Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 11/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 579/TTr-SXD ngày 05/7/2012 (kèm biên bản họp liên ngành: Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Ban chỉ đạo công tác GPMB tỉnh, lập ngày 08/6/2012) về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 217/TP-XDVB ngày 05/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quy định áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

a) Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà ở, công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

b) Những công tác xây lắp không có trong đơn giá này thì được tính toán cụ thể cho từng cấu kiện, bộ phận theo đơn giá xây dựng công trình hiện hành của tỉnh và hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Nguyên;

c) Những công trình nhà cửa khác với loại nhà đã nêu (theo Phụ lục đính kèm) thì được tính thêm hoặc trừ đi khối lượng thực tế và áp dụng theo đơn giá công việc xây dựng chi tiết tại các phụ lục của đơn giá này;

d) Nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật xây dựng và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước không được bồi thường theo đơn giá này mà phải lập phương án riêng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Thời gian áp dụng:

a) Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã có thông báo trả tiền trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 thì thực hiện theo Quyết định đã được phê duyệt;

b) Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc chưa được phê duyệt phương án hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 nhưng chưa có thông báo trả tiền thì lập lại theo Đơn giá bồi thường mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Những trường hợp khác Hội đồng bồi thường có văn bản gửi Sở Xây dựng để nghiên cứu, hướng dẫn hoặc trình UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết cụ thể.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan hướng dẫn các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất là bồi thường toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và các khoản mục chi phí khác theo quy định để hoàn thành 1m2 xây dựng nhà hay 1 đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác xây lắp hoặc kết cấu xây dựng công trình.

I. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GỒM:

1. Chi phí trực tiếp: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.

- Chi phí vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn đà giáo, các vật liệu khác…) phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành 1m2 xây dựng nhà, một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. Trong chi phí vật liệu không bao gồm giá trị vật liệu tính vào chi phí chung, chi phí thuộc kinh phí kiến thiết cơ bản khác. Giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tính trong đơn giá là giá tại thời điểm tháng 5 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Tiền lương ngày công bình quân theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ được chọn để tính toán đơn giá bồi thường là 1.780.000 đồng/tháng.

Các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép…), một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động được tính toán xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Các chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%):

- Chi phí chung;

- Thu nhập chịu thuế tính trước;

- Thuế giá trị gia tăng.

3. Các chi phí tỉ lệ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC:

1. Những quy định chung về tính toán đơn giá nhà, công trình kiến trúc:

- Các loại nhà ở sử dụng để xây dựng đơn giá bồi thường là các loại nhà thông dụng, phổ biến được xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Sử dụng các loại vật liệu thông dụng, lưu hành rộng rãi trên thị trường Thái Nguyên để xây dựng Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

- Những loại nhà và công trình kiến trúc đặc thù vận dụng công trình tương tự đã xử lý bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng những năm gần đây.

2. Cơ sở xác định Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc:

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Định mức dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007;

- Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011;

- Thông báo giá các loại vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp của liên Sở Xây dựng - Tài chính Thái Nguyên. Sử dụng các loại vật liệu thông dụng, nguyên liệu, nhiên liệu tại thời điểm tháng 5 năm 2012;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các mẫu nhà thông dụng xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tính toán.

III. NỘI DUNG TÍNH TOÁN VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

1. Đơn giá bồi thường nhà theo m2XD:

Diện tích xây dựng của nhà được tính là mét vuông xây dựng (viết tắt là m2XD) là diện tích nhà chiếm chỗ trên mặt đất được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng của nhà. Kích thước của nhà được tính là kích thước phủ bì của mép tường ngoài, cột chịu lực liền tường hoặc dãy cột chịu lực chính có mái che. Hiên tây chỉ áp dụng trong trường hợp nhà xử lý khác mái.

Chiều cao tối thiểu để áp dụng đơn giá bồi thường theo m2XD là 2,7m đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép, các nhà còn lại chiều cao tối thiểu là 2,3m và xác định khối khượng giảm trừ. Trường hợp nhà có chiều cao lớn hơn chiều cao nhà quy định trong đơn giá bồi thường thì xác định khối lượng tăng để tính bồi thường. Trường hợp nhà có chiều cao thấp hơn chiều cao tối thiểu nêu trên thì xác định theo khối lượng riêng biệt.

Đối với nhà không đủ các thông số kỹ thuật để áp đơn giá bồi thường theo m2XD và công trình là chuồng trại phục vụ chăn nuôi thì được xác định bồi thường theo khối lượng riêng biệt.

2. Đối với nhà xây gạch các loại:

a) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng bao gồm các công tác xây lắp sau:

- Phần móng nhà: Gồm công tác đào đất móng, xây móng, bê tông cốt thép móng, dầm, giằng móng, xây trát bể tự hoại (nếu có), lấp đất chân móng, đắp đất nền đầm kỹ. Kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho từng loại nhà theo tiêu chuẩn. Trường hợp móng nhà có kết cấu khác biệt như ép cọc bê tông cốt thép... thì đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng lập phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Phần thân nhà: Gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giằng tường, cầu thang; tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng do vậy khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích trát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng (đối với cửa đi trong tường ngăn trừ tối đa 2 cửa/1 tầng).

- Công tác làm mái: Gồm công tác xây lắp mái bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, lợp phibrô xi măng, lợp tôn theo từng loại nhà.

- Công tác hoàn thiện nhà: Gồm công tác trát, láng, quét vôi ve.

b) Công tác cấp điện được tính bằng 5% giá trị dự toán của công trình nhà có cấp điện; riêng cấp, thoát nước được xác định cụ thể theo danh mục trong phụ lục bảng giá; chi phí lắp đặt thiết bị điện và thiết bị vệ sinh trong nhà chưa có trong đơn giá bồi thường nhà.

