Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 249/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Thông tin và đăng ký nhà đất thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 249/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 01/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 249/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT THÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG VÀ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6614/TNMT-VP ngày 14 tháng 10 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 334/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đổi tên Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố (thuộc Sở Địa chính-Nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :  
- Như điều 4   
- Bộ Tài nguyên và Môi trường  
- Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- Sở Tư pháp, Công an TP (PC.13)
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố  
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đua

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Thông tin và đăng ký nhà đất thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status