Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2008 về việc thu hồi đất, giao đất cho ban quản lý dự án thuỷ điện 3 để xây dựng đường dây điện 35 kv - cấp điện các khu tái định cư thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1877/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 1877/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 3 ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 35 KV - CẤP ĐIỆN CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC XÃ TRÀ BUI, HUYỆN BẮC TRÀ MY

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số: 12/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định một số nội dung và trình tự thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét hồ sơ xin giao đất của Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 và đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số: 33/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 175TTr-TNMT ngày 29 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 5.680,52 m2 đất (Trong đó: Xã Trà Đốc 2.384,96 m2; xã Trà Bui 3.295,56 m2), loại đất nông nghiệp, gồm: 4.055,18 m2 đất cây hằng năm và 1.625,34 m2 đất cây lâu năm, hiện do các hộ gia đình, cá nhân xã Trà Đốc và Trà Bui sử dụng (kèm theo danh sách).

Giao toàn bộ diện tích đất trên không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 sử dụng để xây dựng Đường dây điện 35 KV - cấp điện các khu tái định cư xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

- Thời hạn: Đến khi kết thúc dự án.

- Địa điểm: Xã Đốc và xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

- Vị trí, ranh giới thu hồi đất, giao đất được xác định theo Bản đồ Công trình Thuỷ điện Sông Tranh 2 - Hạng mục: Hệ thống cấp điện các khu tái định cư, tỷ lệ 1/25000 do Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 xác lập đã được Sở Công nghiệp Quảng Nam, Điện lực Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My và UBND huyện Nam Trà My xác nhận.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 có trách nhiệm:

- Nộp tiền lệ phí địa chính và các khoản thu khác về đất vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được giao và đăng ký vào Sổ Địa chính Nhà nước tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam.

- Phối hợp với Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng – tái định cư huyện Bắc Trà My triễn khai thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng phương án được duyệt và các quy định tại điều 57,58 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

- Xây dựng Đường dây điện 35 KV - cấp điện các khu tái định cư xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My theo đúng hồ sơ thiết kế. Thực hiện đúng các quy định về an toàn lưới điện cao áp được quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Khi hoàn thành việc xây dựng công trình điện phải chuyển giao cho cơ quan quản lý điện quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Bắc Trà My có trách nhiệm:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Đốc và Trà Bui xác định mốc giới giao đất theo quy định.

3.2. UBND huyện Bắc Trà My:

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triễn khai thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng phương án được duyệt và các quy định tại điều 57,58 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

- Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực xây dựng Đường dây điện 35 KV - cấp điện các khu tái định cư xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My; Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, các quy định về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Chủ tịch UBND các xã: Trà Đốc và Trà Bui, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Phó chủ tịch UBND Tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT-KTN.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Quyết định này đã được đăng ký vào sổ Địa chính Nhà nước tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam. vào ngày........tháng.........năm 2008, tại trang số........Quyển số....../SĐC.

 

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
GIÁM ĐỐC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2008 về việc thu hồi đất, giao đất cho ban quản lý dự án thuỷ điện 3 để xây dựng đường dây điện 35 kv - cấp điện các khu tái định cư thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55