3. Đối với nhà gỗ, nhà tre:

a) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, nhà tre đã bao gồm các công tác xây lắp sau: Đắp đất nền đầm kỹ, sản xuất lắp dựng cột, kèo gỗ, vì kèo tre, các thanh xuyên, duỗi gian, làm mái, làm tường vách.

b) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, tre chưa bao gồm các công tác xây lắp sau:

- Công tác lát nền, làm trần;

- Công tác lắp đặt điện, nước;

- Công tác xây lắp có tính mỹ thuật cao như trạm khắc trên gỗ…

- Riêng nhà sàn chưa có công tác làm tường bao, tường ngăn và mặt sàn.

4. Các công trình kiến trúc khác:

Các công trình kiến trúc khác được xác định mức bồi thường theo khối lượng riêng biệt.

Nguyên tắc chung là chỉ bồi thường các công trình kiến trúc đang phát huy tác dụng, do đó không bồi thường các hạng mục như giếng đào không dùng, trần đã hỏng phải làm trần mới hay lát gạch chỉ dưới lớp lát gạch men...

5. Di chuyển mộ:

- Đơn giá bồi thường đối với mộ chưa cải táng bao gồm: Đào đất, bốc mộ để di chuyển đến địa điểm mới, chi phí bốc hài cốt vào tiểu sành, tiểu sành được đặt trong quách granitô, các chi phí về lễ vật làm thủ tục khi bốc, chuyển mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian;

- Đơn giá bồi thường đối với mộ đã cải táng bao gồm: Đào đất, các chi phí về lễ vật làm thủ tục khi bốc, chuyển mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian;

- Đơn giá bồi thường mộ chưa bao gồm chi phí xây mộ, trát, ốp mộ...

6. Những loại nhà và công trình kiến trúc đặc thù được xử lý riêng cho từng trường hợp cụ thể.

IV. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:

1. Phạm vi áp dụng:

- Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà ở, công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Những khối lượng xây dựng không có trong đơn giá này thì được tính toán cụ thể cho từng cấu kiện, bộ phận theo đơn giá xây dựng công trình hiện hành của tỉnh và hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Những công trình nhà cửa khác với loại nhà đã nêu trong Đơn giá bồi thường này thì được tính thêm hoặc trừ đi khối lượng thực tế và áp dụng theo đơn giá công việc xây dựng chi tiết tại các phụ lục của bộ đơn giá này.

- Nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật xây dựng và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước không được bồi thường theo đơn giá này.

2. Thời gian áp dụng:

- Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2012.

- Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án và đã có thông báo trả tiền trước ngày 01/8/2012 thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc chưa được phê duyệt hoặc phê duyệt trước ngày 01/8/2012 nhưng chưa tổ chức chi trả tiền thì lập lại theo Đơn giá bồi thường mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những trường hợp đặc biệt thì UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Những trường hợp cá biệt khác thì Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổng hợp và đề xuất phương án tính toán, có văn bản gửi Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp tỉnh để nghiên cứu giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

 

PHỤ LỤC 1

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá (Đồng)

 

PHẦN I

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ

 

 

I

Nhà ở 5 tầng, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ 220, cao 18,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

 

 

1

Nhà mái bằng

m2XD

16.177.000

2

Nhà mái tôn

m2XD

15.778.000

3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

15.539.000

4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

15.390.000

II

Nhà ở 4 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 14,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

 

 

1

Khung bê tông cốt thép

 

 

1.1

Nhà mái bằng

m2XD

13.798.000

1.2

Nhà mái tôn

m2XD

13.399.000

1.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

13.160.000

1.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

13.011.000

2

Tường chịu lực

 

 

2.1

Nhà mái bằng

m2XD

12.615.000

2.2

Nhà mái tôn

m2XD

12.216.000

2.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

11.977.000

2.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

11.828.000

III

Nhà ở 3 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 11,1m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

 

 

1

Khung bê tông cốt thép

 

 

1.1

Nhà mái bằng

m2XD

9.177.000

1.2

Nhà mái tôn

m2XD

8.778.000

1.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

8.539.000

1.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

8.390.000

2

Tường chịu lực

 

 

2.1

Nhà mái bằng

m2XD

7.617.000

2.2

Nhà mái tôn

m2XD

7.218.000

2.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

6.979.000

2.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

6.830.000

IV

Nhà ở 2 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 7,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

 

 

1

Khung bê tông cốt thép

 

 

1.1

Nhà mái bằng

m2XD

6.622.000

1.2

Nhà mái tôn

m2XD

6.223.000

1.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

5.984.000

1.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

5.835.000

2

Tường chịu lực

 

 

2.1

Nhà mái bằng

m2XD

6.161.000

2.2

Nhà mái tôn

m2XD

5.762.000

2.3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

5.523.000

2.4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

5.374.000

V

Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 220, cao 3,6m, nền đất

 

 

1

Nhà mái bằng có công trình vệ sinh khép kín

m2XD

4.465.000

2

Nhà mái tôn

m2XD

3.841.000

3

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

3.603.000

4

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

3.454.000

VI

Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 110 bổ trụ, cao 3,6m, nền đất

 

 

1

Nhà mái tôn

m2XD

3.291.000

2

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

2.764.000

3

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

2.420.000

VII

Nhà ở 1 tầng, tường gạch silicát dầy 180, cao 3,3m, nền đất

 

 

1

Nhà mái tôn

m2XD

3.258.000

2

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

2.737.000

3

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

2.555.000

VIII

Nhà ở 1 tầng, tường xây gạch xỉ dầy 180 cao 3,3m, nền đất

 

 

1

Nhà mái tôn

m2XD

2.833.000

2

Nhà mái ngói 22v/m2

m2XD

2.607.000

3

Nhà lợp mái fibrô xi măng

m2XD

2.457.000

IX

Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

660.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

536.000

3

Tường trình đất

m2XD

609.000

X

Nhà tre ngâm, mái lợp phibrô xi măng, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

534.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

410.000

3

Tường trình đất

m2XD

504.000

XI

Nhà tre ngâm, mái lợp lá cọ, cao 2,5m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

