Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 49/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 28/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 49/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai;

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai;

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai;

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 36, Điều 40 của Luật Đất đai;

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và thay thế Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng cùng các cơ quan có liên quan, căn cứ các quy định hiện hành tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT, Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban Đảng;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

QUY ĐỊNH

MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung

- Hạng đất được xác định theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương theo qui định hiện hành.

- Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông chính sau vị trí thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường (lề đường qua mỗi bên 1,5 mét).

- Đất ở tiếp giáp các trục giao thông được xác định cụ thể cho từng tuyến đường, quốc lộ, tỉnh lộ,... tính thâm hậu 50 mét.

- Đất ở nội đô thị:

Mỗi tuyến đường ở đô thị phân thành nhiều đoạn đường phố có khả năng sinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau. Tùy theo mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng từng đoạn đường của loại đường đó để xác định giá đất từ thấp đến cao (đính kèm phụ lục).

Mỗi loại đường chia ra làm 4 vị trí:

+ Vị trí 1: áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố (mặt tiền), giá đất bằng 100% giá đất đoạn đường đó.

+ Vị trí 2: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi). Danh sách giá đất các hẻm thuộc vị trí 2 của các đường trong phạm vi thành phố Cần Thơ (đính kèm).

+ Vị trí 3: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 (xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được). Giá đất bằng 20% giá đất vị trí 1 của cùng đoạn đường đó. Ngoài các hẻm thuộc vị trí 2, các hẻm còn lại giáp mặt tiền là vị trí 3.

+ Vị trí 4: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của hẻm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn lại mà điều kiện sinh hoạt rất kém. Giá đất bằng 15% giá đất vị trí 1 của cùng đoạn đường.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp:

Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn được xác định theo giá đất ở tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tại đô thị được xác định theo giá đất ở tại đô thị.

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào các mục đích công cộng, đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác do Chính phủ quy định (điểm d, khoản 2, mục II, Thông tư số 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính). Cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp đất liền kề đất ở thì căn cứ giá đất ở; liền kề đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì căn cứ giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; liền kề với đất nông nghiệp thì căn cứ vào giá loại đất nông nghiệp tại đó;

+ Đối với trường hợp các loại đất trên liền kề với nhiều loại đất khác nhau, thì căn cứ vào giá của loại đất có mức giá cao nhất.

- Đất khu Công nghiệp, khu chế xuất (Trà Nóc 1 - Trà Nóc 2):

+ Khu vực 1: giá đất 1.500.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án có vị trí  tiếp giáp sông Hậu. Phần còn lại sau 250m giá đất tính bằng khu vực 2 là 1.200.000 đồng/m2;

+ Khu vực 2: giá đất 1.200.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án có vị trí tiếp giáp các trục đường chính trong khu công nghiệp;

+ Khu vực 3: giá đất 1.000.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án còn lại.

2. Một số quy định khi xác định giá đất trong đô thị

2.1. Đối với đất ngay góc ngã ba, ngã tư giao lộ

a. Trường hợp thửa đất tiếp giáp từ 2 (hai) mặt tiền trở lên (đều thuộc vị trí 1):

- Phần trong thâm hậu 20m: giá đất được tính theo vị trí 1 của đoạn đường có mức giá cao nhất đối với thửa đất đó;

- Phần thâm hậu sau 20m: giá đất được xác định theo vị trí 1 của đoạn đường còn lại có mức giá thấp hơn đối với thửa đất đó.

b. Trường hợp thửa đất tiếp giáp từ 2 mặt tiền trở lên (thuộc vị trí 2, 3, 4):

- Phần trong thâm hậu 20m: giá đất được tính theo vị trí có giá đất  cao nhất đối với thửa đất đó;

- Phần thâm hậu sau 20m: giá đất được xác định theo vị trí có giá đất thấp hơn đối với thửa đất đó.

2.2. Đất thâm hậu

- Thâm hậu đất ở tại đô thị: đối với căn hộ có thửa đất mà chiều sâu (dài) lớn hơn 20m thì giá đất thâm hậu từ trên 20m trở đi, được tính bằng 40% giá đất 20m đầu (vị trí 1). Phần thâm hậu đối với đất trong hẻm được tính tương tự bằng 40% giá đất ở vị trí đó;

- Đất thâm hậu của đất ở ngoài đô thị (vùng ven): được tính từ chân taluy qua mỗi bên vào 50 mét (chân đường qua mỗi bên 1,5 mét), phần đất thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng giá đất ở còn lại cùng khu vực;

- Trường hợp thửa đất không tiếp giáp mặt tiền nhưng vẫn còn nằm trong thâm hậu 20m đối với đất đô thị vào 50m đối với đất ở ngoài đô thị (vùng ven) thì giá đất được xác định theo vị trí 3 hoặc vị trí 4 đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn đối với đất ở tiếp giáp các trục giao thông.

2.3. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: được xác định bằng bảng giá đất cụ thể, phương pháp xác định vị trí, thâm hậu theo nguyên tắc xác định giá đất quy định tại khỏan I quy định này.

3. Một số trường hợp được áp dụng để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

- Đất giáp ranh giữa các đoạn đường của một tuyến đường có giá khác nhau, được xác định từ giới hạn của đoạn đường có giá đất cao hơn đến đoạn đường có giá đất thấp hơn kéo dài khoảng cách 200m (từ đoạn đường có giá cao hơn được kéo dài 100m giảm 10%; từ trên 100m đến 200m giảm thêm 10% nữa sau đó mới đến đoạn có giá thấp hơn tiếp giáp 200m.

Nếu giá đất giáp ranh trong phạm vi 200m sau khi giảm 10% hoặc 20% mà thấp hơn giá đất quy định tại đoạn đường giáp ranh kế tiếp thì lấy theo giá đất của đoạn đường kế tiếp.

- Trường hợp giới hạn phạm vi tại vị trí giáp ranh 100m hoặc 200m không nằm hết thửa thì giá đất được tính hết thửa đó theo giá đất của đoạn đường có giá đất cao hơn.

- Khi Nhà nước thu hồi đất mà đất ở vị trí 3 sau khi nhân tỷ lệ 20%, vị trí 4 sau khi nhân tỷ lệ 15% mà thấp hơn giá đất ở tại nông thôn thì được tính bằng giá cao nhất của đất ở tại nông thôn của quận, huyện.

- Đất nông nghiệp xen kẻ trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại còn được hỗ trợ bằng tiền thêm từ 20% đến 50% giá đất ở liền kề.

II. MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

1. QUẬN NINH KIỀU

1.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Cư, An Hội, An Phú, An Nghiệp, Tân An, An Lạc, Thới Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Khế, An Khánh, tổ 1, 2, 3, 4, 5, 5A  khu vực 1 phường An Bình; tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực 3 phường an Bình; tổ 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu vực 5 phường An Bình; tổ 6, 7, 8 ,9 khu vực 6 phường An Bình; Tổ 2, 2A, 2B, tổ 14 khu vực 7 phường An Bình; tổ 1, 1B; Tổ 3 khu vực 8 phường An Bình; tổ 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu vực 4 phường An Bình; tổ 6, 7. 8 khu vực 2 phường An Bình.

- Khu vực 2: khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế; tổ 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình; tổ 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

126.000

105.000

Hạng 2

104.600

87.200

Hạng 3

88.200

73.500

Hạng 4

63.000

52.500

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Cư, An Hội, An Phú, An Nghiệp, Tân An, An Lạc, Thới Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Khế, An Khánh, tổ 1, 2, 3, 4, 5, 5A  khu vực 1 phường An Bình; tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực 3 phường an Bình; tổ 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu vực 5 phường An Bình; tổ 6, 7, 8 ,9 khu vực 6 phường An Bình; tổ 2, 2A, 2B, tổ 14 khu vực 7 phường An Bình; tổ 1, 1B, tổ 3 khu vực 8 phường An Bình; tổ 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu vực 4 phường An Bình; tổ 6, 7. 8 khu vực 2 phường An Bình.

