Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 275/2003/QĐ-UB phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở Thể dục Thể thao và Lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 275/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 275/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2003 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI QUỸ NHÀ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2 CHO CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ ĐANG CƯ NGỤ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về giao nhiệm vụ đến cuối năm 2003 hoàn thành việc di dời các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở văn hoá, thể dục thể thao;
Căn cứ Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố; Quyết định số 226/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1, điều 2, phần 1 Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo
Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố);
- Căn cứ Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố; Quyết định số 228/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1, điều 2,
phần 1 Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố);
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 1165/SXD-KHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố.

Điều 2.

 2.1. Căn cứ kế hoạch cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, tái định cư trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt ngay trong tháng 11 năm 2003; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Thể dục- Thể thao cùng các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác di dời các hộ trong khuôn viên trường học và một phần của bệnh viện trên địa bàn thành phố vào cuối năm 2003.

2.2. Giao Sở Xây dựng kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được giao quỹ nhà trong kế hoạch cân đối giai đoạn 1 (theo Kế hoạch tại công văn số 12705/ĐCNĐ-QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Sở Địa chính- Nhà đất (nay là Sở Xây dựng); được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt theo công văn số 3733/UB-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2002) nhưng vẫn chưa triển khai phương án bồi thường; thì giao Sở Xây dựng chủ động thực hiện việc điều chuyển quỹ nhà này cho các quận- huyện còn thiếu quỹ nhà; đồng thời Sở Xây dựng thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung.

2.3. Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và chủ động đề xuất xử lý nếu phát sinh vướng mắc.

Điều 3. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất về giá bán, giá thuê các căn hộ chung cư thuộc chương trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước và quỹ nhà thuộc các chương trình, dự án khác nhưng chưa bố trí và chuyển giao thành quỹ nhà phục vụ Kế hoạch tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố theo giá bán, giá thuê phù hợp cho các đối tượng này, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2003.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị, Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Thể dục-Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5,
- TTTU,
- TT. HĐNDTP,
- UBND.TP : CT, các PCT,
- VPHĐ-UB : CPVP,
- Các Tổ NC-TH,
- Lưu (ĐT-Ch).
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

KẾ HOẠCH

CÂN ĐỐI QUỸ NHÀ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI CÁC HỘ ĐANG CƯ NGỤ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO, LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 1165/SXD-KHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2 để di dời các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục- thể thao và lao động - Thương binh và xã hội như sau :

I- NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI :

Tổng số hộ phải di dời trong chương trình là 968 hộ. Trong đó, có một số quận đã chủ động giải quyết di dời và tự lo quỹ nhà là 138 hộ, còn lại 830 hộ, với nhu cầu tái định cư khoảng 70%. Ủy ban nhân dân thành phố đã cân đối 651 căn, chia làm 2 giai đoạn sau :

1- Giai đoạn 1 :

Đã cân đối quỹ nhà 367 căn /384 hộ (đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại công văn số 3733/UB-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2002, chấp thuận Kế hoạch ban hành theo công văn số 12705/ĐCNĐ-QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Sở Địa chính- Nhà đất (nay thuộc Sở Xây dựng), tập trung giải quyết cho quận 1, quận 10 và một phần của các quận khác. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận cho Ủy ban nhân dân quận 10 sử dụng 80 căn hộ tại chung cư C9 Lý Thường Kiệt để bố trí di dời các hộ thuộc Lô Q, Lô S chung cư Nguyễn Kim, quận 10 bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ và điều chuyển 19 căn hộ tại chung cư C9 Lý Thường Kiệt để bố trí cho các hộ (23 hộ) thuộc dự án đầu tư xây dựng ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm, quận 5. Vì vậy, số hộ được cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 sẽ vượt hơn so với kế hoạch ban đầu là 23 hộ; số căn hộ cần cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 còn lại là 287 căn (70%).

2- Giai đoạn 2 :

Số hộ còn lại chưa được cân đối quỹ nhà là 423 hộ (kể cả dự phòng 84 hộ của quận 10), trong đó :

- Ngành Giáo dục - Đào tạo : 208 hộ;

- Ngành Y tế : 136 hộ;

- Ngành Thể dục - Thể thao : 02 hộ;

- Ngành Lao động Thương binh và xã hội: 68 hộ;

- Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố : 09 hộ.

 

Kế hoạch

di dời

Trong đó,

Đơn vị

 Giai đoạn 2

GD-ĐT

Y tế

TD

TT

LĐTB

XH

Chỉ đạo

UBNDTP

 

 

Quận

Thành phố

Quận

Thành phố

 

 

 

TổNG CộNG

423

161

47

25

111

02

68

09

Quận 2

01

01

-

-

-

-

-

-

Quận 3

107

57

19

-

06

--

16

09

Quận 4

20

13

-

07

-

-

-

-

Quận 5

122

17

19

04

82

-

-

-

Quận 6

15

11

04

-

-

-

-

-

Quận 8

33

24

01

-

08

-

-

-

Bình Thạnh

41

11

04

03

-

02

21

-

Gò Vấp

21

-

-

-

-

-

21

-

Phú Nhuận

25

10

-

11

04

-

-

-

Thủ Đức

38

17

-

-

11

-

10

-

II- KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI QUỸ NHÀ GIAI ĐOẠN 2 :

Để giải quyết nhu cầu tái định cư của giai đoạn 2, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1165/SXD-KHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận kế hoạch cân đối quỹ nhà giai đoạn 2 là 364 căn / 423 hộ (trong đó có dự phòng quỹ nhà cho quận 10 ở giai đoạn 1 chuyển sang), sử dụng :

- Quỹ nhà của chương trình Nhiêu Lộc-Thị Nghè : 178 căn hộ;

- Quỹ nhà của dự án Đông - Tây và Môi trường nước : 33 căn hộ;

- Quỹ nhà của các dự án đang xây dựng cho chương trình di dời các hộ trong trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục- thể thao và lao động - thương binh và xã hội : 153 căn hộ.