539.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

405.000

3

Tường trình đất

m2XD

507.000

XII

Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

728.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

614.000

3

Tường trình đất

m2XD

685.000

XIII

Nhà tre ngâm, mái lợp phibrô xi măng, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

620.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

503.000

3

Tường trình đất

m2XD

592.000

XIV

Nhà tre ngâm, mái lợp lá cọ, cao 2,5m, bó nền, nền láng vữaXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

618.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

483.000

3

Tường trình đất

m2XD

575.000

XV

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

758.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

672.000

3

Tường trình đất

m2XD

713.000

XVI

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

624.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

543.000

3

Tường trình đất

m2XD

573.000

 

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu

 

 

XVII

phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, không bó nền, nền đất

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

590.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

520.000

3

Tường trình đất

m2XD

557.000

XVIII

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu

 

 

 

phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

845.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

757.000

3

Tường trình đất

m2XD

788.000

XIX

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

696.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

636.000

3

Tường trình đất

m2XD

666.000

XX

Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM

 

 

1

Vách toóc xi

m2XD

685.000

2

Vách bùn rơm

m2XD

589.000

3

Tường trình đất

m2XD

624.000

XXI

Nhà sàn, cột gỗ tròn N4-5, xuyên gỗ, dầm sàn, xà gồ, cầu phong gỗ, gỗ xẻ N4-5, không vách, nền đất

 

 

1

Mái lợp ngói đỏ

m2XD

771.000

2

Mái lợp phibrô xi măng

m2XD

649.000

3

Mái lợp lá cọ

m2XD

634.000

 

PHẦN II

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TÁC XÂY LẮP

 

 

I

CÔNG TÁC BÊ TÔNG

 

 

1

Bê tông nền sỏi, đá 1x2 M200

m3

1.421.000

2

Bê tông nền sỏi, đá 1x2 M150

m3

1.326.000

3

Bê tông cột tiết diện cột <=0,2m2 cao <=16m đá 1x2 M200 ...

m3

10.605.000

4

Bê tông cốt thép dầm đá 1x2 M200

m3

9.530.000

5

Bê tông cốt thép sảnh, ban công, sàn mái đá 1x2 M200

m2

1.006.000

6

Bê tông cốt thép ô văng, sê nô, máng thượng đá 1x2 M200

m2

461.000

7

Bê tông cốt thép tấm đan, đá 1x2 M200

m2

311.000

8

Bê tông gạch vỡ vữa tam hợp M50

m3

652.000

II

CÔNG TÁC CẤP THOÁT NƯỚC

 

 

1

Cấp thoát nước vào tầng 1 nhà có bếp công trình vệ sinh khép kín

m2 sàn

136.000

2

Cấp thoát nước vào tầng 2 trở lên nhà có bếp, công trình vệ sinh khép kín

m2 sàn

91.000

III

CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT

 

 

1

Đào đất

 

 

1.1

Đào đất khối lượng <=150m3 đầu

m3

107.000

1.2

Đào đất khối lượng >150m3 đến <=300m3

 

 

-

Khối lượng 150m3 đầu

m3

107.000

-

Khối lượng >150m3 đến <=300m3

m3

48.000

1.3

Đào đất khối lượng >300m3

 

 

-

Khối lượng 150m3 đầu

m3

107.000

-

Khối lượng >150m3 đến <=300m3

m3

48.000

-

Khối lượng >300m3

m3

29.000

2

Đắp đất

 

 

2.1

Đắp đất công trình khối lượng <=150m3 đầu

m3

94.000

2.2

Đắp đất công trình khối lượng >150m3 đến <= 300m3

 

 

-

Khối lượng 150m3 đầu

m3

94.000

-

Khối lượng >150m3 đến <= 300m3

m3

43.000

2.3

Đắp đất công trình khối lượng > 300 m3

 

 

-

Khối lượng 150m3 đầu

m3

94.000

-

Khối lượng >150m3 đến <=300m3

m3

43.000

-

Khối lượng >300m3

m3

17.000

IV

CÔNG TÁC LÀM GIÉNG

 

 

1

Giếng đào, đường kính <=1m, sâu <=8m

m3

479.000

2

Giếng đào, đường kính <=1m, sâu >8m

m3

503.000

3

Giếng đào, đường kính >1m, sâu <=8m

m3

386.000

4

Giếng đào, đường kính >1m, sâu >8m

m3

405.000

5

Giếng khoan độ sâu <=45m (đã có ống bao)

md

164.000

V

CÔNG TÁC LÁNG VỮA

 

 

1

Láng nền sàn có đánh mầu dầy 2cm VXM M75

m2

50.000

2

Láng granitô nền sàn VXM M50

m2

482.000

3

Láng granitô cầu thang VXM M50

m2

872.000

VI

CÔNG TÁC LÁT GẠCH ĐÁ

 

 

1

Lát gạch chỉ VXM M75

m2

113.000

2

Lát đá granit bậc tam cấp, bậc cầu thang mặt bệ các loại VXM M75

m2

693.000

3

Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương VXM M75

m2

794.000

4

Lát gạch lá nem 200x200mm VXM M75

m2

118.000

5

Lát gạch xi măng hoa 200x200mm VXM M75

m2

124.000

6

Lát gạch Viglacera 200x200mm VXM M75

m2

160.000

7

Lát gạch hoa TQ 300x300mm VXM M75

m2

170.000

8

Lát gạch ceramic 300x300mm VXM M75

m2

173.000

9

Lát gạch ceramic 400x400mm VXM M75

m2

195.000

10

Lát gạch granit Thạch Bàn 400x400mm VXM M75

m2

263.000

11

Lát gạch ceramic 500x500mm VXM M75

m2

194.000

12

Lát gạch granit Thạch Bàn 500x500mm VXM M75

m2

272.000

13

Lát gạch thẻ 5xl0x20cm VXM M75

m2

99.000

14

Lát gạch chống nóng 22x10,5x15cm 4 lỗ VXM 75

m2

196.000

15

Lát gạch đất nung 300x300mm VXM M75

m2

108.000

16

Lát gạch đất nung 350x350mm VXM M75

m2

158.000

17

Lát gạch đất nung 400x400mm VXM M75

m2

203.000

VII

CÔNG TÁC LÀM MÁI

 

