Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2003/CT-UB về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 23/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 30/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2003/CT-UB 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004

Thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2003, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu, vượt khó khăn, tạo chuyển biến tốt trên nhiều mặt công tác. Sáu tháng đầu năm kinh tế - xã hội Thủ đô đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định; các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều phát triển; vốn đầu tư xã hội được huy động tốt. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án phục vụ Seagames 22 được tập trung chỉ đạo; văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phối hợp khống chế kịp thời dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS); các vấn đề tồn tại, bức xúc đang được tập trung giải quyết. Quản lý, văn minh đô thị được tăng cường, trật tự và kỷ cương giao thông đã dần đi vào nền nếp; ý thức chấp hành Luật Giao thông của đại bộ phận nhân dân được nâng lên; ùn tắc và tai nạn giao thông giảm rõ rệt. An ninh, chính trị tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) vẫn có ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội Thủ đô, nhất là du lịch; công tác giải phóng mặt bằng vẫn khó khăn ...

Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2003, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện, các đơn vị và nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2003 của Chính phủ và Thành phố.

Cùng với thực hiện tốt kế hoạch năm 2003, cần tích cực chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003, với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

I NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2004:

1Tư tưởng chỉ đạo:

Năm 2004 là năm thứ tư triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005. Vì vậy khi cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của kế hoạch 5 năm, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đảm bảo tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn các năm trước; kết hợp phát triển kinh tế với đẩy mạnh xây dựng đô thị và phát triển văn hóa xã hội; tạo đà cho thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 và các năm tiếp theo.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

- Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 10-11%, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú ý nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà tăng trưởng kinh tế năm 2005 ở mức cao hơn.

- Nâng cao hiệu quả họat động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, củng cố thị trường truyền thống, tích cực tìm thị trường mới. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); giải ngân nhanh và sử dụng có hiệu quả vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Chủ động triển khai thực hiện đúng lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tập trung đầu tư phát triển nhanh những sản phẩm, dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao, có thị trường, có khả năng cạnh tranh phù hợp lợi thế của Thủ đô, hạn chế những sản phẩm kém cạnh tranh hoặc phải bảo hộ ở mức cao. Tiếp tục thực hiện giảm chi phí sản xuất, giảm nhanh và tiến tới loại bỏ những chi phí bất hợp lý, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế Thủ đô.

- Đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Củng cố quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, xây dựng một số mô hình doanh nghiệp nông nghiệp. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển, chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản và toàn diện về phát triển khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống dậy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý. Đẩy mạnh họat động ứng dụng các công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh và quản lý; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.

- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc: nước sạch, chiếu sáng, việc làm, nhà ở, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hôi.

- Tăng cường xây dựng và quản lý đô thị. Tiếp tục duy trì và mở rộng các họat động về trật tự và an toàn giao thông, quản lý trật tự hè đường phố, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường. Quản lý chặt chẽ đất đai, tiếp tục thu hồi đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ 9 cụm công trình trọng điểm, các khu đô thị mới; triển khai nhanh hơn khu đô thị mới Bắc sông Hồng.

- Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, quy chế; củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức và cải cách hành chính công. Kiên quyết thực hiện tách chức năng quản lý sản xuất kinh doanh khỏi chức năng quản lý Nhà nước.

- Tiếp tục củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đấu tranh chống các họat động tội phạm, bảo đảm giữ vững trật tự kỷ cương trong xã hội ở Thủ đô trong mọi tình huống.

3. Nhiệm vụ ngân sách Nhà nước của Thành phố năm 2004:

Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Vì vậy yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt đầy đủ, tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Luật Thuế nêu trên.

Mục tiêu cơ bản của dự toán ngân sách nhà nước Thành phố năm 2004 là: Thực hiện chính sách động viên hợp lý, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy nội lực của các ngành, các địa phương, tập trung vốn, kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của Thủ đô; sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thoát, lành mạnh hóa ngân sách nhà nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dự toán thu ngân sách nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật hiện hành, phân tích các yếu tố tăng trưởng về kinh tế, thị trường ... và các nguồn thu mới phát sinh. Thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thu, quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải chủ động khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn đầu tư phát triển.

