Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Số hiệu: 642/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 04/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN BỔ SUNG HỖ TRỢ NGƯI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng vnhà ở;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản s1893/BXD-QLN ngày 25/8/2015 của Bộ Xây dựng về việc lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đthm định;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: XD, TC, KHĐT, LĐTBXH;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu VT, K14, K17, K20.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

ĐỀ ÁN

BỔ SUNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh)

I. Lý do và sự cần ban hành Đề án bổ sung:

Qua quá trình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2013 và 2014 tỉnh Bình Định có mưa lũ lớn nên phát sinh thêm nhiều hộ gia đình người có công có nhà ở bị hư hỏng nặng cần được hỗ trợ đsửa chữa, xây dựng mới nhà ở. Đồng thời, khi ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì đối tượng được hỗ trợ mở rộng hơn so với khi rà soát báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

Vì vậy, cần thực hiện bổ sung hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng nhằm xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở bị hư hỏng nặng; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà ở đảm bảo kiên cố an toàn; cải thiện điều kiện sống cho người có công với cách mạng theo chủ trương đn ơn đáp nghĩa của Đng và Nhàc.

II. Nội dung:

1. Số lượng hộ gia đình được hỗ trợ bổ sung:

Tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được bsung hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 4.949 hộ. Trong đó:

- Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở: 2.356 hộ;

- Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở: 2.593 hộ.

2. Kinh phí thực hiện bổ sung hỗ trợ:

a) Tổng kinh phí thực hiện: 146,83 tỷ đồng, gồm:

- Kinh phí bổ sung hỗ trợ trực tiếp cho người có công với cách mạng sửa chữa, xây mới nhà: 146,1 tỷ đồng.

- Kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án bổ sung: 730 triệu đng (không quá 0,5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bổ sung để thực hiện chính sách) từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Kinh phí này phân b cho S Xây dựng và các Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã.

b) Phân theo nguồn vốn bổ sung hỗ trợ trực tiếp 146,1 tỷ đồng:

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 90%: 131,49 tỷ đồng

- Nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ 10%: 14,61 tỷ đồng

Ngoài ra còn có vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ.

3. Tiến độ thực hiện hỗ trợ bổ sung: Thực hiện bổ sung hỗ trợ trong 05 năm: từ năm 2016 đến năm 2020. Tùy theo tình hình phân bkinh phí hỗ trợ của Trung ương tiến độ sẽ được điều chnh phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thì báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228