 

1

Lợp mái ngói đất nung 22 viên/m2 cao <=4m

m2

388.000

2

Lợp mái ngói đất nung 13 viên/m2 cao <=16m

m2

388.000

3

Lợp mái ngói xi măng 22 viên/m2 cao <=16m

m2

303.000

4

Lợp mái bằng fibrô xi măng, xà gồ gỗ mỡ

m2

237.000

5

Lợp mái bằng tôn xà gồ thép U80x40x3

m2

479.000

6

Lợp mái bằng tôn xà gồ gỗ mỡ

m2

249.000

7

Lợp mái bằng tôn xà gồ tre

m2

154.000

8

Lợp mái bằng tấm nhựa

m2

246.000

9

Lợp mái lá cọ buộc đòn tay, rui mè, đánh nóc

m2

95.000

VIII

CÔNG TÁC ỐP GẠCH ĐÁ

 

 

1

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 150x300mm VXM M75

m2

356.000

2

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 200x300mm VXM M75

m2

340.000

3

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 300x300mm VXM M75

m2

329.000

4

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 400x400mm VXM M75

m2

343.000

5

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 500x500mm VXM M75

m2

356.000

6

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 600x600mm VXM M75

m2

368.000

7

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 450x900mm VXM M75

m2

363.000

8

Ốp tường, trụ, cột gạch LD 600x900mm VXM M75

m2

367.000

9

Ốp tường, trụ, cột bằng đá xẻ Thái Nguyên KT 200x200mm^ VXM M75

m2

646.000

10

Ốp đá granit tự nhiên vào tường

m2

1.030.000

11

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 120x300mm VXM M75

m2

305.000

12

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 120x400mm VXM M75

m2

304.000

13

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 120x500mm VXM M75

m2

292.000

14

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 150xl50mm VXMM75

m2

311.000

15

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 150x300mm VXM M75

m2

310.000

16

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 200x400mm VXM M75

m2

276.000

17

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch LD 150x500mm VXM M75

m2

298.000

IX

CÔNG TÁC TRÁT

 

 

1

Trát tường dầy 1,5cm VXM M75

m2

90.000

2

Trát tường dầy l,5cm VXM M50

m2

87.000

3

Trát tường dầy l,5cm VTH M25

m2

85.000

4

Trát tường dầy l,5cm VTH M50

m2

88.000

5

Trát, đắp gờ, phào, chỉ VXM M75

m2

37.000

6

Trát vẩy tường chống vang VXM M75

m2

139.000

7

Trát đá rửa tường VXM M75

m2

286.000

8

Trát đá rửa trụ, cột VXM M75

m2

302.000

9

Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy l,5cm VXMM75

m2

558.000

X

CÔNG TÁC LÀM TRẦN

 

 

1

Làm trần cót ép

m2

183.000

2

Làm trần bằng trần nhựa phẳng

m2

336.000

3

Làm trần bằng tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm

m2

229.000

4

Làm trần vôi rơm

m2

252.000

5

Làm trần gỗ dán

m2

228.000

6

Làm trần ván ép

m2

252.000

7

Làm trần xốp

m2

106.000

8

Làm trần mè gỗ N4-5 cao <=4m

m2

466.000

9

Làm trần mè gỗ N4-5 cao >4m

m2

489.000

10

Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm

m2

449.000

11

Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao d= 9mm

m2

481.000

12

Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao d= 9mm

m2

535.000

XI

CÔNG TÁC LÀM VÁCH

 

 

1

Vách toóc xi

m2

152.000

2

Vách bùn rơm

m2

94.000

3

Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dầy 1,5cm

m2

197.000

4

Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí dầy 2,0cm

m2

293.000

5

Làm vách bằng tấm thạch cao d=12mm

m2

607.000

6

Vách ngăn bằng cót ép, khung gỗ

m2

182.000

7

Vách bằng cây nứa tép, khung hóp

m2

68.000

8

Vách ngăn bằng cây trúc, cây vầu nhỏ khung hóp

m2

143.000

XII

CÔNG TÁC XÂY GẠCH

 

 

1

Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm dầy <=33cm VtH M75

m3

1.444.000

2

Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm dầy >33cm VTH M75

m3

1.391.000

3

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=110cm cao <=4m VTH M25

m3

1.565.000

4

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=110cm cao <=4m VTH M50

m3

1.721.000

5

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=110cm cao <=16m VTH M25

m3

1.626.000

6

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=110cm cao <=16m VTH M50

m3

1.789.000

7

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=330cm cao <=4m VTH M25

m3

1.391.000

8

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=33cm cao <=4m VTH M50

m3

1.530.000

9

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=33cm cao <=16m VTH M25

m3

1.517.000

10

Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy <=33cm cao <=16m VTH M50

m3

1.571.000

11

Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ h<=4m VXM M75

m3

2.005.000

12

Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ h<=16m VXM M75

m3

2.146.000

13

Xây tường bằng gạch silicát dầy <=33cm cao <=4m VXM M50

m3

1.266.000

14

Xây tường bằng gạch silicát dầy <33cm cao <=16m VTH M50

m3

1.357.000

15

Xây tường bằng gạch silicát dầy >33cm cao <=4m VXM M50

m3

1.207.000

16

Xây tường bằng gạch silicát dầy >33cm cao <=16m VXM M50

m3

1.390.000

17

Xây tường bằng gạch xỉ dầy<=33cm cao<=4m VTH M25

m3

1.418.000

18

Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33cm cao<=4m VTH M50

m3

1.108.000

19

Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33cm cao<=4m VXM M50

m3

1.045.000

20

Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33cm cao<=16m VXMM75

m3

1.324.000

21

Xây lò nung vật liệu xây dựng bằng gạch mộc + bùn

m3

473.000

22

Xây lò nung vật liệu xây dựng bằng gạch loại B + bùn

m3

804.000

XIII

CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, XÉP ĐÁ

 