- Khu vực 2: khu vực Cồn Khương thuộc phường Cái Khế; tổ 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình; tổ 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Cư, An Hội, An Phú, An Nghiệp, Tân An, An Lạc, Thới Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Khế, An Khánh, tổ 1, 2, 3, 4, 5, 5A  khu vực 1 phường An Bình; tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực 3 phường an Bình; tổ 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu vực 5 phường An Bình; tổ 6, 7, 8 ,9 khu vực 6 phường An Bình; tổ 2, 2A, 2B, tổ 14 khu vực 7 phường An Bình; tổ 1, 1B, tổ 3 khu vực 8 phường An Bình; tổ 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu vực 4 phường An Bình; tổ 6, 7. 8 khu vực 2 phường An Bình.

- Khu vực 2: khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế; tổ 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình; tổ 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

1.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh (SXKD) phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ 91B

Nguyễn Văn Cừ nối dài - Rạch Bà Bộ (hết ranh phường An Bình)

2.400.000

1.200.000

2

Đường tỉnh 923

Cầu Cái Răng - Cầu Rau Răm

3.000.000

1.500.000

Cầu Rau Răm - Ranh huyện Phong Điền

2.400.000

1.200.000

3

Nguyễn Văn Trường

Đường tỉnh 923 - Cầu Ngã Cái

1.000.000

500.000

4

Cái Sơn - Hàng Bàng

Đường tỉnh 923-Quốc lộ 91B

960.000

480.000

5

Sân bóng An Bình

Quốc lộ 1A - Cống Bà Mụ

900.000

450.000

6

Khu tái định cư đường 923

 

1.500.000

750.000

Đất ở ngoại ô tiếp giáp các trục giao thông chính nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50 mét.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

882.000

441.000

Khu vực 2

600.000

300.000

Đất ở còn lại được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông chính sau vị trí thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Cư, An Hội, An Phú, An Nghiệp, Tân An, An Lạc, Thới Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Khế, An Khánh, tổ 1, 2, 3, 4, 5, 5A  khu vực 1 phường An Bình, tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực 3 phường an Bình, tổ 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu vực 5 phường An Bình, tổ 6, 7, 8 , 9 khu vực 6 phường An Bình, tổ 2, 2A, 2B, tổ 14 khu vực 7 phường An Bình, tổ 1, 1B, tổ 3 khu vực 8 phường An Bình, tổ 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu vực 4 phường An Bình, tổ 6, 7. 8 khu vực 2 phường An Bình.

- Khu vực 2: khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế, tổ 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình, tổ 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

c. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Nhóm đường giá loại 1

1

Hai Bà Trưng

Nhà hàng Ninh Kiều - Nguyễn An Ninh

17.500.000

12.250.000

Châu Văn Liêm - Nguyễn Thị Minh Khai

14.000.000

9.800.000

2

Hòa Bình

Nguyễn Trãi-Đường 30 tháng 4

16.800.000

11.760.000

3

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

16.800.000

11.760.000

Hòa Bình - Trương Định

13.500.000

9.450.000

4

Phan Đình Phùng

Hòa Bình - Ngô Đức Kế

16.800.000

11.760.000

Ngô Đức Kế - Nguyễn Thị Minh Khai

13.500.000

9.450.000

5

Võ Văn Tần

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

16.800.000

11.760.000

6

Nguyễn Thái Học

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

16.800.000

11.760.000

7

Phan Bội Châu

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

16.800.000

11.760.000

8

Phan Chu Trinh

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

16.800.000

11.760.000

9

Lý Tự Trọng

Trần Hưng Đạo - Trường Đại học Cần Thơ (khu III)

16.800.000

11.760.000

Ngã ba Công viên Lưu Hữu Phước - Hòa Bình

13.500.000

9.450.000

10

Nguyễn Trãi

Hòa Bình - Bến xe

16.800.000

11.760.000

11

Trần Hưng Đạo

Cầu Nhị Kiều - Mậu Thân

16.000.000

11.200.000

12

Mậu Thân

Đường 30 tháng 4 - Trần Hưng Đạo

16.000.000

11.200.000

13

Trục đường Trung tâm Thương mại Cái Khế

Trục đường A1và trục đường A2

16.000.000

11.200.000

Các trục đường còn lại

14.800.000

10.360.000

14

Trần Văn Khéo

Nguyễn Trãi - hết Công ty Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ

14.500.000

10.150.000

15

Châu Văn Liêm

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

14.000.000

9.800.000

16

Nguyễn An Ninh

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

14.000.000

9.800.000

17

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Thái Học - Ngô Quyền

14.000.000

9.800.000

18

Hùng Vương

Cầu Nhị Kiều - Bến xe

14.000.000

9.800.000

19

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phan Đình Phùng - Hòa Bình

13.500.000

9.450.000

20

Tân Trào

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

13.500.000

9.450.000

21

Trần Phú

Nguyễn Trãi - Lê Lợi

13.500.000

9.450.000

22

Phan Văn Trị

Trường Đại học Cần Thơ (khu III) -  Đường 30 tháng 4

13.500.000

9.450.000

23

Cách mạng tháng Tám

Ngã tư Bến xe - Nguyễn Văn Cừ

13.500.000

9.450.000

24

Đường 30 tháng 4

Hòa Bình - Trần Ngọc Quế

13.500.000

9.450.000

Nhóm đường giá loại 2

1

Lý Thường Kiệt

Ngô Quyền - Ngô Gia Tự

12.000.000

8.400.000

2

Ngô Gia Tự

Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi

12.000.000

8.400.000

3

Ngô Văn Sở

Hòa Bình - Phan Đình Phùng

12.000.000

8.400.000

4

Đồng Khởi

Hòa Bình - Châu Văn Liêm

12.000.000

8.400.000

5

Mậu Thân

Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng (Cầu Rạch Ngỗng 1)

12.000.000

8.400.000

 Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Văn Cừ

9.500.000

6.650.000

6

Phạm Hồng Thái

Hòa Bình - Lý Thường Kiệt

11.000.000

7.700.000

7

Quang Trung

Đường 30 tháng 4 - Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung

11.000.000

7.700.000

8

Đường 30 tháng 4

Trần Ngọc Quế - hết đường

11.000.000

7.700.000

9

Thủ Khoa Huân

Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng

10.800.000

7560.000

10

Trần Quốc Toản

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

10.800.000

7.560.000

11

Ngô Đức Kế

Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng

10.800.000

7.560.000

12

Đề Thám

Hòa Bình - Nguyễn Khuyến

10.800.000

7.560.000

13

Trần Văn Hoài

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

10.500.000

7.350.000

14

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Trãi - Ngô Hữu Hạnh

10.000.000

7.000.000

15

Võ Thị Sáu

Nguyễn Trãi - Ngô Quyền

10.000.000

7.000.000

16

Trần Quang Khải

Nguyễn Trãi - Trục B1

10.000.000

7.000.000

17

Điện Biên Phủ

Võ Văn Tần - Ngô Đức Kế

10.000.000

7.000.000

18

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo

10.000.000

7.000.000

19

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hòa Bình - Hoàng Văn Thụ

10.000.000

7.000.000

20

Đinh Tiên Hoàng

Hùng Vương - Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh

10.000.000

7.000.000

21

Nguyễn Khuyến

Ngô Quyền - Đề Thám

10.000.000

7.000.000

22

Phan Đăng Lưu

Bùi Thị Xuân - Bà Huyện Thanh Quan

10.000.000

7.000.000

23

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Trãi - Trung tâm Thương mại Cái Khế

