Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT.UB năm 1989 về xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 01/CT.UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Thành Bé
Ngày ban hành: 04/01/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT.UB

Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 1989

 

CHỈ THỊ

V/V XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1988

Năm 1988 trong tình hình cả nước còn gặp nhiều khó khăn, cơ chế quản lý tuy có mở ra nhưng chưa đồng bộ, những thiếu sót về giá – lương - tiền chưa được khắc phục tốt. Trước tình hình đó, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, từng bước trao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ kế hoạch có nhiều bước chuyển biến mới, các ngành, các đơn vị đã tích cực phát huy tính chủ động sáng tạo và đã được thắng lợi trên nhiều mặt.

Để đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, động viên kịp thời những đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước, tạo mọi điều kiện cần thiết để phát huy tiềm năng sẵn có cho năm 1989 đạt thắng lợi lớn, đồng thời củng cố công tác quản lý kinh tế, đưa công tác thông tin kinh tế vào nề nếp theo pháp lệnh kế toán - thống kê đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Đặng Thanh Nông ban hành ngày 20/05/1988. Dựa theo tinh thần chỉ thị 314/CT ngày 17/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các ngành, các cấp và các đơn vị kinh tế cơ sở tiến hành xét duyệt công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1988 như sau:

I- Đối tượng và chỉ tiêu xét duyệt:

- Đối tượng xét duyệt là các xí nghiệp, Liên hiệp xí nghiệp, Công ty đã hạch toán kinh tế độc lập được UBND Tỉnh, huyện chính thức giao kế hoạch năm.

- Chỉ tiêu xét duyệt: Theo đúng các chỉ tiêu pháp lệnh mà UBND Tỉnh, huyện đã giao cho các đơn vị kinh tế cơ sở. Số liệu làm căn cứ để xét duyệt phải là số liệu báo cáo thống kê - kế toán chính thức, được tính toán theo đúng phương pháp quy định trong các chế độ báo cáo thống kê – kế toán do Nhà nước ban hành.

II- Phương pháp và phân loại xét duyệt:

1- Để đánh giá đúng đắn mức độ thực hiện kế hoạch của các chỉ tiêu. Nội dung và phương pháp tính phải đảm bảo thống nhất giữa chỉ tiêu hiện vận với chỉ tiêu giá trị, kế hoạch sản phẩm, mặt hàng lập giá nào khi xét duyệt phải được tính quy về theo giá đó. Để nâng cao hiệu quả của sản xuất – kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách là chỉ tiêu quan trọng, tuy sản xuất – kinh doanh đạt kế hoạch tốt nhưng hiệu quả kinh tế không cao, các ngành tổng hợp phải phân tích đầy đủ và báo cáo với UBND Tỉnh. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách phải thực hiện theo đúng tinh thần thông báo số 21/TB.UB và thông báo bổ sung 58/TB.UB; chỉ tiêu này được đánh giá gắn liền với việc bảo toàn giá trị đồng vốn, đơn vị được xem hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách khi nộp đủ, kịp thời theo giấy báo nộp và đã toàn được giá trị đồng vốn theo quy định của Sở Tài chính.

Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu Pháp lệnh phải chấp hành đầy đủ các chế độ quản lý kinh tế, chế độ báo cáo thống kê - kế toán Nhà nước.

2- Phân loại xét duyệt hoàn thành kế hoạch:

+ Loại I: Đơn vị hoàn thành kế hoạch là đơn vị có các chỉ tiêu pháp lệnh được giao đạt kế hoạch từ 100% trở lên, đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Loại II: Đơn vị không hoàn thành kế hoạch là đơn vị có ít nhất một chỉ tiêu pháp lệnh đạt kế hoạch từ dưới 100% kế hoạch và hiệu quả kinh tế thấp.

III- Tổ chức thực hiện:

- Cấp nào giao kế hoạch cho đơn vị thì cấp đó xét duyệt và quyết định công nhận kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

- Thực hiện theo quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Giám đốc các đơn vị sản xuất – kinh doanh phải lập tờ trình xin xét duyệt và tình hình thực hiện kế hoạch toàn diện của đơn vị, gởi cho các thành viên xét duyệt và Sở chủ quản để xác định mức độ hoàn thành của đơn vị.

- Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, các ngành Thống kê, kế hoạch, Tài chính, lao động, Trọng tài kinh tế phối hợp với Sở Chủ quản tiến hành kiểm tra và xử lý các vấn đề thuộc chức năng quản lý của ngành, sau đó, thống nhất đánh giá tình hình, báo cáo UBND Tỉnh, huyện ra quyết định công nhận.

- Giao trách nhiệm cho ngành thống kê chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND Tỉnh và Trung ương.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chỉ thị này. Sau đó tổng hợp báo cáo về UBND Tỉnh và Cục Thống kê.

Việc tổ chức xét duyệt hoàn thành kế hoạch phải làm chặt chẽ, gọn nhẹ, thiết thực. Qua xét duyệt phải đạt yêu cầu, chỉ ra những tiềm năng cần được khai thác để đưa sản xuất- kinh doanh phát triển nhanh trong năm 1989 này. Về thời gian phấn đầu làm xong trong quý I/1989.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở, ngành kinh tế
- Các thành viên bộ phận
   xét duyệt.
- UBND các huyện, thị
- Các CTy, XN cấp tỉnh
- Lưu

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Bé

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT.UB năm 1989 về xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79