 

1

Xây móng đá hộc dầy <=60cm VXM M50

m3

1.124.000

2

Xây móng đá hộc dầy >60cm VXM M75

m3

1.162.000

3

Xây tường thẳng đá hộc dầy <=60cm cao<=2m VXM M50

m3

1.108.000

4

Xây tường thẳng đá hộc dầy<=60cm cao >2m VXM M50

m3

1.250.000

5

Xây tường đá mỏ, đá cuội VXM M50, dầy <=60cm, cao <=2m

m3

957.000

6

Xây tường đá mỏ, đá cuội VXM M50, dầy <=60cm, cao >2m

m3

1.137.000

7

Xây tường đá mỏ, đá cuội VTH M10, dầy <=60cm, cao <=2m

m3

910.000

8

Xếp đá khan không chít mạch mặt bằng

m3

633.000

9

Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng, VXM M50

m3

1.088.000

10

Xếp đá mỏ, đá cuội khan không chít mạch mặt bằng

m3

445.000

11

Xếp đá mỏ, đá cuội khan có chít mạch mặt bằng, VXM M50

m3

825.000

XIV

CÔNG TÁC XÂY LẮP KHÁC

 

 

1

Hiên tây bê tông cốt thép

m2

1.912.000

2

Dán ngói mũi hài 75 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

m2

335.000

3

Dán ngói 22 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

m2

409.000

4

Làm mặt sàn gỗ ván dầy 2cm

m2

428.000

5

Nền cơ vôi

m2

34.000

6

Chạm khắc trên kết cấu của nhà gỗ

m2

225.000

7

Gia công và đóng chân tường bằng gỗ KT 2x10cm

md

49.000

8

Quét vôi ve 01 nước trắng, 02 nước màu

m2

11.000

9

Sơn tường nhà

m2

46.000

10

Bả ma tít vào tường

m2

83.000

11

Sơn chống thấm tường

m2

126.000

12

Lan can cầu thang gỗ nghiến cao 700-760mm (bao gồm tay vịn lan can và con tiện bằng gỗ Nghiến)

md

746.000

13

Trụ cầu thang gỗ Nghiến cao từ 1m -1,2m, đường kính đế 400mm (đã lắp đặt hoàn chỉnh)

cái

915.000

14

Gia công ốp gỗ cầu thang bằng gỗ Nghiến

m2

761.000

15

Gia công ốp chân tường bằng gỗ Đinh cao 800mm

md

919.000

16

Con tiện lan can bằng gỗ Nghiến cao 650mm

cái

67.000

17

Con tiện lan can bằng sứ

cái

12.000

18

Con tiện lan can bằng bê tông

cái

12.000

19

Lưới thép B40 dày 2ly

m2

67.000

20

Sản xuất lắp dựng cửa bằng nứa đan lóng đôi

m2

118.000

21

Sản xuất lắp dựng cột gỗ, toang gỗ chuồng trâu, gỗ tròn N4-5

m3

1.147.000

22

Song cửa gỗ Nghiến 7 song, 2 đố

bộ

255.000

23

Song cửa 7 song, 2 đố gỗ nhóm 4-5

bộ

192.000

 

PHẦN III

GIÁ VẬT LIỆU CỬA CÁC LOẠI, VẬT LIỆU ĐIỆN, ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ VỆ SINH Và VẬT LIỆU KHÁC

 

 

I

CỬA GỖ CÁC LOẠI ĐÃ SƠN, KHÔNG CÓ SEN HOA SẮT

 

 

1

Cửa gỗ Đinh, Lim dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

1.1

Cửa gỗ Đinh pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

3.449.000

1.2

Cửa đi gỗ Đinh panô đặc

m2

3.193.000

1.3

Cửa đi panô chớp

m2

3.270.000

1.4

Cửa sổ gỗ Đinh panô kính màu 5ly (250x250)

m2

3.316.000

1.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Đinh

m2

3.148.000

1.6

Cửa sổ chớp gỗ đinh

m2

2.669.000

2

Cửa gỗ Nghiến dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

2.1

Cửa đi gỗ Nghiến panô kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

2.669.000

2.2

Cửa đi chớp gỗ Nghiến

m2

2.549.000

2.3

Cửa sổ gỗ Nghiến panô kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

2.554.000

2.4

Cửa sổ chớp gỗ Nghiến

m2

2.441.000

3

Cửa gỗ Chò chỉ dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

3.1

Cửa gỗ Chò chỉ pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

2.089.000

3.2

Cửa đi gỗ Chò chỉ panô đặc

m2

2.011.000

3.3

Cửa đi chớp gỗ Chò chỉ

m2

2.088.000

3.4

Cửa sổ gỗ Chò chỉ panô kính màu 5ly (250x250)

m2

2.006.000

3.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Chò chỉ

m2

1.934.000

3.6

Cửa sổ chớp gỗ Chò chỉ

m2

2.011.000

4

Cửa gỗ Dổi, De dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

4.1

Cửa gỗ Dổi, De pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

2.089.000

4.2

Cửa đi gỗ Dổi, De panô đặc

m2

2.011.000

4.3

Cửa đi chớp gỗ Dổi, De

m2

2.088.000

4.4

Cửa sổ gỗ Dổi, De panô kính màu 5ly (250x250)

m2

2.006.000

4.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Dổi, De

m2

1.934.000

4.6

Cửa sổ chớp gỗ Dổi, De

m2

2.011.000

5

Cửa gỗ Sao dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

5.1

Cửa gỗ Sao pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

1.426.000

5.2

Cửa đi gỗ Sao panô đặc

m2

1.397.000

5.3

Cửa đi chớp gỗ Sao

m2

1.474.000

5.4

Cửa sổ gỗ Sao panô kính màu 5ly (250x250)

m2

1.360.000

5.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Sao

m2

1.331.000

5.6

Cửa sổ chớp gỗ Sao

m2

1.408.000

6

Cửa gỗ Dẻ, Kháo dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

6.1

Cửa gỗ Dẻ, Kháo pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

929.000

6.2

Cửa đi gỗ Dẻ, Kháo panô đặc

m2

936.000

6.3

Cửa đi chớp gỗ Dẻ, Kháo

m2

936.000

6.4

Cửa sổ gỗ Dẻ, Kháo panô kính màu 5ly (250x250)

m2

862.000

6.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Dẻ, Kháo

m2

870.000

6.6

Cửa sổ chớp gỗ Dẻ, Kháo

m2

870.000

7

Cửa gỗ Hồng sắc dầy 4cm, véc ni sơn bóng

 