10.000.000

7.000.000

24

Nguyễn Văn Cừ

Cách mạng tháng Tám - Cầu Rạch Ngỗng 2

7.500.000

5.250.000

25

Đường 3 tháng 2

Mậu Thân - Quốc lộ 91B

9.500.000

6.650.000

26

Nguyễn Thị Minh Khai

Phan Đình Phùng - Cầu Quang Trung

10.000.000

7.000.000

27

Phạm Ngũ Lão

Cách mạng tháng Tám-Hẻm 85

10.000.000

7.000.000

28

Trần Việt Châu

Nguyễn Văn Cừ - Phạm Ngũ Lão

10.000.000

7.000.000

29

Nguyễn Việt Hồng

Phan Văn Trị - Mậu Thân

10.000.000

7.000.000

Nhóm đường giá loại 3

1

Nguyễn Thị Minh Khai

Cầu Quang Trung - Hết đường

7.000.000

4.900.000

2

Ngô Gia Tự

Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu

8.000.000

5.600.000

3

Cách mạng tháng Tám

Nguyễn Văn Cừ - Vành đai, hẻm 86 Cách mạng tháng Tám

8.000.000

5.600.000

4

Ngô Hữu Hạnh

Hòa Bình - Trương Định

8.000.000

5.600.000

5

Đường khu Bãi cát

Trần Phú - Trần Văn Khéo

8.000.000

5.600.000

6

Ngô Đức Kế

Phan Đình Phùng - Điện Biên Phủ

8.000.000

5.600.000

7

Huỳnh Thúc Kháng

Trần Hưng Đạo - Mậu Thân

8.000.000

5.600.000

8

Bà Huyện Thanh Quan

Cách mạng tháng Tám  - Phan Đăng Lưu

8.000.000

5.600.000

9

Đề Thám

Nguyễn Khuyến - Cuối đường

8.000.000

5.600.000

10

Đồng Khởi

Châu Văn Liêm - Cuối đường

8.000.000

5.600.000

11

Trần Phú

Lê Lợi - 2  Bến phà Cần Thơ

8.000.000

5.600.000

12

Quang Trung

Hẻm 33 và 50 - Nguyễn Thị Minh Khai

9.500.000

6.650.000

13

Đường 3 tháng 2

Quốc lộ 91B - Cầu Đầu Sấu

7.500.000

5.250.000

14

Phạm Ngũ Lão

Hẻm 85 - Phần còn lại

7.000.000

4.900.000

15

Hải Thượng Lãn Ông

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

6.800.000

4.760.000

16

Trần Ngọc Quế

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

6.500.000

4.550.000

17

Hồ Xuân Hương

Hùng Vương - Bùi Thị Xuân

6.500.000

4.550.000

18

Đoạn Quốc lộ I

Cầu Đầu Sấu - Cầu Cái Răng

6.000.000

4.200.000

19

Trương Định

Ngô Hữu Hạnh - Ngô Quyền

6.000.000

4.200.000

20

Cao Bá Quát

Phan Đình Phùng - Điện Biên Phủ

5.000.000

3.500.000

21

Nguyễn Du

Châu Văn Liêm - Ngô Đức Kế

5.000.000

3.500.000

22

Điện Biên Phủ

Ngô Đức Kế - Cuối đường

5.000.000

3.500.000

23

Bà Triệu

Ngô Gia Tự - Cuối đường

5.000.000

3.500.000

24

Nguyễn Thần Hiến

(Hẻm Thành đoàn)

Lý Tự Trọng - Ngã ba vào Trung tâm Chính trị

5.000.000

3.500.000

25

Khu dân cư do Công ty TM-DL-XD Miền Tây,  Cần Đô đầu tư

Trục đường 24 m

10.000.000

7.000.000

Các trục đường còn lại

6.000.000

4.200.000

Nhóm đường giá loại 4

1

Trần Hoàng Na

Đường 30 tháng 4 - Tầm Vu

4.000.000

2.800.000

2

Tầm Vu

Đường 30 tháng 4 - Ngã ba dưỡng lão

4.000.000

2.800.000

Ngã ba dưỡng lão - Cầu kinh mương lộ

4.000.000

2.800.000

Ngã ba dưỡng lão - Thành đội

2.000.000

1.400.000

Thành đội - Nguyễn Thị Minh Khai

3.000.000

2.100.000

3

Mạc Đỉnh Chi

Trương Định - Cuối đường

4.000.000

2.800.000

4

Mậu Thân

Nguyễn Văn Cừ - Vành đai

3.000.000

2.100.000

5

Ngô Đức Kế

Điện Biên Phủ - Đồng Khởi

3.000.000

2.100.000

6

Lê Lai

Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị

3.000.000

2.100.000

7

Hồ Xuân Hương

Hùng Vương - Bà Huyện Thanh Quan

3.000.000

2.100.000

8

Đoàn Thị Điểm

Cách mạng tháng Tám - Ngã ba

3.000.000

2.100.000

Ngã ba - Cuối đường

2.000.000

1.400.000

9

Mậu Thân

Tầm Vu - Đường 30 tháng 4

3.000.000

2.100.000

10

Bùi Thị Xuân

Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng

3.000.000

2.100.000

11

Lê Bình

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

3.000.000

2.100.000

12

Quản Trọng Hoàng

Đường 3 tháng 2 - Tập thể Tỉnh ủy (cũ)

3.000.000

2.100.000

13

Nguyễn Văn Trỗi

Khu nội bộ Mậu Thân

2.500.000

1.750.000

14

Nguyễn Ngọc Trai

Khu nội bộ Mậu Thân

2.500.000

1.750.000

15

Cao Thắng

Khu nội bộ Mậu Thân

2.500.000

1.750.000

16

Đinh Công Tráng

Khu nội bộ Mậu Thân

2.500.000

1.750.000

17

Nguyễn Cư Trinh

Khu nội bộ Mậu Thân

2.500.000

1.750.000

18

Đường khu bãi cát

Trần Văn Khéo - Đầu ranh Công viên nước

4.000.000

2.800.000

Ranh Công viên nước - Khách sạn Victoria

2.500.000

1.750.000

19

Nguyễn Văn Cừ nối dài

Cầu Rạch Ngỗng 2 - Quốc lộ 91B

3.000.000

2.100.000

20

Quốc lộ 91B

Đường 3 tháng 2 - Nguyễn Văn Cừ nối dài

3.000.000

2.100.000

21

Trương Định

Ngô Quyền - Lý Tự Trọng

2.000.000

1.400.000

22

Hậu Giang

Quốc lộ I - Cuối đường

2.000.000

1.400.000

23

Đường Vành đai

Cách mạng tháng Tám (cặp Nhà hàng Phi Long) - Mậu Thân

2.000.000

1.400.000

24

Đường 256 (hẻm 256 cũ)

Nguyễn Văn Cừ - Đường vành đai

4.000.000

2.800.000

d. Hẻm vị trí 2:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên hẻm

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

65 Lý Tự Trọng

Từ đầu hẻm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.000.000

3.500.000

2

14, 86 Lý Tự Trọng

Từ đầu hẻm đến Trương Định (Dự án nâng cấp đô thị)

4.500.000

3.150.000

3

227 Trần Hưng Đạo

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.500.000

2.450.000

4

218 Trần Hưng Đạo

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.500.000

2.450.000

5

93 Trần Hưng Đạo

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.000.000

2.100.000

6

132 Hùng Vương

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.000.000

2.100.000

7

54 Hùng Vương

Từ đầu hẻm đến hết trục đường chính

3.000.000

2.100.000

8

95 Mậu Thân

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.500.000

2.450.000

9

Đường nội bộ khu Trần Khánh Dư

Từ đường 30 tháng 4 đến ngã ba hẻm

4.000.000

2.800.000

10

Đường nội bộ khu Trần Khánh Dư

Các trục chính còn lại

3.200.000

2.450.000

11

Đường nội bộ khu dân cư (kế Chi cục Thú y) đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

3.500.000

2.450.000

12

Khu tái định cư Thới Nhựt

Trục chính

2.500.000

1.750.000

Trục phụ

1.500.000

1.050.000

13

Hẻm số 138 Trần Việt Châu

Trần Việt Châu - Hết đoạn trải nhựa và hệ thống chiếu sáng

2.500.000

1.750.000

14

Đường nội bộ khu tập thể Công ty Cấp thoát nước, khu công viên cây xanh (cũ) đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

2.500.000

1.750.000

15

Đường nội bộ khu dân cư 243 (cũ là đường nội bộ Khu dân cư liền kề Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh) đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

2.500.000

1.750.000

16

Đường nội bộ khu dân cư 91/23 đường 30 tháng 4

Từ đường 30 tháng 4 đến hết đường trải nhựa

2.500.000

1.750.000

17

Đường nội bộ khu chung cư Đường 3 tháng 2

Trục đường chính dẫn vào khu chung cư A, B, C, D do Nhà nước đầu tư

2.500.000

1.750.000

18

148 đường 3 tháng 2

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.000.000

2.100.000

19

51 đường 3 tháng 2

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.000.000

2.100.000

20

12 đường 3 tháng 2 (Bệnh viện Da liễu)

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.000.000

2.100.000

21

Đường nội bộ khu dân  cư 91B (giai đoạn I, tính từ QL91B - Trần Hoàng Na dự mở)

Trục chính

2.500.000

1.750.000

Trục phụ

2.000.000

1.400.000

22

Khu dân cư MeTro Cash

Trục chính

2.000.000

1.400.000

Trục phụ

1.500.000

1.050.000

2. QUẬN BÌNH THỦY

2.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Thới, Bình Thủy, Trà Nóc.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Long Tuyền, Long Hòa, Thới An Đông.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

126.000

105.000

Hạng 2

104.600

87.200

Hạng 3

88.200

73.500

Hạng 4

63.000

52.500

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Thới, Bình Thủy và Trà Nóc.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Thới, Bình Thủy và Trà Nóc.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông.

