Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 32/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 32/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/BC-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2009

(Từ ngày 20/12/2008 đến 20/1/2009)

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 về báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính hàng tháng,Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính đến ngày 20 tháng 01 năm 2009 như sau:

1. Công tác xây dựng thể chế:

a. Tình hình xây dựng và trình các Đề án:

Trong tháng 11 và 12 năm 2008, Bộ Y tế có03 văn bản trình Thủ tướng Chính phủ:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 1173/BC-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2008 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công văn số 7713/BYT-BH ngày 20/11/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình một số nội dung liên quan đến Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP .

- Tờ trình số 1247/TTr-BYT ngày 11/12/2008 gửi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về dự thảo Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự kiến cuối tháng 02 năm 2009, Bộ Y tế sẽ trình 02 đề án gồm:

1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

2. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

b. Tình hình ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật:

Từ ngày 20/11/2008 đến ngày 20/01/2009 Bộ Y tế đã ban hành 03 Quyết định và 02 Thông tư liên tịch:

- Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT ngày 20/11/2008 về việc ban hành “Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị”.

- Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”.

- Quyết định số 39/2008/QĐ-BYT ngày 15/12/2008 về việc ban hành “Phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền ”.

- Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BYT-BKHCN ngày 29/12/2008 về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản Dược điển Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 ngày 30/12/2008 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c. Tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành:

- Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực gồm 1) an toàn vệ sinh thực phẩm, 2) quản lý thuốc, mỹ phẩm, vắc xin sinh phẩm, 3) quản lý hoá chất, 4) khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, 5) trang thiết bị y tế, 6) hành nghề y tư nhân, 7) hành nghề dược tư nhân.

- Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22/8/2008 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

- Tổ công tác triển khai đề án 30 của Chính phủ đang thực hiện rà soát danh mục các mẫu biểu thủ tục hành chính trong các lĩnh vực theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24/01/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Số liệu các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay đổi.

Về thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tính đến nay, trừ Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Tổng Cục của Bộ Y tế thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP , các đơn vị trực thuộc còn lại của Bộ đều đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kính phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Theo quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế được giao tổng số biên chế hành chính là 492 người và số công chức dự bị là 25 người. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BYT ngày 08/02/2007 về việc giao dự toán chi (phần kinh phí giao tự chủ) năm 2007 cho Văn phòng Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 3249/QĐ-BYT ngày 30/8/2006 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Bộ Y tế. Trong năm 2008, Văn phòng Bộ Y tế và các Cục thuộc Bộ Y tế tiếp tục khoán chi kinh phí cho các hoạt động quản lý hành chính.

So với các tháng trước, việc thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ở Bộ Y tế chưa có sự thay đổi. Căn cứ vào thực tế triển khai, Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Nội vụ cho phép báo cáo nội dung này trong các Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTG ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của đơn vị

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 đang được thực hiện ở 16 đơn vị của Cơ quan Bộ Y tế, trừ Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đang xây dựng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Bộ Y tế đã ban hành và đang áp dụng 14 quy trình ISO áp dụng chung cho các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Năm đơn vị được cấp chứng chỉ lần 1 về đánh giá giám sát định Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS) đang tiếp tục duy trì và bảo đảm đạt tiêu chuẩn ISO trong các hoạt động quản lý của đơn vị.

Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đang xây dựng 20 quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

Bộ Y tế đã triển khai có hiệu quả Quyết định số 5487/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến ngành y tế, duy trì việc trả lời ý kiến của người dân gửi đến Bộ qua mục "Ban hỏi, Bộ Y tế trả lời" trên trang Tin điện tử của Bộ Y tế.

Ngoài những nội dung theo yêu cầu báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cũng xin được thông báo hiện nay Tổ công tác thực hiện Đề án 30 ở Bộ Y tế đang tích cực triển khai kế hoạch hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có hoạt động rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hành mục thủ tục hành chính các hoạt động quản lý của ngành y tế trong lĩnh vực: khám chữa bệnh, y dược cổ truyền, trang thiết bị-công trình y tế, sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm và sinh dưỡng, dược và mỹ phẩm, y tế dự phòng và môi trường.

Trên đây là báo cáo tháng 01 năm 2009 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính đến ngày 20/01/2009, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 32/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169