Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/2004/CT-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở-ngành thành phố và quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Sô: 18/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VÀ BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ-NGÀNH THÀNH PHỐ VÀ QUẬN-HUYỆN.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2002-2005 theo Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành thành phố đã có chuyển biến khá tích cực, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, hệ thống bộ máy hành chính được kiện toàn và hoạt động đạt hiệu quả hơn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác cải cách hành chính, ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo các sở-ngành thành phố, quận-huyện thực hiện ngay việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của đơn vị mình. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 43/60 đơn vị có Ban chỉ đạo cải cách hành chính ; tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính ở sở-ngành thành phố, quận-huyện chưa được kiện toàn và không đồng bộ ; công tác cải cách hành chính ở nhiều sở-ngành thành phố và quận-huyện chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ vô cảm của cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Chính quyền các cấp, ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện như sau :

1. Về tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính :

Đối với sở-ngành thành phố và quận-huyện : Thành lập mới hoặc kiện toàn ngay Ban chỉ đạo cải cách hành chính của đơn vị theo hướng :

1.1- Cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo gồm :

+ Thủ trưởng sở-ngành thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, làm Trưởng Ban ;

+ Phó Thủ trưởng sở-ngành thành phố hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, làm Phó Trưởng Ban thường trực ;

+ Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trưởng Phòng Tổ chức Chính quyền hoặc Chánh Văn phòng làm Phó Trưởng Ban ;

+ Trưởng một số Phòng-Ban chuyên môn của sở-ngành thành phố, quận-huyện và đại diện Ban Tổ chức quận-huyện ủy làm ủy viên.

1.2- Ban chỉ đạo cải cách hành chính của đơn vị có Tổ chuyên viên giúp việc (gọi là Tổ chuyên trách cải cách hành chính) từ 3 đến 5 người, gồm :

+ Đối với sở-ngành thành phố : Có ít nhất từ 1 đến 2 cán bộ, công chức chuyên trách và có khoảng 3 cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

+ Đối với quận-huyện : Có ít nhất 2 cán bộ, công chức chuyên trách và khoảng 3 cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

Tổ chuyên trách cải cách hành chính có Tổ trưởng và một Tổ phó. Tổ trưởng là cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính của đơn vị. Biên chế Tổ chuyên trách cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng số biên chế quản lý Nhà nước của đơn vị và tính chung trong tổng số biến chế được giao khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Căn cứ nhu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ của sở-ngành thành phố, quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện quyết định việc thành lập Tổ chuyên trách trực thuộc sở-ngành thành phố, quận-huyện, giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính của sở-ngành thành phố và quận-huyện.

2. Căn cứ Chương trình cải cách hành chính thành phố và yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý Nhà nước, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cần bố trí nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực và có quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên trách cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính và thành lập Tổ chuyên trách công tác cải cách hành chính ở sở-ngành thành phố, quận-huyện là yêu cầu cần thiết.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố trong tháng 7 năm 2004 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Các Sở-Ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện
- Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố
- Sở Nội vụ
 - VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH 
-Lưu(VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH  
Lê Thanh Hải


 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/2004/CT-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở-ngành thành phố và quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status