2.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Ngã ba Trà Nóc - Thới An Đông

Ngã ba Trà Nóc - Cầu Rạch Gừa

1.500.000

750.000

Cầu Rạch Gừa - Hết đường nhựa  phần còn lại

1.000.000

500.000

2

Quốc lộ 91B

Rạch Bà Bộ (ranh phường An Bình) - Sông Bình Thủy

1.000.000

500.000

3

Đường Mương Mẫu - 91B

Suốt tuyến đoạn tráng nhựa

600.000

300.000

4

Đường từ Rạch Cam nhỏ - 91B

Suốt tuyến đoạn tráng nhựa

600.000

300.000

5

Nguyễn Văn Trường

Tỉnh lộ 918 - Cầu Ngã Cái

1.000.000

500.000

6

Đường tỉnh 918

Hẻm 12 đường Lê Hồng Phong nối hẻm 2 đường Bùi Hữu Nghĩa - Cầu Tư Bé

3.500.000

1.750.000

Cầu Tư Bé - Cầu Rạch Chanh

2.000.000

1.000.000

Cầu Rạch Chanh - Ngã ba Nguyễn Văn Trường

1.500.000

750.000

Phần còn lại

1.000.000

500.000

7

Trà Nóc

Khu vực chợ Trà Nóc - Rạch Ông Tảo

900.000

450.000

8

Đường vành đai phi trường

Cách mạng tháng Tám - Mậu Thân (phía Bình Thủy - cặp nhà hàng Phi Long)

2.000.000

1.000.000

Mậu Thân - Trần Quang Diệu

1.500.000

750.000

Đất ở tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50 mét.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

600.000

300.000

Khu vực 2

450.000

225.000

Đất ở còn lại được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông sau vị trí thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường An Thới, Bình Thủy và Trà Nóc.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông.

c. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đô thị:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Cách mạng tháng Tám

Vành đai phi trường, hẻm 86 - Cầu Bình Thủy

6.500.000

4.550.000

2

Bùi Hữu Nghĩa

Cầu Bình Thủy - Hẻm 12 Lê Hồng Phong nối hẻm 2 Bùi Hữu Nghĩa

5.000.000

3.500.000

3

Lê Hồng Phong

Cầu Bình Thủy - Giáp khu dân cư Ngân Thuận

6.000.000

4.200.000

Khu dân cư Ngân Thuận - Ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc

4.500.000

3.150.000

Ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc-Cầu Sang Trắng 1

3.000.000

2.100.000

4

Trần Quang Diệu

Cách mạng tháng Tám - Cầu ván (suốt đoạn kể cả đoạn chưa tráng nhựa)

3.000.000

2.100.000

Cầu ván - Cầu Bình Thủy (cặp Rạch Sao và sông Bình Thủy)

1.000.000

700.000

5

Nguyễn Thông

Cách mạng tháng Tám - Cuối đường

2.000.000

1.400.000

6

Nguyễn Việt Dũng

Cách mạng tháng Tám - Cuối đường

2.000.000

1.400.000

7

Huỳnh Phan Hộ

Lê Hồng Phong - Cuối đường

1.500.000

1.050.000

8

Đường Công Binh

Lê Hồng Phong - Tiếp giáp đường Huỳnh Phan Hộ

1.500.000

1.050.000

9

Đường vào khu tưởng niệm mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Cách mạng tháng Tám -Cuối đường

1.800.000

1.260.000

d. Các hẻm vị trí 2:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên hẻm

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Hẻm 444 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.600.000

1.120.000

2

Hẻm 115 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.600.000

1.120.000

3

Hẻm 180 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.600.000

1.120.000

4

Hẻm 300 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.300.000

910.000

5

Hẻm 244 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.300.000

910.000

6

Hẻm 91 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

1.300.000

910.000

7

Hẻm 557 Trần Quang Diệu

(An Thôn Trang)

Suốt tuyến

800.000

560.000

8

Hẻm 170 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

800.000

560.000

9

Hẻm 172 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

800.000

560.000

10

Hẻm 151 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

800.000

560.000

11

Hẻm 174 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

800.000

560.000

12

Hẻm KV 5 (đường Lê Hồng Phong (dưới chân cầu Trà Nóc)

Lê Hồng Phong -Rạch Xẻo Mây

900.000

630.000

13

Hẻm 13 (hẻm Cô Bắc) Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

900.000

630.000

14

Hẻm 18 Lê Hồng Phong

(khu vực 5, phường Bình Thủy)

Lê Hồng Phong - Cuối hẻm

1.100.000

770.000

15

Hẻm 12 Lê Hồng Phong nối hẻm 2 Bùi Hữu Nghĩa

Suốt tuyến (lộ giới 20m)

3.500.000

2.450.000

16

Khu dân cư do Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà đầu tư (hẻm 116 Cách mạng tháng Tám)

Trục chính

2.500.000

1.750.000

Trục phụ

1.500.000

1.050.000

17

Khu dân cư Ngân Thuận

Trục chính

3.000.000

2.100.000

Trục phụ

2.300.000

1.610.000

18

Hẻm 162

Trần Quang Diệu

800.000

560.000

19

Hẻm khu tập thể hóa chất

Lê Hồng Phong

900.000

630.000

3. QUẬN CÁI RĂNG

3.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

 Khu vực 1: áp dụng cho các phường Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II), khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho phường Tân Phú, phường Phú Thứ, phần còn lại của các phường Thường Thạnh, Ba Láng.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

126.000

105.000

Hạng 2

104.600

87.200

Hạng 3

88.200

73.500

Hạng 4

63.000

52.500

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II), khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho phường Tân Phú, phường Phú Thứ, phần còn lại của các phường Thường Thạnh, Ba Láng.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II), khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho phường Tân Phú, phường Phú Thứ, phần còn lại của các phường Thường Thạnh, Ba Láng.

3.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ I

Hàng Gòn - Cầu số 10 (giáp tỉnh Hậu Giang)

4.000.000

2.000.000

2

Lộ Cái Chanh

Ngã ba số 10 - Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thường Thạnh

1.000.000

500.000

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thường Thạnh - Trường học và các đường khu thương mại Cái Chanh

2.500.000

1.250.000

3

2 Khu tái định cư cầu Cần Thơ

Khu tái định cư phường Hưng Phú

1.000.000

500.000

Khu tái định cư phường Ba Láng

1.000.000

500.000

4

Lộ Hậu Thạnh Mỹ

Toàn tuyến

1.000.000

500.000

5

Đường cặp sông Cái Răng Bé Yên Hạ

Từ cầu Cái Răng Bé - Trường cấp III Nguyễn Việt Dũng

1.200.000

600.000

Trường cấp III Nguyễn Việt Dũng - Hàng Gòn

1.000.000

500.000

6

Lộ chợ số 10

- Bến đò số 10 - sông Ba Láng

1.000.000

500.000

-Bến đò số 10 - giáp Trường Chính trị

600.000

300.000

7

Cầu Lê Bình - Phú Thứ

Vàm Nước Vận - Rạch Xẻo Lá

1.000.000

500.000

Rạch Xẻo Lá - Cái Tắc

700.000

350.000

8

Đường cặp sông Cái Răng Bé Thạnh Mỹ

Ranh phường Hưng Thạnh - Ngã ba Vàm Nước Vận

900.000

450.000

9

Lộ Quang Trung - Cái Cui

Cầu Quang Trung - Cầu Rạch Chùa

1.000.000

500.000

Cầu Rạch Chùa - Cái Sâu

800.000

400.000

Cái Sâu - Cái Cui

400.000

200.000

10

Lộ Ông Chệt

Quốc lộ I - Sông Ba Láng

600.000

300.000

Đất ở tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50 mét.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

