Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 2 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 455/HĐND-VP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về giá đất tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 2576/TTrLN-TC-TNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Liên ngành: Tài chính - Tài nguyên - Môi trường về việc đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất để tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt giá đất để tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và các khoản hỗ trợ như sau:

1. Về đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ:

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

180

171

162

154

Khu vực 2

146

139

132

125

Khu vực 3

119

113

-

-

b) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

VịVị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

90

86

81

77

Khu vực 2

73

70

66

63

Khu vực 3

60

57

-

-

c) Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

2.250

1.800

1.440

1.152

Khu vực 2

922

737

590

472

Khu vực 3

377

-

-

-

Đơn giá trên được thống nhất áp dụng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và không bị ảnh hưởng hay điều chỉnh khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Bổ sung chính sách hỗ trợ để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho toàn bộ nhân khẩu trong độ tuổi lao động, với mức hỗ trợ: 4.300.000 đồng/01lao động.

- Ngoài ra các hộ có đất bị thu hồi thì các khẩu từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hỗ trợ định hướng học tập nghề, với mức hỗ trợ: 4.300.000 đồng/01 người.

Các khoản hỗ trợ không có qui định tại Quyết định này sẽ áp dụng theo qui định hiện hành của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 phê duyệt giá đất để tính bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.077

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!