Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND quy định về mô hình tổ chức, chế độ và các điều kiện đảm bảo cho Tổ dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 22/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 181/2013/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO TỔ DÂN PHÒNG TỰ QUẢN KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Trong 5 năm qua (2013 - 2018), việc triển khai thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mô hình tổ chức, chế độ và các điều kiện đảm bảo cho Tổ dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh(sau đây gọi tắt là Quyết định 181/2013/QĐ-UBND) đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng dân phòng tự quản khu dân cư được xây dựng,thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Các vụ việc mâu thuẫntrong nội bộ nhân dân cơ bản được tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để kéo dài, phức tạp hơn, không để các phần tử xấu, đối tượng cơ hội lợi dụng lôi kéo, chống đối; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và cháy, nổ được kiềm chế. An ninh, trật tự ổn định đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh phát triển bền vững.

Tuy nhiên, một số xã, phường, thị trấn còn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND; việc tuyển chọn thành viên tổ dân phòng tự quản ở một số cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, mang tính hình thức; một số tổ dân phòng tự quản hoạt động hiệu quả thấp...

Để việc thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND đi vào thực chất hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và ban, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của lực lượng dân phòng tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở cũng như vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND.

2. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dânbằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về Quyết định 181/2013/QĐ-UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Tổ dân phòng tự quản; về tiêu chuẩn, số lượng nhân sự tham gia Tổ dân phòng tự quản; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo khác đối với Tổ dân phòng tự quản cũng như việc giám sát hoạt động của Tổ dân phòng tự quản.

3. Chấn chỉnh việc tuyển chọn nhân sự tham gia lực lượng dân phòng tự quản, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Thường xuyên kiện toàn lực lượng dân phòng tự quản theo “Tiêu chuẩn chọn người tham gia Tổ dân phòng tự quản” quy định tại Điều 1 của Quyết định 181/2013/QĐ-UBNDvà Hướng dẫn số 111/HDLN-CA-NV-TC ngày 23/5/2013 của liên ngành Công an tỉnh - Sở Nội vụ - Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND.

Chính quyền các cấp phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp tích cực tuyền truyền, động viên những người đủ tiêu chuẩn, được quần chúng tín nhiệm và tuyên truyền, vận động những người thân của họ động viên họ nhiệt tình, tự nguyện xin tham gia lực lượng dân phòng tự quản; phát hiện nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói riêng, có uy tín trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch bồi dưỡng, động viên họ tự nguyện xin tham gia lực lượng dân phòng tự quản; đồng thời kịp thời thanh loại những thành viên dân phòng tự quản hoạt động kém hiệu quả, vi phạm quy định.

4. Tăng cường công táchuấn luyện, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụcho lực lượng dân phòng tự quản nhằm giúp họ nắm vững các quy định của pháp luật và các cách xử lý tình huống có thể xảy ra liên quan đến an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định, nhất là trong công tác nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ở cơ sở; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo vệ hiện trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở…

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng dân phòng tự quản đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động số 110/QC-CAT(PV28)ngày 23/5/2013 của Công an tỉnh quy định về “Quy chế hoạt động của Tổ dân phòng tự quản khu dân cư tỉnh Bắc Ninh”; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng này trong khi làm nhiệm vụvà trong quan hệ, ứng xử giao tiếp với nhân dân, nhằm xây dựng lực lượng dân phòng tự quản trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Định kỳ hàng năm, các địa phương và ban, ngành liên quan:

- Dự toán ngân sách phục vụ việc triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiệnQuyết định 181/2013/QĐ-UBND và mua sắm trang bị phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ, quân tư trang cho lực lượng dân phòng tự quản đúng quy định.

-Tổ chức sơ kết, tổng kết; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất cũng như có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - PV05) để tổng hợpbáo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Các đ/c PCT UBND
tỉnh (Chỉ đạo);
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 181/2013/QĐ-UBND quy định về mô hình tổ chức, chế độ và các điều kiện đảm bảo cho Tổ dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28