500.000

250.000

Khu vực 2

350.000

175.000

Đất ở còn lại được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông sau vị trí thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II), khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho phường Tân Phú, phường Phú Thứ, phần còn lại của các phường Thường Thạnh, Ba Láng.

c. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ I

Cầu Cái Răng - Đường Lê Bình

6.000.000

4.200.000

Đường Lê Bình - Hàng Gòn

4.800.000

3.360.000

2

Lý Thường Kiệt

Ngô Quyền - Cầu Cái Răng

7.000.000

4.900.000

Cầu Cái Răng - Đại Chủng Viện

3.200.000

2.340.000

3

Lê Thái Tổ

Lý Thường Kiệt - Trưng Nữ Vương

7.000.000

4.900.000

Trưng Nữ Vương - Nguyễn Trãi

5.600.000

3.920.000

4

Hàm Nghi

Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo

7.000.000

4.900.000

5

Đinh Tiên Hoàng

Quốc lộ I - Ngô Quyền

7.000.000

4.900.000

6

Duy Tân

Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo

7.000.000

4.900.000

7

Nguyễn Trãi

Quốc lộ I - Ngô Quyền

4.800.000

3.360.000

8

Trần Hưng Đạo

Đinh Tiên Hoàng - Trưng Nữ Vương

7.000.000

4.900.000

Trưng Nữ Vương - Nguyễn Trãi

5.600.000

3.920.000

Nguyễn Trãi - Lê Bình

2.700.000

1.890.000

Lê Bình - Hàng Gòn

2.400.000

1.680.000

9

Trưng Nữ Vương

Quốc lộ I - Ngô Quyền

5.600.000

3.920.000

10

Võ Tánh

Quốc lộ I - Đại Chủng Viện

4.800.000

3.360.000

Đại Chủng Viện - Nguyễn Việt Dũng

3.500.000

2.450.000

Nguyễn Việt Dũng - Vàm Ba Láng

2.400.000

1.680.000

11

Ngô Quyền

Lý Thường Kiệt - Trưng Nữ Vương

7.000.000

4.900.000

Trưng Nữ Vương - Nguyễn Trãi

5.600.000

3.920.000

12

Lê Bình

Quốc lộ I - Vàm Nước Vận

3.200.000

2.240.000

13

Nguyễn Việt Dũng (phường Lê Bình)

Quốc lộ I - Võ Tánh

2.800.000

1.960.000

14

Nguyễn Trãi nối dài (Trung học Kinh tế)

Quốc lộ I - Đầu lộ cống Bà Cai

1.400.000

980.000

Đầu lộ cống Bà Cai - Ngã ba Rạch Ranh

900.000

630.000

15

Lộ Bà Cai

Võ Tánh - Nguyễn Việt Dũng

1.200.000

840.000

Nguyễn Việt Dũng - Trường Chính trị

1.100.000

770.000

16

Lộ trường Chính trị

Quốc lộ I - Sông Ba Láng

900.000

630.000

17

Hàng Xoài

Quốc lộ I - Sông Cái Răng Bé

800.000

560.000

18

Hàng Gòn

Quốc lộ I - Sông Cái Răng Bé

800.000

560.000

19

Đường mới mở

Đường Trường Chính trị - Chùa Ông Một

600.000

420.000

20

Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

-Trục đường chính đường A

2.500.000

1.750.000

-Trục đường chính đường B

1.500.000

1.050.000

4. QUẬN Ô MÔN

4.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

 

45.000

- Khu vực 1: không có đất hạng 4.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Thới Long, Thới An, Trường Lạc.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

126.000

105.000

Hạng 2

104.600

87.200

Hạng 3

88.200

73.500

Hạng 4

 

52.500

- Khu vực 1: đất hạng 4 không còn.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Thới Long, Thới An, Trường Lạc.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

- Đất nuôi trồng thủy sản hạng 4: không có.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Thới Long, Thới An, Trường Lạc.

4.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường
Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Chợ Phước Thới

Quốc lộ 91 - Cầu Chùa (trừ hành lang đường sông)

2.700.000

1.350.000

2

Trưng Nữ Vương

Trần Hưng Đạo - Rạch Cây Me

2.000.000

1.000.000

3

Nguyễn Trung Trực

26/3 - Bến Bạch Đằng

2.000.000

1.000.000

4

Trần Nguyên Hãn

26/3 - Bến Bạch Đằng

2.000.000

1.000.000

5

Chợ Bằng Tăng

Cầu Chợ - Cầu Bà Ruôi

2.000.000

1.000.000

6

Chợ Thới An

- Hẻm nhà thương - Trường Mẫu giáo

800.000

400.000

- Trường Mẫu giáo - Đình Thới An

2.000.000

1.000.000

- Vàm Thới An - Chùa định An cư

600.000

300.000

7

Lý Thường Kiệt

26/3 - Bến Bạch Đằng

1.400.000

700.000

8

Quốc lộ 91

- Cầu Tắc Ông Thục - Cầu Ông Tành

1.200.000

600.000

- Cầu Ông Tành - Giáp cầu Ô Môn(phía bên trái)

2.000.000

1.000.000

- Cây Xăng Phan Văn Hiếu - Đầu lộ Nông trường Sông Hậu

1.200.000

600.000

- Hai bên quốc lộ 91 từ cầu Săng Trắng I - Cầu Săng Trắng II

2.000.000

1.000.000

- Cầu Săng Trắng II - Giáp Cả Chôm

1.200.000

600.000

- Cả Chôm - Lộ tẻ Ba Se

900.000

450.000

9

Hai bên chợ Ba Se

Sông Tắc Ông Thục - Tỉnh lộ 923

1.400.000

700.000

10

Hương lộ Bằng Tăng

Lộ Miễu ông- Rạch cây

sung

1.000.000

500.000

11

Lộ chùa

Đầu lộ chùa - Cầu Dì Tho

(trái, phải)

400.000

200.000

12

Trần Hưng Đạo

Cầu Huyện đội - Trường Lưu Hữu Phước

1.500.000

750.000

13

Tỉnh lộ 920B

- Quốc lộ 91 - hết ranh Nhà máy xi măng Hà Tiên 2

1.000.000

500.000

-Khu chế xuất - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn

800.000

400.000

14

Tỉnh lộ 920B

Hẻm nhà thương - Ủy ban nhân dân phường Thới An (phía bên phải)

800.000

400.000

15

Quốc lộ 91

- Ranh Phước Thới (cây số 41) - Cầu Tắc Ông Thục

800.000

400.000

- Cầu Ô Môn - Giáp ranh phường Thới Long (cống Ông Tà - phía bên phải)

900.000

450.000

- Lộ tẻ Ba Se - Giáp phường Châu Văn Liêm  (cây số 41)

800.000

400.000

- Cống Ông Tà - Cây xăng Phan Văn Hiếu  (phía bên phải)

800.000

400.000

- Lộ Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long  - Cây xăng Phan Văn Hiếu (phía bên trái)

500.000

250.000

- Cây xăng Phan Văn Hiếu - Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (phía bên trái)

800.000

400.000

- Đầu lộ Nông trường Sông Hậu - Thốt Nốt

800.000

400.000

16

Tỉnh lộ 923

Quốc lộ 91 - Cầu Giáo Dẫn

720.000

360.000

17

Tỉnh lộ 923

- Cầu Giáo Dẫn - Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc:

+ Bên phải

400.000

200.000

+ Bên trái

500.000

250.000

- Khu quy hoạch phường Trường Lạc(từ cống Bảy Hổ - Rạch Xẻo Đế )

+ Bên phải

600.000

300.000

+ Bên trái

800.000

400.000

18

Tỉnh lộ 920

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn - Vàm Thới An.