Bố trí dự toán chi đảm bảo các nguyên tắc: Phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2004, định mức phân bổ và chế độ chỉ tiêu theo quy định, tổng số chi không vượt quá tổng thu được hưởng. Trường hợp thu không đạt sẽ phải giảm chi tương ứng. Dự toán chi thường xuyên phải xây dựng ở mức cần thiết, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi phát triển sự nghiệp khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa – y tế - xã hội.

Năm 2004 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), vì vậy dự toán ngân sách năm 2004 phải xác định cụ thể về nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách theo phân cấp của Thành phố và tiếp tục chuyển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh về các Chi cục Thuế quản lý. Mọi nguồn thu, nhiệm vụ chi của địa phương phải được đưa vào cân đối trong ngân sách địa phương.

4. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển:

Đầu tư phát triển năm 2004 hướng vào các mục tiêu chủ yếu sau:

- Tập trung đầu tư và tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, dựa trên lợi thế của Thủ đô. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thương mại, dịch vụ trình độ cao; tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2006-2010 chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, vận tải hành khách công cộng, đầu tư xây dựng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội...; đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội. Chuyển dần trọng tâm đầu tư ra ven nội và ngoại thành.

Trên cơ sở các mục tiêu định hướng cơ bản, Các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải tích cực thực hiện các giải pháp huy động vốn đầu tư toàn xã hội để đưa vào phát triển từng ngành, từng lĩnh vực. Kế hoạch đầu tư phát triển của các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải thể hiện tất cả các nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn huy động từ khu vực dân cư và tư nhân, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn huy động khác. Đảm bảo huy động đầu tư xã hội năm 2004 tăng 10-12%.

Trong cân đối ngân sách, cần dành tỷ lệ thích đáng cho đầu tư phát triển theo nguyên tắc bảo đảm tốc độ tăng chi đầu tư phát triển cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên. Vốn ngân sách cần tập trung cho các dự án thuộc 9 cụm công trình trọng điểm, các dự án chuyển tiếp, các dự án nhóm C để không kéo dài quá hai năm; đáp ứng đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo hiệp định. Không bố trí vốn cho các dự án không đủ thủ tục theo quy định, trường hợp đặc biệt phải được UBND Thành phố cho phép.

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tiến độ

- Trước ngày 04/7/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn chung kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 cho các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trước ngày 12/7/2003 các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể của UBND các Quận, Huyện gửi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 về UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá để tổng hợp trình UBND Thành phố.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá làm việc với các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và các đơn vị có liên quan để kịp thời tổng hợp kế hoạch trình Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định (trước ngày 20/7/2003).

2. Phân công thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các Quận, Huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựng các phương án, cân đối lớn làm căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004; dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bố vốn đầu tư phát triển năm 2004. Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và các Sở quản lý các Chương trình mục tiêu xây dựng các nội dung triển khai trong năm 2004.

- Chủ trì tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 của Thành phố, trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Sở Tài chính vật giá làm việc với các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2004 của đơn vị.

2. Sở Tài chính - Vật giá:

- Chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2003, tổng hợp và xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2004.

- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các Quận, Huyện đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2003, xây dựng dự toán ngân sách năm 2004 và dự toán của các Chương trình mục tiêu và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thông báo số kiểm tra về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2004 cho các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các Quận, Huyện.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư slàm việc với các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện về dự toán ngân sách năm 2004 của các đơn vị.

3. Các Sở,  Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các Quận, Huyện: Kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2004 thuộc lĩnh vực  mình phụ trách đúng theo tiến độ qui định, có chất lượng với phương châm: chủ động hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Các Sở, Ngành quản lý các Chương trình mục tiêu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2004.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các Hội, Đoàn thể thuộc Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2003/CT-UB về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240