 

7.1

Cửa gỗ Hồng sắc pano kính màu 5ly (ô kính 250x250)

m2

679.000

7.2

Cửa đi gỗ Hồng sắc panô đặc

m2

660.000

7.3

Cửa đi chớp gỗ Hồng sắc

m2

660.000

7.4

Cửa sổ gỗ Hồng sắc panô kính màu 5ly (250x250)

m2

613.000

7.5

Cửa sổ panô đặc gỗ Hồng sắc

m2

594.000

7.6

Cửa sổ chớp gỗ Hồng sắc

m2

594.000

8

Các loại cửa khác

 

 

8.1

Cửa ván ghép

m2

300.000

8.2

Cửa nhựa khung

m2

378.000

8.3

Cửa nhựa xếp

m2

120.000

9

Nẹp khuôn cửa

 

 

9.1

Nẹp cửa gỗ Lim rộng 3-4cm

md

38.000

9.2

Nẹp cửa gỗ Đinh rộng 3-4cm

md

31.000

9.3

Nẹp cửa gỗ Dổi rộng 3-4cm

md

26.000

9.4

Nẹp cửa gỗ De rộng 3-4cm

md

18.000

II

KHUÔN CỬA GỖ CÁC LOẠI

 

 

1

Gỗ Đinh

 

 

1.1

250x60mm

md

917.000

1.2

140x60mm

md

834.000

1.3

100x70mm

md

668.000

1.4

100x60mm

md

635.000

2

Gỗ Nghiến

 

 

2.1

250x60mm

md

751.000

2.2

140x60mm

md

635.000

2.3

100x70mm

md

535.000

2.4

100x60mm

md

503.000

3

Gỗ Chò chỉ

 

 

3.1

250x60mm

md

701.000

3.2

140x60mm

md

585.000

3.3

100x70mm

md

503.000

3.4

100x60mm

md

469.000

4

Gỗ Dẻ, Kháo

 

 

4.1

250x60mm

md

503.000

4.2

140x60mm

md

420.000

4.3

100x70mm

md

336.000

4.4

100x60mm

md

287.000

III

CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

 

 

 

(Cả lắp đặt hoàn chỉnh)

 

 

1

Vách nhôm Trung Quốc (25x50)mm kính Đáp cầu dầy 51y loại ô KT 800x1300mm

m2

824.000

2

Vách nhôm Trung Quốc (76x38)mm kính Đáp cầu dầy 51y loại ô KT 1300x800mm

m2

904.000

3

Vách nhôm Trung Quốc (25x50)mm kính Đáp cầu dầy 51y loại ô KT 1000x750mm

m2

841.000

5

Cửa liền vách nhôm Trung Quốc 25x76 kính Asia 51y

m2

968.000

6

Cửa khung nhôm Đài Loan bưng nhựa Đài Loan

m2

1.045.000

7

Cửa đi cánh mở khung nhôm màu Đài Loan 76x50mm kính nhật 5 ly màu xanh đen

m2

1.015.000

8

Cửa đi cánh mở khung nhôm trắng Đài Loan 76x38mm kính nhật 5 ly màu trắng

m2

1.000.000

9

Cửa đi cánh lùa khung nhôm màu Đài Loan 76x38mm kính nhật 5 ly màu trắng

m2

1.046.000

10

Cửa đi cánh lùa khung nhôm màu Đài Loan 76x38mm bưng nhôm lá

m2

1.015.000

11

Cửa Thuỷ lực kính Nhật 10mm

m2

983.000

12

Cửa thuỷ lực kính Nhật 12mm

m2

1.031.000

IV

CÁC LOẠI CỬA SẮT, SEN HOA SẮT

 

 

 

(Cả lắp đặt hoàn chỉnh)

 

 

1

Cửa sắt xếp thành phẩm

 

 

1.1

Cửa sắt xếp U 2ly không bọc tôn

m2

738.000

1.2

Cửa sắt xếp U 3ly không bọc tôn

m2

776.000

1.3

Cửa sắt xếp U 2ly bọc tôn hoa

m2

1.099.000

1.4

Cửa sắt xếp U 3ly bọc tôn hoa

m2

1.150.000

2

Sen hoa sắt dẹt thành phẩm

 

 

 

Sen hoa sắt dẹt loại đẹp 5,8-7,0kg/m2

m2

247.000

3

Sen hoa sắt vuông thành phẩm

 

 

3.1

Loại sen hoa sắt vuông 10x10mm khoảng cách ô 100x200mm

m2

479.000

3.2

Loại sen hoa sắt vuông 10x10mm khoảng cách ô 150x200mm

m2

428.000

3.3

Loại sen hoa sắt vuông 12x12mm khoảng cách ô 100x200mm

m2

622.000

3.4

Loại sen hoa sắt vuông 12x12mm khoảng cách ô 150x200mm

m2

558.000

3.5

Loại sen hoa sắt vuông 14x14mm khoảng cách ô 100x200mm

m2

713.000

3.6

Loại sen hoa sắt vuông 14x14mm khoảng cách ô 150x200mm

m2

655.000

3.7

Loại sen hoa sắt vuông 16x16mm khoảng cách ô 100x200mm

m2

853.000

3.8

Loại sen hoa sắt vuông 16x16mm khoảng cách ô 150x200mm

m2

764.000

4

Lan can sắt vuông (cao trung bình 70cm) thành phẩm

 

 

4.1

Loại không có tay vịn

m2

388.000

4.2

Loại có tay vịn bằng ống thép mạ kẽm fi40

m2

647.000

5

Cửa sắt khung bằng thép hộp (cả lắp đặt)

 

 

5.1

Cửa sắt khung bằng thép hộp 25x50mm, 30x60mm, nan cửa bằng thép hộp 14x14mm, khoảng cách nan =15mm

m2

1.164.000

5.2

Cửa sắt khung bằng ống thép mạ D=42-48mm, nan cửa bằng sen hoa thép vuông 12x12mm, khoảng cách ô 100x150mm, không bịt tôn

m2

1.009.000

5.3

Cửa sắt khung bằng ống thép mạ D=42-48mm, nan cửa bằng sen hoa thép vuông 12x12mm, khoảng cách ô 100x150mm,có bịt tôn

m2

1.112.000

V

VẬT LIỆU ĐIỆN

 

 

1

Cột điện bằng bê tông vuông

 

 

1.1

cv 6,5-250(A)

cột

1.375.000

1.2

cv 7,5-290(A)

cột

1.816.000

1.3

cv 7,5-380(B)

cột

2.129.000

2

Cáp đồng bọc cách điện XLPE-CU/XLPE/PVC 1KV (3 ruột) CADISUN

 

 

2.1

3x4+1x2,5

md

72.000

2.2

3x6+1x4

md

103.000

2.3

3x10+1x6

md

162.000

3

Dây điện dân dụng do Việt Nam sản xuất PVC- CU/PVC/PVC 450-750V CADISUN Thượng Đình

 

 

3.1

VC 1x4

md

16.000

3.2

VC 1x6

md

24.000

3.3

Dây xúp đôi 2x2

md

14.000

3.4

Dây xúp đôi 2x2,5

md

17.000

VI

KÍNH CÁC LOẠI

 

 

1

Kính trắng Đáp cầu dầy 3 mm

m2

70.000

2

Kính trắng Đáp cầu dầy 5 mm

m2

115.000

3

Kính Việt - Nhật màu xanh đen dầy 5mm

m2

131.000

4

Kính Việt - Nhật màu xanh trắng dầy 5mm

m2

122.000

VII

ỐNG NƯỚC CÁC LOẠI

 

 

1

Ông kẽm và phụ kiện

 

 

1.1

Ông kẽm

 

 

-

Ống xanh F 15

md

43.200

-

Ống xanh F 20

md

56.400

-

Ông xanh F 26

md

86.400

-

Ống xanh F 33

md

110.400

-

Ông xanh F 40

md

128.400

1.2

Phụ kiện ống kẽm

 

 

1.2.1

Cút thép các loại

 

 

-

F 15

cái

4.800

-

F 20

cái

7.200

-

F 26

cái

12.000

-

F 33

cái

16.800

-

F 40

cái

22.800

-

F 50

cái

36.000

1.2.2

Tê thép các loại

 

 

-

F 15

cái

7.200

-

F 20

cái

10.800

-

F 26

cái

15.600

-

F 33

cái

24.000

-

F 40

cái

28.800

-

F 50

cái

49.200

1.2.3

Côn thép các loại

 

 

-

F 15

cái

3.600

-

F 20

cái

7.200

-

F 26

cái

9.600

-

F 33

cái

15.600

-

F 40

cái

16.800

-

F 50

cái

26.400

1.2.4

Măng sông ống kẽm

 

 

-

F 15

cái

3.600

-

F 20

cái

7.200

-

F 26

cái

9.600

-

F 33

cái

15.600

-

F 40

cái

16.800

-

F 50

cái

26.400

1.2.5

Rắc co thép các loại

 

 

-

F 15

cái

14.400

-

F 20

cái

18.000

-

F 26

cái

26.400

-

F 33

cái

40.800

-

F 40

cái

54.000

-

F 50

cái

76.800

2

Ông nhựa và phụ kiện

 

 

2.1

Ông nhựa dẫn nước

 

 

-

Ống nhựa PVC F 21

md

7.200

-

Ống nhựa PVC F 27

md

8.400

-

Ống nhựa PVC F 34

md

10.800

-

Ống nhựa PVC F 42

md

14.400

-

Ống nhựa PVC F 48

md

16.800

-

Ống nhựa PVC F 60

md

22.800

-

Ống nhựa PVC F 76

md

30.000

-

Ống nhựa PVC F 90

md

37.200

-

Ống nhựa PVC F 110

md

54.000

2.2

Ông nhựa thoát nước

 

 

-

Ống nhựa PVC F 27

md

4.800

-

Ống nhựa PVC F 34

md

7.200

-

Ống nhựa PVC F 42

md

8.400

-

Ống nhựa PVC F 48

md

13.200

-

Ống nhựa PVC F 60

md

14.400

-

Ống nhựa PVC F 76

md

20.400

-

Ống nhựa PVC F 90

md

26.400

-

Ống nhựa PVC F 110

md

31.200

2.3

Phụ kiện ống nhựa

 

 

2.3.1

Cút

 

 

-

F 21

cái

1.100

-

F 27

cái

1.300

-

F 34

cái

2.600

-

F 42

cái

4.000

-

F 48

cái

5.300

-

F 60

cái

6.600

-

F 76

cái

13.200

-

F 90

cái

18.500

-

F 110

cái

34.300

2.3.2

 

 

-

F 21

cái

1.200

-

F 27

cái

2.400

-

F 34

cái

3.600

-

F 42

cái

4.800

-

F 48

cái

7.200

-

F 60

cái

12.000

-

F 76

cái

18.000

-

F 90

cái

27.600

-

F 110

cái

48.000

2.3.3

Măng sông + côn

 

 

-

F 21

cái

600

-

F 27

cái

700

-

F 34

cái

1.600

-

F 42

cái

2.200

-

F 48

cái

2.400

-

F 60

cái

3.600

-

F 76

cái

6.000

-

F 90

cái

1.000

-

F 110

cái

14.400

VIII

VAN CÁC LOẠI

 