600.000

300.000

19

Hương lộ Bằng Tăng

Quốc lộ 91 - Lộ Miễu Ông.

500.000

250.000

- Quốc lộ 91 - Nhà thông tin khu vực Thới Hưng (bên phải)

800.000

400.000

- Nhà thông tin Khu vực Thới Hưng - Lộ Miếu Ông (bên phải)

500.000

250.000

20

Trần Hưng Đạo

Trường Lưu Hữu Phước - Cổng chào

1.000.000

500.000

21

Lê Lợi

-Trần Hưng Đạo - hết xưởng cưa Quốc doanh (cũ)

1.000.000

500.000

- Từ xưởng cưa đến Thánh Thất Cao Đài

600.000

300.000

22

Bến Hoa Viên

- Trần Hưng Đạo - Cầu đúc ngang nhà máy Liên Hiệp

1.000.000

500.000

- Cầu đúc ngang nhà máy Liên Hiệp - Cầu đúc vào chùa Long Châu

600.000

300.000

23

Tỉnh lộ 920B

- Quốc lộ 91 - Hẻm nhà thương

600.000

300.000

- Hẻm nhà thương -  Ủy ban nhân dân phường Thới An (phía bên trái) bên lộ kinh

600.000

300.000

24

Bến Bạch Đằng nối dài

Cầu Ô Môn - Khu tập thể thương nghiệp (củ)

600.000

300.000

Khu tập thể thương nghiệp (củ) - Giáp dãy phố 06 căn

1.200.000

600.000

25

Đường Dân tộc Nội trú

Toàn bộ các tuyến đường

600.000

300.000

26

Quốc lộ 91B

Phần thuộc dự án đường

400.000

200.000

Đất ở ngoại ô tiếp giáp các trục giao thông chính nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50 mét.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn: 

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

400.000

200.000

Khu vực 2

300.000

150.000

Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao chính thông sau vị trí thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Thới Long, Thới An và Trường Lạc.

c. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nội đô thị:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Nhóm đoạn đường giá loại III

1

Trần Hưng Đạo

Kim Đồng - Cầu Huyện đội

5.500.000

3.850.000

Nhóm đoạn đường giá loại IV

1

Võ Thị Sáu

Kim Đồng - Lưu Hữu Phước

5.000.000

3.500.000

2

Bến Bạch Đằng

Đầu Vàm Tắc Ông Thục - Hết dãy phố 06 căn

5.000.000

3.500.000

3

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo - Bến Bạch Đằng

5.000.000

3.500.000

4

Đinh Tiên Hoàng

Trần Hưng Đạo - Bến Bạch Đằng

5.000.000

3.500.000

5

Đường 26 tháng 3

Quốc lộ 91 - Kim Đồng

5.500.000

3.850.000

6

Lê Qúy Đôn

Trần Hưng Đạo - Bến Bạch Đằng

5.000.000

3.500.000

7

Châu Văn Liêm

Quốc lộ 91 - Cách mạng tháng Tám

3.900.000

2.730.000

8

Kim Đồng

Đường 26 tháng 3 - Cách mạng tháng Tám

3.900.000

2.730.000

- Cách mạng tháng Tám - Rạch Cây Me

2.000.000

1.400.000

9

Lưu Hữu Phước

Đường 26 tháng 3 - Châu Văn Liêm

3.900.000

2.730.000

10

Quốc lộ 91

Cầu Ông Tành - Cầu

Ô Môn (phía bên phải)

3.900.000

2.730.000

11

Phan Đình Phùng

Cách mạng tháng Tám - Trần Quốc Toản

2.900.000

2.030.000

12

Nguyễn Du

Lưu Hữu Phước - Nguyễn Trãi

2.900.000

2.030.000

13

Cách mạng tháng Tám

Trần Quốc Toản - Kim Đồng

2.900.000

2.030.000

14

Đường 3 tháng 2

Kim Đồng - Huỳnh Thị Giang

2.900.000

2.030.000

15

Nguyễn Trãi

Đường 3 tháng 2 - Trần Phú

2.900.000

2.030.000

16

Huỳnh Thị Giang

Châu Văn Liêm - Đường 26/3

2.900.000

2.030.000

17

Lê Văn Tám

Đường 26 tháng 3 - Cách mạng tháng Tám

2.900.000

2.030.000

18

Trần Quốc Toản

Đường 26/3 - Châu Văn Liêm

2.900.000

2.030.000

19

Đường 30 tháng 4

Trần Hưng Đạo - Bệnh viện Ô Môn

2.000.000

1.400.000

20

Tỉnh lộ 922

Quốc lộ 91 - Cầu Rạch Nhum (phía bên phải)

1.200.000

840.000

21

Tỉnh lộ 922

Quốc lộ 91 - Cầu Rạch Nhum (phía bên trái)

600.000

420.000

5. HUYỆN THỐT NỐT

5.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thốt Nốt, xã Thới Thuận, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nhứt và Tân Lộc.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Trung Thạnh.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

126.000

105.000

Hạng 2

104.600

87.200

Hạng 3

88.200

73.500

Hạng 4

63.000

52.500

 Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thốt Nốt, xã Thới Thuận, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nhứt và Tân Lộc.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Trung Thạnh.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

108.000

90.000

Hạng 2

89.600

74.700

Hạng 3

75.600

63.000

Hạng 4

54.000

45.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thốt Nốt, xã Thới Thuận, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nhứt và Tân Lộc.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Trung Thạnh.

5.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Cặp Quốc lộ 80

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ - Cầu ZeRô

1.500.000

750.000

Cặp Quốc lộ 91

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ - Cầu Cái Sắn

1.500.000

750.000

Cặp Quốc lộ 91

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ - Cống Rạch Rạp

1.500.000

750.000

Cặp Quốc lộ 80

Cầu Zêrô - Cầu số 1

1.000.000

500.000

2

Ven sông Hậu

Lộ Ông Ba - Vàm Lò gạch Mũi Tàu

1.500.000

750.000

Vàm Lò Gạch - Vàm Cái Sắn

500.000

250.000

Lộ Ông Ba - Giáp Ô Môn

500.000

250.000

Vàm Cái Sắn - Cầu Cái Sắn

1.500.000

750.000

Cầu Cái Sắn - Cầu ZeRô

1.000.000

500.000

3

Ven sông Thốt Nốt

Cầu Thốt Nốt - Cầu Trà Bay (921)

1.500.000

750.000

Cầu Thốt Nốt - Cầu Trà Bay (phía Phụng 1)

500.000

250.000

4

Cặp Quốc lộ 91

Quốc lộ 91 - Phần còn lại của Thới Thuận

750.000

375.000

Cầu Cái Sơn - Cầu Trà Uối

1.500.000

750.000

5

Khu dân cư chợ Bò Ót

Toàn khu

1.500.000

750.000

6

Khu dân cư ấp Qui Thạnh 1 Trung Kiên

Đường bến đò Trung Kiên - Tân Lộc

800.000

400.000

Lộ sân banh - Cai Tư

1.500.000

750.000

7

Quốc lộ 91

Cai Tư - Cầu Cái Ngãi

1.000.000

500.000

8

Tỉnh lộ 921

Cầu Trà Ếch - Cống Chùa (kể cả thâm hậu vào chợ 110m)

1.500.000

750.000

Khu vực chợ Trung An giới hạn từ cầu Trà Ếch - Cống Chùa sau thâm hậu 50m đến hết mương cũ (130m)

1.300.000

650.000

Cầu Trà Ếch - Trường cấp III hướng Thốt Nốt

1.000.000

500.000

Trung tâm chợ Bắc Đuông - Chùa Vi Phước

1.000.000

500.000

Trung tâm chợ Bắc Đuông - Về Trung An 100m

1.000.000

500.000

Chợ ấp qua mỗi bên 100m (chợ Rạch Rích)

