Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1432/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền Huế 2016

Số hiệu: 1432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 206/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 24 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Điền với các nội dung như sau:

1. Dự án phân lô các khu đất xen ghép trong các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất:

a). Thửa đất số 205, 213, 214, 278, 347; tờ bản đồ địa chính 20, thôn Phổ Lại, xã Phong Sơn:

- Diện tích: 2.390,9 m2;

- Loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 1.992,1 m2;

+ Đất trồng cây lâu năm: 398,8 m2;

b). Thửa đất số 86, 112, 119, 118, 117, 140; tờ bản đồ địa chính 65, thôn Cổ By 3, xã Phong Sơn:

- Diện tích: 1.731,5 m2;

- Loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác;

c). Thửa đất số 13, 34, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 59, 25, 14, 23, 15, 16, 17, 24, 22, 41, 42, 21, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 43, 44, 75, 76, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; tờ bản đồ địa chính 37, thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn:

- Diện tích: 31.737,9 m2;

- Loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 31.642,6 m2;

+ Đất trồng cây lâu năm: 95,3 m2;

d). Gồm 11 khu đất tại xã Điền Môn, bao gồm:

- Thửa đất số: 257, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 222, 213, 217, 254, 255, 261, 262, 263, 264, 144, 258, 259 và 260; tờ bản đồ địa chính 11; tọa lạc tại thôn 1 Vĩnh Xương, xã Điền Môn;

- Thửa đất số: 99, 100, 124, 125, 126, 127, 114, 115, 116, 117 và 118; tờ bản đồ địa chính 12; tọa lạc tại thôn 1 Vĩnh Xương, xã Điền Môn;

- Thừa đất s: 89, 90 và 62; tờ bản đồ địa chính 20; tọa lạc tại thôn 2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn;

- Diện tích: 8.492,7 m2;

- Loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác;

đ). Thửa đất số 212; tờ bản đồ địa chính 17; tọa lạc tại thôn 2, xã Điền Hải:

- Diện tích: 715,9 m2;

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng;

e). Thửa đất số 49; tờ bản đồ địa chính 31; tọa lạc tại thôn 6, xã Điền Hải:

- