Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3736/2012/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3736/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 12/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3736/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI THÔNG GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính Phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012;

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 16/10/2012; Tờ trình số 3434/TTr-STC ngày 29/10/2012 của Sở Tài chính Về việc quyết định ban hành đơn giá thay thế đền bù giải phóng mặt bằng phần cây, hoa màu thực hiện Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (QL 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đơn giá ban hành tại Điều 1 áp dụng cho việc lập dự toán và thanh quyết toán chi phí bồi thường trong bồi thường phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ TC (b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT DỰ ÁN: NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC LẦN (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY
(Kèm theo Quyết định số 3736/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Cây trồng - hoa màu.

1.1. Cây ăn quả:

(Đơn vị tính: Đồng/Cây)

STT

Loại cây

A

B

C

D

E

Ghi chú

1

Mít

379.000

446.000

288.000

27.000

12.000

 

2

Bưởi, Chanh, Cam, Quýt, Hồng

209.000

245.000

145.000

43.000

12.000

 

3

Đào, Mận, Mơ, Ổi, Dồi, Bòng bòng, doi, Bơ.

50.000

59.000

44.000

23.000

13.000

 

4

Nhãn, Vải

302.000

355.000

211.000

56.000

39.000

 

5

Táo, Vú sữa, Hồng xiêm

99.000

117.000

59.000

15.000

9.000

 

6

Na, Lựu, Trứng gà, Mãng cầu

79.000

94.000

47.000

17.000

11.000

 

7

Xoài, Quéo, Thị

163.000

191.000

148.000

85.000

12.000

 

8

Khế, Nhót

77.000

91.000

59.000

14.000

12.000

 

9

Cau ăn quả

239.000

281.000

175.000

47.000

27.000

 

Ghi chú:

+ Cây loại A: Cây có quả từ 7 năm trở đi.

+ Cây loại B: Cây có quả từ 4 năm đến 6 năm.

+ Cây loại C: Cây có quả đến 3 năm.

+ Cây loại D: Cây lão ít trái; cây mới trồng trên 01 năm.

+ Loại E: Cây con (chiết ghép), cây mới trồng dưới 01 năm.

10

Chuối: + Loại A: Có buồng, chưa ăn được:

55.000

           + Loại C: Cây con, loại mới trồng:

6.000

11

Đu đủ: + Loại A: Có quả, quả nhỏ nhưng chưa thu hoạch được:

39.000

           + Loại C: Cây con, loại mới trồng:

 3.000

12

Chè: + Cây loại C: Cây đã thu hoạch đến 3 năm.

: 34.000

        + Cây loại D: Cây chưa thu hoạch, cây mới trồng trên 01 năm.

: 15.000

        + Loại E: Cây con, cây mới trồng dưới 01 năm.

: 1.000

Ghi chú: (Đơn vị tính: Đồng/Cụm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cây hoa mầu, cây dược liệu (Đơn vị tính: Đồng/m2, riêng đối với các loại leo giàn, hoặc bò trên mặt đất thì khối lượng được tính bằng số m2 leo hoặc bò).

Stt

Loại cây

A

B

Ghi chú

1

Sắn ăn củ, Củ từ, Củ lố, Sắn đây, Củ đậu, Dong, Khoai sọ, Giềng, Nghệ, Gừng, Gấc

11.000

8.000

 

2

Cà pháo, Cà bát, Cà tím, Cà chua ...v.v

14.000

12.000

 

3

Ớt, Dọc mùng, Các loại rau thơm

10.000

7.000

 

4

Rau muống

8.000

6.000

 

5

Khoai lang

7.000

4.000

 

6

Rau ngót, Rau cải các loại

20.000

8.000

 

7

Mía các loại

10.000

5.000

 

8

Khoai tây, Ngô

14.000

10.000

 

Ghi chú:

+ Cây loại A: Hoa mầu, cây dược liệu có củ, quả ... nhưng chưa thu hoạch được.

+ Cây loại B: Hoa mầu, cây dược liệu mới trồng.

1.3. Cây lấy gỗ, bóng mát (Đơn vị tính: Đồng/ Cây):

STT

Loại cây

A

B

C

D

E

G

H

1

Xoan

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

16.000

12.000

2

Xà cừ

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

17.000

12.000

3

Lát

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

18000

13.000

4

Phượng vĩ, Hoa sữa

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

15.000

4.000

5

Sung, Bàng, Vả

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

18.000

12.000

6

Gạo, Xanh

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

14.000

4.000

7

Keo

200.500

91.800

48.400

23.500

11.800

12.000

4.000

Ghi chú:

+ Cây loại A: Đường kính gốc ≤ 60cm.

+ Cây loại B: Đường kính gốc ≤ 50cm.

+ Cây loại C: Đường kính gốc ≤ 40cm.

+ Cây loại D: Đường kính gốc ≤ 30cm.

+ Cây loại E: Đường kính gốc ≤ 20cm.

+ Cây loại G: Cây chỉ có thể sử dụng làm củi.

+ Cây loại H: Cây con mới trồng dưới 1 năm.

8

Tre: + Loại A: Cây có thể dùng làm gỗ:

7.000

       + Loại B: Cây chỉ dùng làm củi:

10.000

       + Loại C: Cây mới trồng:

6.500

2. Cây cảnh:

Cây trồng dưới đất được bồi thường chi phí di dời theo đơn giá như sau: (cây trên chậu không bồi thường).

(Đơn vị tính: đồng/cây)

Stt

Loại cây

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

Loại E

Số lượng tối đa đối với các loại cây

1

Hoa giấy

200.000

100.000

50.000

20.000

 

 

2

Lộc vừng

200.000

100.000

50.000

20.000

 

 

3

Thiết mộc lan

120.000

60.000

30.000

10.000

 

 

4

Cau cảnh

100.000

60.000

30.000

15.000

 

 

5

Bách tán

150.000

100.000

50.000

20.000

 

 

Ghi chú: + Loại A: Đường kính gốc từ 6cm trở lên.

               + Loại B: Đường kính gốc từ 4cm đến dưới 6cm.

               + Loại C: Đường kính gốc từ 3cm đến dưới 4cm.

               + Loại D: Đường kính gốc từ 1cm đến dưới 3cm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3736/2012/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223