1.000.000

500.000

Cầu Chùa - Cầu Trà Bay

2.500.000

1.250.000

Từ cầu Trà Bay đến giáp ranh chợ Rạch Rích

750.000

375.000

Phần còn lại tiếp giáp trục lộ giao thông

400.000

200.000

9

Trung tâm cầu Cần Thơ Bé

Chợ dân lập Trung Kiên

800.000

400.000

Chợ cầu Cần Thơ Bé

1.000.000

500.000

Cầu - Lộ tẻ Thuận Hưng, phía lộ

1.000.000

500.000

Cầu - Lộ Bích vàm

1.000.000

500.000

Cầu - Lộ tẻ Thuận Hưng qua kên lộ đến cầu sắt Thơm Rơm

500.000

250.000

Cầu đến Tịnh thất Thường Tịnh phía kênh

500.000

250.000

10

Trung tâm cầu sắt Thơm Rơm

Chợ Thơm Rơm

1.000.000

500.000

Cầu - Hết thửa 254 ấp Tân Lợi 2

1.000.000

500.000

Cầu - Hết thửa 421 ấp Tân Phước 2 (Trường học)

1.000.000

500.000

11

Quốc lộ 91

Các đoạn đường còn lại của Trung Kiên và Thuận Hưng

700.000

350.000

12

Hương lộ Tân Lộc

Cầu Xoài Tượng - Rạch Ông Chủ

600.000

300.000

Ranh chợ xã qua mỗi bên 150m

700.000

350.000

Phần còn lại

400.000

200.000

13

Trung tâm chợ xã Thuận Hưng

Ranh chợ ra 4 phía (mỗi phía 200m)

1.000.000

500.000

14

Lộ Sĩ Cuông

Toàn tuyến

400.000

200.000

15

Lộ tẻ Thuận Hưng

Quốc lộ 91 - Chợ xã phía lộ

500.000

250.000

Đất ở tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50 mét.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

350.000

175.000

Khu vực 2

240.000

120.000

Đất ở còn lại được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông sau thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thốt Nốt, xã Thới Thuận, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nhất, Tân Lộc.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Trung Thạnh.

c. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Nhóm đường giá loại  4

1

Nguyễn Thái Học

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

7.000.000

4.900.000

2

Nguyễn Thái Học nối dài

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

6.000.000

4.200.000

3

Hòa Bình

Lê Lợi - Nguyễn Thái Học

7.000.000

4.900.000

4

Tự Do

Lê Lợi - Nguyễn Thái Học

7.000.000

4.900.000

5

Bạch Đằng

Quốc lộ 91 - Bến đò Tân Lộc

7.000.000

4.900.000

6

Lê Lợi

Quốc lộ 91 - Bến đò Tân Lộc

7.000.000

4.900.000

7

Đường bờ kè

Cầu Thốt Nốt - Bến đò Tân Lộc

7.000.000

4.900.000

8

Lê Thị Tạo

Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực

7.000.000

4.900.000

9

Quốc lộ 91

Cầu Thốt Nốt - Cống Lò Heo

7.000.000

4.900.000

10

Lê Lợi

Quốc lộ 91 - Cầu Chùa

6.000.000

4.200.000

11

Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

5.000.000

3.500.000

12

Nguyễn Công Trứ

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

5.000.000

3.500.000

13

Đường Lộ mới

Quốc lộ 91 - Cổng Trường Thị trấn Thốt Nốt 1

3.000.000

2.100.000

14

Đường Lộ mới

(Trạm Thú y)

Nguyễn Thái Học - Nguyễn Công Trứ

3.000.000

2.100.000

15

Lê Thị Tạo

Nguyễn Trung Trực - Cổng trường cấp III

5.000.000

3.500.000

16

Quốc lộ 91

Cầu Thốt Nốt - Lộ Ông Ba

5.000.000

3.500.000

17

Quốc lộ 91

Cống Lò Heo - Mũi Tàu

5.000.000

3.500.000

18

Quốc lộ 91

Mũi Tàu - Cái Sơn (Văn phòng ấp)

3.500.000

2.450.000

19

Quốc lộ 91

Lộ Ông Ba - Lộ sân banh

3.500.000

2.450.000

20

Đường lộ mới

Quốc lộ 91 - Kho Mai Anh

1.500.000

1.050.000

21

Đường lộ mới

Cầu Thốt Nốt - Đường lộ mới

1.500.000

1.050.000

22

Lê Thị Tạo

Cổng Trường cấp III - Mũi Tàu

3.000.000

2.100.000

23

Nguyễn Văn Kim

Lê Lợi - Đường 30 tháng 4

2.000.000

1.400.000

24

Trưng Nữ Vương

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

2.200.000

1.540.000

25

Đường 30 tháng 4

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

3.000.000

2.100.000

26

Đường lộ Chùa

Quốc lộ 91 - Sông Hậu

1.500.000

1.050.000

27

Đường nhà máy Ngô Nguyên Thạnh

Lê Thị Tạo - Sông Hậu

1.500.000

1.050.000

Bổ sung 03 tuyến đường

1

Kênh Rạch Chùa

Quốc lộ 91 - Chùa Phước Long

3.000.000

2.100.000

2

Kênh Rạch Chùa

Quốc lộ 91 - Cổng trường cấp III

3.000.000

2.100.000

3

Quốc lộ 91

khu dân cư ấp Phụng Thạnh 1 (ngang lộ ông Ba)

800.000

560.000

6. HUYỆN CỜ ĐỎ

6.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

72.000

63.000

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

Hạng 4

36.000

31.500

Hạng 5

15.000

15.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

84.000

73.500

Hạng 2

69.700

61.000

Hạng 3

58.800

51.500

Hạng 4

42.000

36.800

Hạng 5

21.000

18.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai và thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

c. Đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

72.000

63.000

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

Hạng 4

36.000

31.500

Hạng 5

18.000

15.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

6.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

180.000

90.000

Khu vực 2

150.000

75.000

Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông sau thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai và thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Tỉnh lộ 922

- Từ cầu Rạch Nhum - Tắc Cà Đi (từ Ô Môn vào Thị trấn Thới Lai)

+ Bên trái

400.000

200.000

+ Bên phải

600.000

300.000

Chợ Thị trấn Thới Lai

- Cầu Tắc Cà Đi - Cầu Xẻo Xào

+ Bên trái

1.200.000

600.000

+ Bên phải

1.500.000

750.000

- Sông phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ

3.000.000

1.500.000

- Bên kia sông chợ TT Thới Lai từ vàm Kinh Đứng - Vàm Nhà thờ

300.000

150.000

Tỉnh lộ 922

- Hai bên tỉnh lộ 922 từ cầu Xẻo Xào - Cầu Sắt lớn

3.000.000

1.500.000

- Cầu sắt lớn - Cầu Cồn Chen

+ Bên trái

800.000

400.000

+ Bên phải

1.000.000

500.000

- Từ ranh khu dân cư vượt lũ xã Đông Hiệp - Hết ranh đất trường Trung học cơ sở Đông Hiệp

400.000

200.000

- Ranh Đông Hiệp Cờ Đỏ đến Cầu Kinh Ngang Cờ Đỏ

+ Bên trái

400.000

200.000

+ Bên phải

500.000

250.000

- Cầu Cồn Chen - Ranh Thị trấn Cờ Đỏ - Đông Hiệp (trừ các đoạn nói trên)

+ Bên trái

200.000

100.000

+ Bên phải

300.000

150.000

Thị trấn Thới Lai

- Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân) - Ranh xã Thới Lai

+ Bên trái

600.000

300.000

+ Bên phải

850.000

425.000

Xã Thới Lai

- Từ ranh xã Thới lai đến Cầu Ông Định

+ Bên trái

350.000

175.000

+ Bên phải

500.000

250.000

- Từ cầu Ông Định đến cầu Búng Lớn

+ Bên trái

200.000

100.000

+ Bên phải

300.000

150.000

Xã Trường Xuân

- Từ cầu Búng Lớn đến khu Dân cư vượt lũ Trường Xuân

+ Bên trái

300.000

150.000

+ Bên phải

500.000

250.000

- Tuyến lộ trước khu Dân cư vượt lũ

+ Bên trái

1.400.000

700.000

+ Bên phải

900.000

450.000

- Khu chợ trung tâm : Cặp kinh Bà Đầm đến nhà bà Năm Dung

1.000.000

500.000

- Các phần còn lại trong khu vực chợ

500.000

250.000

Chợ Thị trấn Cờ Đỏ

- Từ cầu Kinh Ngang đến cầu sắt Cờ Đỏ

1.700.000

850.000

- Khu vực trung tâm chợ và dãy phố chính đến cầu sắt mới

2.200.000

1.100.000

- Từ cầu sắt lớn đến kho Nông trường Cờ Đỏ

1.200.000

600.000

- Bên kia sông ngang chợ Cờ Đỏ

+ Từ cầu quay đến kinh đứng

2.000.000

1.000.000

+ Từ cầu quay đến Nhà thờ

1.000.000

500.000

- Từ cầu Cờ Đỏ đến giáp Nông trường Cờ Đỏ (lộ 922)

