Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 436-TTg năm 1994 về Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 436-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 18/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 436-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ ĐẤT Ở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 346-TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 347-TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở;
Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp ngày 28 tháng 7 năm 1994 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ ĐẤT Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 436-Ttg ngày 18-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ)

I- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ ĐẤT Ở (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG)

1- Ban Chỉ đao Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu và soạn thảo các chủ trương, chính sách về nhà ở và đất ở, đồng thời chỉ đạo thống nhất triển khai các chủ trương, chính sách trên phạm vi cả nước; định kỳ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các kết quả đạt được và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ.

2- Ban Chỉ đạo Trung ương có quyền:

a) Triệu tập hội nghị các địa phương, các Bộ, ngành Trung ương để quán triệt chủ trương và chính sách về nhà ở và đất ở của Nhà nước;

b) Yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành cung cấp các số liệu, báo cáo về các vấn đề có liên quan phục vụ cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước;

c) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước tại các địa phương, các Bộ, ngành;

d) Đình chỉ việc thi hành các văn bản do các địa phương, Bộ, ngành ban hành trái với chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, đất ở và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý.

II- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1- Ban Chỉ đạo Trung ương là cơ quan tư vấn của Chính phủ về chính sách nhà ở và đất ở, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

2- Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

3- Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và có quyền:

- Triệu tập họp Ban Chỉ đạo Trung ương để bàn về các nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

- Thông qua các kế hoạch và tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở và đất ở trên phạm vi cả nước và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch và tiến độ đó; hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thành lập và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo địa phương.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao.

- Thành lập Tổ thường trực để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Mời các chuyên gia giỏi trong lĩnh quản lý nhà, đất làm cố vấn giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Cử các tổ chuyên viên công tác thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để đôn đốc, nắm tình hình, phát hiện các vấn đề nảy sinh để báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết.

- Yêu cầu các Uỷ viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4- Phó Trưởng ban là người giúp việc của Trưởng ban trực tiếp điều hành chương trình, kế hoạch của Ban, hoạt động của bộ phận thường trực và tổ chuyên viên. Thay mặt Trưởng ban chủ trì hoạt động của Ban Chỉ đạo trong trường hợp Trưởng ban đi vắng.

5- Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phần công việc do Trưởng ban giao và thường xuyên báo cáo kết quả công tác với Trưởng ban. Đối với những vấn đề chưa quy định trong chính sách cần kịp thời báo cáo Trưởng ban hoặc đưa ra Hội nghị Ban Chỉ đạo để xin ý kiến giải quyết.

6- Tổ thường trực của Ban Chỉ đạo trực tiếp triển khai các công việc do Trưởng ban và Phó ban thường trực phân công. Kịp thời theo dõi sơ kết, đúc kết tình hình và kinh nghiệm thực hiện ở các địa phương để giúp Ban Chỉ đạo có sự hướng dẫn chỉ đạo thống nhất trong cả nước.

7- Cố vấn Ban Chỉ đạo hoạt động theo yêu cầu và uỷ nhiệm trực tiếp của Trưởng ban.

III- CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ TRANG THIẾT BỊ

1- Kế hoạch chi của Ban Chỉ đạo Trung ương lập theo dự toán do Trưởng ban duyệt trong tổng số kinh phí được Bộ Tài chính cấp gồm:

a) Chi hoàn thiện trụ sở và trang thiết bị làm việc cho Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên;

b) Chi nghiên cứu và soạn thảo các văn bản;

c) Chi các Hội nghị quán triệt và lớp tập huấn nghiệp vụ cho Bộ, ngành và các địa phương;

d) Chi tổ chức chỉ đạo triển khai tại các địa phương;

e) Chi tổng kết, báo cáo;

g) Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu;

h) Chi khác.

2- Trên cơ sở kinh phí được cấp, hàng năm Bộ Tài chính cấp vào tài khoản của Cục Quản lý nhà qua Bộ Xây dựng và thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo dự toán đã được Trưởng ban phê duyệt.

3- Toàn bộ trang thiết bị cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được hạch toán là tài sản của Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng và phải được quản lý, sử dụng theo chế độ tài sản hiện hành.

IV- CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ TỔNG KẾT

1- Trên cơ sở các báo cáo do các Bộ, ngành và các địa phương định kỳ nộp về Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở trên phạm vi cả nước để trình Ban Chỉ đạo xem xét và thông qua trước khi trình báo cáo Chính phủ.

2- Hàng tháng Ban Chỉ đạo họp để kiểm điểm rút kinh nghiệm kết quả công tác và lập kế hoạch tháng tiếp theo, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách về nhà ở, đất ở.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 436-TTg

Hanoi, August 18, 1994

 

DECISION

ON THE PROMULGATION OF THE WORKING STATUTE OF THE CENTRAL STEERING COMMITTEE FOR THE RESIDENTIAL HOUSES AND LAND POLICY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Instruction No. 346-TTg on the 5th of July, 1994 of the Prime Minister on the organization of the implementation of the Decrees of the Government on the right to ownership of residential houses and the residential land use right in urban areas, and on the buying and selling of residential houses and housing business.
Pursuant to Decision No.347-TTg on the 5th of July, 1994 of the Prime Minister on the creation of the Central Steering Committee for the Residential Houses and Land Policy.
Pursuant to the conclusion in the minutes of the meeting on the 28th of July, 1994 of the Central Steering Committee for the Residential Houses and Land Policy,
Pursuant to the conclusion in the minutes of the meeting on the 28th of July, 1994 of the Central Steering Committee for the Residential Houses and Land Policy,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate along with this Decision the Working Statute of the Central Steering Committee for the Residential Houses and Land Policy.

Article 2.- This Decision takes effect as from the date of its signing.

Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the members of the Central Steering Committee for the Residential Houses and Land Policy shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 436-TTg năm 1994 về Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251