 

1

Van bi

 

 

1.1

F 15

cái

38.400

1.2

F 20

cái

61.200

1.3

F 25

cái

84.000

1.4

F 32

cái

141.600

2

Van phao các loại

 

 

2.1

Van phao Đài Loan F 21

cái

97.200

2.2

Van phao Đài Loan F 27

cái

134.400

2.3

Van phao Đài Loan F 34

cái

145.200

2.4

Van phao SG F 21

cái

49.200

2.5

Van phao SG F 27

cái

52.800

2.6

Van phao ItaliaF 15

cái

84.000

3

Phao điện

 

68.400

IX

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

 

 

1

Ông cống bê tông cốt thép các loại

 

 

1.1

Ông cống F 20 (một cốt thép)

md

39.600

1.2

Ông cống F 30 (một cốt thép)

md

108.000

1.3

Ông cống F 40 (một cốt thép)

md

193.200

1.4

Ông cống F 50 (một cốt thép)

md

206.400

1.5

Ống cống F 60 (hai cốt thép)

md

235.200

1.6

Ống cống F 75 (hai cốt thép)

md

664.800

1.7

Ống cống F 100 (hai cốt thép)

md

871.200

1.8

Ống cống F 150 (hai cốt thép)

md

1.552.800

2

Ống cống bê tông thường không cốt thép

 

 

2.1

Ống cống F 20

md

37.200

2.2

Ống cống F 30

md

44.400

2.3

Ống cống F 40

md

69.600

2.4

Ống cống F 50

md

79.200

2.5

Ống cống F 60

md

94.800

2.6

Ống cống F 75

md

127.200

2.7

Ống cống F 100

md

142.800

2.8

Cống hạ giếng đường kính F 75-90cm, cao 0,5m

cái

70.800

2.9

Cống hạ giếng đường kính F 100cm, cao 0,5m

cái

79.200

X

THIÉT BI VỆ SINH (ĐÃ CÓ CHI PHÍ LẮP ĐẶT)

 

 

1

Xí bệt

 

 

1.1

Xí bệt VI77 tay gạt, nắp nhựa (sản phẩm của Viglacera)

bộ

1.945.200

1.2

Xí bệt VI66 2 nút nhấn nắp nhựa (sản phẩm của Viglacera)

bộ

2.325.600

1.3

Xí bệt VI107 2 nút nhấn nắp rơi êm (sản phẩm của Viglacera)

bộ

2.720.400

1.4

Xí bệt C117 VN màu trắng (sản phẩm của INAX)

bộ

1.525.200

1.5

Xí bệt C117 VN màu nhạt (sản phẩm của INAX)

bộ

1.670.400

1.6

Xí bệt C108 VN màu trắng (sản phẩm của INAX)

bộ

1.887.600

1.7

Xí bệt VINATAS

bộ

624.000

1.8

Xí bệt Thái Bình

bộ

508.800

2

Xí xổm

 

 

2.1

Xí xổm ST8, ST8M (sản phẩm của Viglacera)

bộ

734.400

2.2

Xí xổm VINATAS

bộ

159.600

2.3

Xí xổm Thái Bình

bộ

116.400

2.4

Tiểu nam (Sản phẩm của Viglacera)

cái

490.800

2.5

Tiểu nam (Sản phẩm của Inax)

cái

415.200

 

PHẦN IV

BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỒ MẢ

 

 

1

Mộ đất chưa cải táng (đã chôn cất >3 năm)

cái

4.314.000

2

Mộ đất đã cải táng

cái

2.333.000

 

PHẦN V

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ LẮP ĐẶT, THÁO DỠ

 

 

I

CHI PHÍ LẮP ĐẶT

 

 

1

Lắp dựng khuôn cửa đơn

md

44.000

2

Lắp dựng khuôn cửa kép

md

67.000

3

Lắp cửa vào khuôn

m2

69.000

4

Lắp cửa không có khuôn

m2

111.000

5

Lắp đặt chậu rửa

bộ

80.000

6

Lắp đặt bồn tắm

bộ

216.000

7

Lắp đặt bình đun nước nóng

bộ

250.000

8

Lắp đặt gương soi

bộ

28.000

9

Lắp đặt máy điều hoà 1 cục

bộ

404.000

10

Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

bộ

466.000

II

CHI PHÍ THÁO DỠ

 

 

1

Tháo dỡ máy điều hoà nhiệt độ

bộ

96.000

2

Tháo dỡ bình đun nước nóng

bộ

35.000

3

Tháo dỡ bồn tắm

bộ

72.000

4

Tháo dỡ chậu rửa

bộ

17.000

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU CHỦ YẾU ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

(Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Đơn vị tính : đồng

STT

Tên vật tư

Đơn vị

Thành tiền

1

Cát các loại

m3

248.580

2

Gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm

viên

1.375

3

Gạch Ceramic 200x200mm

m2

63.250

4

Gạch Ceramic 300x300mm

m2

75.900

5

Gạch Ceramic 400x400mm

m2

99.000

6

Gỗ xẻ các loại

m3

4.000.655

7

Ngói 22v/m2

viên

8.847

8

Tôn múi chiều dài bất kỳ

m2

218.020

9

Tấm lợp fibrô xi măng

m2

19.341

10

Thép tròn fi <=10mm

kg

18.134

11

Thép tròn fi <=18mm

kg

17.804

12

Thép tròn fi >18mm

kg

17.639

13

Xi măng Hoàng Thạch PC30

kg

1.499

14

Xăng A92

lít

23.300

15

Dầu diegen 0,05S

lít

21.600

16

Đá dăm 1x2cm

m3

249.435

17

Đá dăm 2x4cm

m3

232.935

18

Đá dăm 4x6cm

m3

186.520

19

Đá granít tự nhiên

m3

550.000

20

Đá hộc

m3

205.435

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177