300.000

150.000

- Từ nhà thờ đến giáp ranh Thới đông

200.000

100.000

Đường tỉnh 921

- Từ cầu Thạnh Phú đến hết ranh Thị trấn Cờ Đỏ giáp Vĩnh Thạnh

1.000.000

500.000

Xã Thới Đông

- Từ ranh TT Cờ Đỏ đến giáp ranh khu Dân cư vượt lũ

250.000

125.000

- Từ ranh khu Dân cư vượt lũ  đến hết khu Dân cư vượt lũ

900.000

450.000

Xã Định Môn

- Từ cầu Vàm Nhon đến ranh khu Dân cư vượt lũ  xã Trường Thành

300.000

150.000

Xã Trường Thành

Từ khu Dân cư vượt lũ đến ranh Rạch Gừa, xã Tân Thới (mé sông )

600.000

300.000

Từ khu Dân cư vượt lũ đến ranh Rạch Gừa, xã Tân Thới (lộ mới )

700.000

350.000

Từ Rạch Gừa đến ranh xã Tân Thới (mé sông)

300.000

150.000

Từ Rạch Gừa đến ranh xã Tân Thới (lộ mới)

500.000

250.000

Cụm Dân cư vượt lũ  các xã: Trường Xuân, Thới Đông, Đông Thuận, Đông Hiệp, Đông Bình, Thới lai, Trường Xuân A, Định Môn, Trường Thành

- Trục chính  (hai bên nhà lồng chợ)

- Trục phụ (ngang công viên, nhà trẻ)

- Các trục còn lại

400.000

200.000

150.000

200.000

100.000

90.000

7. HUYỆN VĨNH THẠNH

7.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 2

40.000

35.000

Hạng 3

35.000

30.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh.

- Khu vực 2: Áp dụng cho các xã còn lại.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 3

58.800

51.500

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã còn lại.

c. Đất nuôi trồng thủy sản: 

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã còn lại.

7.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

180.000

90.000

Khu vực 2

150.000

75.000

Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông chính sau thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã còn lại.

b. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

01
Xã Vĩnh Trinh
+ Cầu số 1 - Cầu số 2 (khu vực chợ xã )
800.000
400.000
+ Cầu số 2 - Cầu số 3
400.000
200.000
+ Cầu số 3 - Cầu số 5 (Trừ cụm Dân cư vượt lũ)
400.000
200.000
+ Cầu số 5 - Ranh tỉnh An giang
400.000
200.000
02
Xã Thạnh Mỹ
+ Ranh tỉnh An Giang - cống số 7,5
400.000
200.000
+ Cống 7,5 - Cống  số  8
400.000
200.000
+ Cống số 8 - Cống số 9 (Trừ cụm Dân cư vượt lũ)
400.000
200.000
+ Cống  số  9 - Cầu Lý chiêu
600.000
300.000
+ Cầu Lý chiêu - Cầu Bốn tổng  (Trung tâm huyện)
1.500.000
750.000
03
Xã Thạnh Quới
+ Cầu Bốn Tổng - Cống  Thầy pháp (Trung tâm huyện)
1.500.000
750.000
+ Cống Thầy pháp - Cống Nhà Thờ
800.000
400.000
+ Cống Nhà Thờ  - Cầu Láng Sen
1.000.000
500.000
+ Cầu Láng Sen - Cống 12
550.000
275.000
04
Xã Thạnh An
+ Cống 12 - Cống 13
350.000
175.000
+ Cống 13 - Cống 14,5
350.000
175.000
+ Cống 14,5 - Cống 15 (chợ kinh F)
500.000
250.000
+ Cống 15 - Cống 16
350.000
175.000
05
Thị trấn Thạnh An
+ Cống 16 - Cống Sao Mai
600.000
300.000
+ Cống Sao Mai - Cầu Thầy Ký (trừ cụm Dân cư vượt lũ)
1.000.000
500.000
+ Cầu Thầy Ký - Đầu kinh C
600.000
300.000
+ Đầu kinh C - Bến xe cũ
1.000.000
500.000
+ Bến xe (cũ) - Kinh B (ranh Kiên Giang )
1.000.000
500.000
06
Tỉnh lộ 921
- Xã Trung Hưng
+ Ranh huyện Thốt Nốt - Cầu Cái He
300.000
150.000
+ Cầu Cái He - Cầu Ngã Tư, chợ xã (Trừ  cụm dân cư vượt lũ)
400.000
200.000
+ Cầu Ngã Tư - Ranh xã Thạnh Phú
250.000
125.000
- Xã Thạnh Phú
+ Ranh xã Trung Hưng - Ranh huyện Cờ Đỏ (Trừ cụm dân cư vượt lũ)
250.000
125.000
07
Tỉnh lộ 922
- Xã Thạnh Phú
+ Ranh xã Thạnh Quới - Ranh huyện Cờ Đỏ
200.000
100.000
- Xã Thạnh Quới
+ Ranh xã Thạnh Phú - Cầu Kinh KH
180.000
90.000
+ Cầu Kinh KH - Bưu cục Lân Quới 2 (chợ ấp), thâm hậu tới kinh Bốn Tổng
400.000
200.000
+ Bưu cục Lân Quới 2 - Cầu Láng Chim
250.000
125.000
+ Cầu Láng Chim - Kinh 1000
360.000
180.000
+ Kinh 1000 - Quốc lộ 80
540.000
270.000
- Xã Thạnh Thắng
Toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách
180.000
90.000
- Xã Thạnh An
Toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách
180.000
90.000
- Xã Thạnh Lộc
Toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách
250.000
125.000
- Sáu Bọng xã Thạnh Lộc
Toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách
180.000
90.000
- Xã Vĩnh Trinh
+ Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
400.000
200.000
 + Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm Dân cư vượt lũ (trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
250.000
125.000
- Xã Thạnh Mỹ (số 8)
+ Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
400.000
200.000
+ Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm Dân cư vượt lũ (trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
250.000
125.000
- Xã Thạnh Mỹ (số 10)
+ Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
1.500.000
750.000
+ Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm Dân cư vượt lũ (trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
400.000
200.000
- Thị trấn Thạnh An
+ Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
900.000
450.000
+ Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm Dân cư vượt lũ (trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
400.000
200.000
- Xã Trung Hưng
+ Cụm xã Trung Hưng (toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
400.000
200.000
+ Cụm Ba Đá - Trung Hưng (toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách)
180.000
90.000
- Xã Thạnh Phú
Toàn cụm, trừ những lô nền bố trí cho hộ nghèo và hộ chính sách
250.000
125.000
08
Đường Kinh E
Bờ Kinh Cái Sắn - Ranh tỉnh An Giang.
180.000
90.000
09
Đường Sĩ Cuông
Ranh huyện Thốt Nốt - Kinh Bà Chiêu.
200.000
100.000
10
Đường Kênh Thầy Ký
Từ sau thâm hậu 50m QL 80-Cầu Bờ Bao
250.000
125.000
11
Đường Bờ Tràm
Từ  Kênh Thắng Lợi 1 - Kênh Bốn Tổng
150.000
75.000

8. HUYỆN PHONG ĐIỀN

8.1. Đất nông nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

72.000

63.000

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

Hạng 4

36.000

31.500

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Tân Thới và Giai Xuân.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Trường Long.

b. Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

84.000

73.500

Hạng 2

69.700

61.000

Hạng 3

58.800