Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 822/QĐ-UBND Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013"

Số hiệu: 822/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PCTN; CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tnh Cà Mau tại Công văn số 518/STP-PBGDPL ngày 30 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013”,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- VP Đại diện BTP phía Nam;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cổng Thông tin Điện t;
- Trung tâm Công báo - Tin học; -NC(A);
- Lưu: VT, L02/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đtriển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, hình thức, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực mình quản lý.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban điều hành Đề án cấp tỉnh, HĐPH cấp huyện; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

- Lựa chọn đơn vị, địa bàn tổ chức thí điểm mô hình trực tiếp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; kịp thời sơ, tổng kết và điển hình nhân rộng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Sửa đổi, bổ sung năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng...

2. Nhiệm vụ và gii pháp:

2.1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát và củng cố, kiện toàn HĐPH công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tham gia công tác tuyên truyền, PBGDPL; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở; phát huy hiệu quả PBGDPL về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

- Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật có liên quan và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lồng ghép với Đán “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, tổ chức tập huấn cho ít nhất 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện và đội ngũ cán bộ tại các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, tổ chức Pháp chế vnghiệp vụ PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.

b) Nội dung:

Bồi dưỡng và tập huấn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành về phòng, chng tham nhũng của Bộ, ngành, địa phương; Công ước Liên hợp quốc v chng tham nhũng; tình hình thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Bộ, ngành và địa phương (cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyn.

c) Giải pháp:

- Đề xuất ban hành quyết định kiện toàn HĐPH; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên HĐPH và Ban điều hành Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; rà soát và đánh giá năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và các lực lượng tham gia PBGDPL khác.

- Rà soát, xác định đối tượng và yêu cầu đào tạo đối với một số cán bộ trực tiếp và thường xuyên thực hiện công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.

- Lồng ghép giữa hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt các cấp, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chọn và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng do Bộ, ngành tổ chức; lồng ghép tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hoặc nghiệp vụ công tác tư pháp nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng cho đối tượng này.

- Lồng ghép nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các khóa đào tạo cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh, huyện tổ chức.

d) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: năm 2013.

2.2. Biên soạn tài liệu tuyên truyền và bi dưỡng nghiệp vụ:

a) Nhiệm vụ:

- Biên soạn 02 bộ đề cương Luật Phòng, chống tham nhũng và công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng phục vụ cho các lớp tập huấn nghiệp vụ; biên soạn và phát hành 04 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực.

- Bsung sách pháp luật và các tài liệu có liên quan về phòng, chống tham nhũng cho tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trn.

b) Giải pháp:

- Khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm cơ sở cho việc xác định nội dung các tài liệu, tránh lãng phí.

- Phối hợp với các ngành có liên quan xác định rõ yêu cầu, nội dung, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện của từng loại tài liệu.

- Các cơ quan, đơn vị cân đối kinh phí bổ sung sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; UBND cấp xã cân đối kinh phí mua sách, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng bổ sung cho tủ sách pháp luật cấp xã.

c) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Thi gian thực hiện: Quý III, IV/2013.

2.3. y dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

a) Tiêu chí lựa chọn điểm:

Xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xy ra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

b) Nhiệm vụ;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện mô hình điểm do Bộ Tư pháp tổ chức (nếu có).

- Năm 2013, tập trung xác định một số lĩnh vực và bộ phận để xây dựng mô hình điểm trực tiếp tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng như: Đất đai; xây dựng; tài chính; ngân hàng; bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, mỗi đơn vị chọn từ 02 đến 03 đơn vị trực thuộc để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c) Nội dung thực hiện:

- Đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Biên soạn, phát hành các loại tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (điện thoại hoặc Email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

+ Xây dựng Panô, tranh cổ động, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

- Đi với các xã, phường, thị trấn:

+ Khảo sát nhận thức về tham nhũng và nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.

+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nồng cốt” tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm.

+ Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát hành tờ gấp; tổ chức thi tìm hiu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa hoặc sinh hoạt văn hóa; văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn...

d) Giải pháp:

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm tổ chức kho sát tình hình và yêu cầu tìm hiu pháp luật vê phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch xác định rõ nội dung, cách thức, biện pháp, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện.

e) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức thực hiện theo nội dung, hình thức được xác định tại cơ quan, đơn vị mình.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2013.

2.4. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và phòng, chng tham nhũng.

- Xây dựng 01-02 tiểu phẩm (dưới dạng video), gửi về Bộ Tư pháp tham dự cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng”.

- Thực hiện “Ngày pháp luật” Việt Nam (ngày 9 tháng 11 hàng năm) tại tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hình thức sinh hoạt bao gồm: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp lut, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động và các hình thức phù hợp khác...

- Lồng ghép tổ chức 04 cuộc tuyên truyền pháp luật trọng tâm, trọng điểm về kiểm soát thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng tại địa bàn cơ sở.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng trong các chuyên đề pháp luật trên Đài Phát thanh và truyn hình tỉnh; Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Tạp chí Văn nghệ; Website tỉnh; các Bản tin chuyên ngành và các đài, trạm truyền thanh.

b) Giải pháp;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thích hợp với yêu cu, nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan đơn vị mình; tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình ngày pháp luật và cách thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng và cách thức thực hiện các chuyên trang, chuyên đề về pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; mở các chuyên đề, chuyên trang về phòng, chống tham nhũng.

c) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và chức danh Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nội vụ, Thanh tra, báo, đài và các cơ quan, tổ chức các cấp có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013 (riêng tiểu phẩm “Tiểu phẩm tuyên truyn pháp luật phòng, chống tham nhũng” hoàn thành trước tháng 7/2013 đ tham gia dự thi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các ngành, các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát các nhiệm vụ PBGDPL được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện, trong kinh phí PBGDPL năm 2013.

3. Các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền và sơ, tổng kết theo quy định.

4. Ban điều hành Đán cấp tnh, HĐPH huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chủ trì các Đề án thuộc chương trình PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này và sơ, tổng kết theo quy định.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phn nh về Thường trực Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo và hướng dẫn./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 822/QĐ-UBND Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.352
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77