạn giao thông.

b) Triển khai thực hiện nghiêm túc và liên tục Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô nhằm chấm dứt những hiện tượng tiêu cực đang gây nhức nhối trong xã hội.

c) Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng cảnh sát giao thông, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

15. Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc thực hiện Luật Đất đai; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng kiểm tra công tác quản lý và sử dụng đất đai; đồng thời, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai.

16. Bộ Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo tinh thần phân biệt rõ chức năng của chính quyền ở đô thị và chức năng của chính quyền ở nông thôn phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn; trình Chính phủ ban hành Nghị định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước khi để xảy ra các vụ tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị được phân công phụ trách.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng phối hợp chưa tốt giữa các Bộ, các cơ quan chức năng với chính quyền địa phương, đùn đẩy trách nhiệm; tình trạng tiêu cực, vi phạm pháp luật kéo dài, gây bất bình trong xã hội.

17. Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện hệ thống thang, bảng lương mới; hướng dẫn việc chuyển, xếp lương cũ sang thang, bảng lương mới một cách chặt chẽ, đúng quy định ngay sau khi Chính phủ ban hành các quy định về tiền lương mới.

18. Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ có biện pháp khắc phục tình trạng ban hành không đồng bộ các văn bản pháp quy, bảo đảm các văn bản pháp quy được ban hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đúng thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan trình Chính phủ bổ sung, điều chỉnh thủ tục, quy trình thẩm định các văn bản pháp quy để đẩy nhanh tiến độ thẩm định nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu nâng cao chất lượng văn bản pháp quy.

19. Thanh tra Nhà nước chủ trì cùng các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo Kế hoạch số 05-KH/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; làm rõ các vi phạm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc, theo đúng pháp luật đối với các vi phạm.

20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

a) Nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn các chức danh lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của bộ máy chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở để bảo đảm hoạt động có hiệu quả ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử.

b) Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản để nhanh chóng đưa các công trình đã hoàn thành vào khai thác, sử dụng.

c) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đất đai, chú ý công tác giải phóng mặt bằng; chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông; thu hồi đất sử dụng sai mục đích; cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Chủ động xây dựng các biện pháp phòng chống thiên tai (bão, lũ, dịch bệnh,...); đặc biệt chú ý đến phương án bảo vệ đê điều và các công trình ven sông, củng cố đê điều ở những nơi xung yếu, tránh tâm lý chủ quan, coi nhẹ tác động của thời tiết.

21. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền, tập trung xử lý ngay những vi phạm, tồn tại về tài chính - ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003; phấn đấu thực hiện ngân sách nhà nước năm 2004 theo các mục tiêu, giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định; tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

22. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2004; tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành các văn bản, quyết định của cấp trên, coi đây là công việc thường xuyên của mỗi cơ quan hành chính; có giải pháp cụ thể thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra; công bố biện pháp giải quyết và chỉ đạo sát sao việc thực hiện đối với những vấn đề nổi cộm hiện nay đang được nhân dân và Quốc hội quan tâm để tạo chuyển biến thực sự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/2004/CT-TTg thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101