* Kế hoạch phân bổ cụ thể:

1. Các chung cư thuộc chương trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè :

Sử dụng 178 căn hộ còn trống của 05 chung cư để giải quyết dứt điểm cho 05 quận: 10, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức và giải quyết một phần cho quận 3, gồm :

1.1. Chung cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (do Công ty Dịch vụ công ích quận Thủ Đức quản lý) còn trống 44 căn hộ chung cư, cân đối như sau :

- Quận 3 : Sử dụng 18 căn hộ trong số 128 căn hộ chung cư Lô C đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ cho dự án cải tạo đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành - Cống Bà Xếp nhưng không sử dụng hết (theo đề nghị của quận 3 tại công văn số 1126/UB ngày 13 tháng 6 năm 2003).

- Quận Bình Thạnh : 09 căn hộ;

- Quận Thủ Đức : 17 căn hộ.

1.2. Chung cư Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp (do Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp quản lý) còn trống 73 căn hộ, cân đối như sau:

- Quận 3 : 27 căn hộ;

- Quận Bình Thạnh : 14 căn hộ;

- Quận Gò Vấp : 13 căn hộ;

- Quận Phú Nhuận : 19 căn hộ.

1.3. Chung cư Tân Hương, phường 16, quận Tân Bình (do Công ty Dịch vụ công ích quận 3 quản lý), còn trống 19 căn hộ, cân đối như sau :

- Quận 3 : 19 căn hộ.

1.4. Chung cư 52/2 Thống Nhất, phường 17, quận Tân Bình (do Công ty Dịch vụ công ích quận 3 quản lý) còn trống 12 căn hộ, cân đối như sau :

- Quận 10 : 12 căn hộ.

1.5. Chung cư Nhiêu Lộc C, phường 16, quận Tân Bình do Công ty Kinh doanh Phát triển nhà quận Tân Bình quản lý) còn trống 30 căn hộ, cân đối như sau :

- Quận 10 : 30 căn hộ.

2. Các chung cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước :

 Sử dụng 33 căn hộ còn lại của 02 chung cư sau khi đã cân đối đủ cho dự án trên theo đề nghị của quận 4 và quận 6, gồm:

2. 1. Chung cư Bình Trưng, quận 2 (do Công ty Dịch vụ công ích
quận 2 quản lý), sử dụng số căn còn lại trong số 61 căn hộ do Ủy ban nhân dân thành phố đã phân bổ cho dự án Đầu tư xây dựng đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước của quận 4, cân đối 18 căn hộ như sau :

- Quận 2 : 01 căn hộ;

- Quận 4 : 17 căn hộ.

2.2. Chung cư Lô S Hùng Vương, quận 6 (do Công ty Dịch vụ công ích quận 6 quản lý), sử dụng 15 căn hộ sau khi đã cân đối đủ quỹ nhà phục vụ tái định cư cho dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước trên địa bàn
quận 6.

3. Quỹ nhà của các dự án đang xây dựng :

3.1. Chung cư 342 - 343 Lưu Hữu Phước, quận 8 (do Công ty Dịch vụ công ích quận 8 làm chủ đầu tư) quy mô xây dựng 36 căn hộ, dự án đang triển khai thực hiện, hoàn thành vào quý I năm 2004, dự kiến phân bổ :

- Quận 8 : 33 căn hộ.

3.2. Chung cư 176/8A Hậu Giang, quận 6 (do Công ty Kho bãi làm chủ đầu tư) dự án đang điều chỉnh quy mô căn hộ khoảng 30 căn, sẽ xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2004, dự kiến phân bổ :

- Quận 5 : 20 căn hộ.

3.3. Chung cư 611/10-12 Điện Biên Phủ, quận 3 (do Công ty Kho bãi làm chủ đầu tư) quy mô 42 căn hộ, sẽ hoàn thành cuối năm 2004, dự kiến phân bổ :

- Quận 3 : 20 căn.

3.4. Chung cư Rạch Ông, quận 8 (do Công ty Xây dựng Kinh doanh Nhà Cần Giờ làm chủ đầu tư), quy mô xây dựng khoảng 300 căn, dự án đang triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2004, dự kiến phân bổ:

- Quận 5 : 80 căn

(Đính kèm bảng tổng hợp cân đối quỹ nhà giai đoạn 2)

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Căn cứ kế hoạch phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư nêu trên, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các sở, ban, ngành, theo chức năng và thẩm quyền, khẩn trương triển khai thực hiện công tác di dời, tái định cư và các vấn đề có liên quan theo kế hoạch cân đối quỹ nhà đã được duyệt để có thể hoàn thành Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động- thương binh- xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành Ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung công việc đã phân công và tiến độ, thời hạn đã quy định. Trong trường hợp đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được giao quỹ nhà trong kế hoạch cân đối giai đoạn 1 (theo Kế hoạch tại công văn số 12705/ĐCNĐ-QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Sở Địa chính- Nhà đất (nay thuộc Sở Xây dựng); được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt theo công văn số 3733/UB-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2002) nhưng vẫn chưa triển khai phương án bồi thường, giao Sở Xây dựng chủ động thực hiện việc điều chuyển quỹ nhà này cho các quận- huyện còn thiếu quỹ nhà; đồng thời Sở Xây dựng thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 275/2003/QĐ-UB phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở Thể dục Thể thao và Lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171