Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3779/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3779/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG 3, QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8 tại Tờ trình số 7969/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6665/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 3, quận 8 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

LOẠI ĐẤT

Năm 2005

Năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

51,00

100,00

51,00

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất trồng lúa

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

51,00

100,00

51,00

100,00

2.1

Đất ở

28,94

56,75

27,22

53,37

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

28,94

100,00

27,22

100,00

2.2

Đất chuyên dùng

17,51

34,33

19,47

38,18

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,09

0,51

0,14

0,72

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,97

5,54

0,80

4,11

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

0,97

5,54

0,91

4,67

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

0,97

100,00

0,91

100,00

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

 

 

 

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

15,48

88,41

17,62

90,50

2.2.4.1

Đất giao thông

10,18

65,76

10,63

60,33

2.2.4.2

Đất thủy lợi

 

 

 

 

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

 

 

 

 

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

0,33

2,13

2,05

11,63

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

4,11

26,55

4,00

22,70

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,79

5,10

0,87

4,94

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

 

 

 

 

2.2.4.8

Đất chợ

 

 

 

 

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

 

 

 

 

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,07

0,45

0,07

0,40

2.3

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

0,21

0,41

0,21

0,41

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

2.5

Đất sông rạch và mặt n­ước chuyên dùng

4,34

8,51

4,10

8,04

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

 

 

 

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất.                            

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Diện tích

(1)

(2)

(3)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

0,41

3.1

Đất trụ sở cơ quan

 

3.2

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

 

3.3

Đất quốc phòng, an ninh

0,17

3.4

Đất công cộng không thu tiền sử dụng đất

 

3.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

3.6

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,24

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

0,02

4.1

Đất chuyên dùng

0,02

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,01

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

0,01

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

4.4

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

 

c) Diện tích đất phải thu hồi

Đơn vị tính: ha

TT

LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

Diện tích

(1)

(2)

(3)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

2,36

2.1

Đất ở

1,74

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1,74

2.2

Đất chuyên dùng

0,62

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

0,01

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,17

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

0,06

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

0,38

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

2.3

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

2.4

Đất phi nông nghiệp khác

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) của phường 3, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 24 tháng 10 năm 2007.

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 8 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất trồng lúa

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

2.1

Đất ở

28,94

28,94

28,69

28,70

27,22

27,22

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Đất ở tại đô thị

28,94

28,94

28,69

28,70

27,22

27,22

2.2

Đất chuyên dùng

17,51

17,51

17,76

17,76

19,47

19,47

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,09

0,09

0,15

0,14

0,14

0,14

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,97

0,97

0,97

0,97

0,80

0,80

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

0,97

0,97

0,91

0,91

0,91

0,91

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

0,97

0,97

0,91

0,91

0,91

0,91

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

15,48

15,48

15,73

15,74

17,62

17,62

2.2.4.1

Đất giao thông

10,18

10,18

10,33

10,33

10,63

10,63

2.2.4.2

Đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

 

 

 

 

 

 

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

0,33

0,33

0,34

0,37

2,05

2,05

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

4,11

4,11

4,10

4,10

4,00

4,00

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,79

0,79

0,89

0,87

0,87

0,87

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

 

2.2.4.8

Đất chợ

 

 

 

 

 

 

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

 

 

 

 

 

 

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

4,34

4,34

4,34

4,33

4,10

4,10

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

 

 

 

 

 

 

b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:                     

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

0,41

 

 

0,01

0,40

 

3.1

Đất trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

3.2

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3.3

Đất quốc phòng, an ninh

0,17

 

 

 

0,17

 

3.4

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

3.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

3.6

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,24

 

 

0,01

0,23

 

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

0,02

 

0,01

0,01

 

 

4.1

Đất chuyên dùng

0,02

 

0,01

0,01

 

 

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,01

 

 

0,01

 

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

0,01

 

0,01

 

 

 

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

4.4

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

c) Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích thu hồi trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

2,36

 

0,34

0,03

1,99

0,00

2.1

Đất ở

1,74

 

0,26

 

1,48

 

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1,74

 

0,26

 

1,48

 

2.2

Đất chuyên dùng

0,62

 

0,08

0,03

0,51

0,00

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,01

 

 

0,01

 

 

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,17

 

 

 

0,17

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

0,06

 

0,06

 

 

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

0,38

 

0,02

0,02

0,34

0,00

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 8 có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3, quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251