Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá nộp tiền cho mỗi hecta theo quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP đối với dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015

Số hiệu: 401/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ NỘP TIỀN CHO MỖI HECTA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRƯỚC NGÀY 01/7/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và trình tự thủ tục xây dựng phương án tổng thể khai hoang phục hóa, cải tạo đất trồng lúa, đất trồng trọt khác; phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1476/TTr-SNNPTNT ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đơn giá nộp tiền cho mỗi hecta đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ như sau:

1. Đơn giá nộp tiền đối với nội dung bảo vệ và cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP

Cho phép vận dụng mức đầu tư tại phương án sử dụng lớp đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước thuộc dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi là 57.116.000 đồng/ha (theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng lớp đất mặt của phần diện tích đất lúa cho mục đích cải tạo đất màu để trồng cây xanh của Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi) để xác định nghĩa vụ nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước của các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015.

2. Đơn giá nộp tiền đối với nội dung phát triển quỹ đất trồng lúa theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP

Cho phép vận dụng mức hỗ trợ khai hoang, phục hóa hoặc cải tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp là 15.000.000 đồng/ha tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tại các huyện nghèo của tỉnh Quảng Ngãi và tương đương với đơn giá truy thu tại Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi để xác định nghĩa vụ nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước của các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Trách nhiệm của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ Quyết định giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015 và Công văn số 2098/UBND-NNTN ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh để chuyển thông tin cho Sở Tài chính ban hành Thông báo cho các Chủ đầu tư nộp tiền khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác.

b) Sở Tài chính: Trên cơ sở thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chịu trách nhiệm ban hành Thông báo cho các Chủ đầu tư nộp tiền khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác theo quy định với mức thu: 72.116.000 đồng/ha.

2. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư:

Các Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp tiền khai hoang, phục hóa đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo của Sở Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chánh Thanh tra tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, CNXD, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh432).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá nộp tiền cho mỗi hecta theo quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP đối với dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


53

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217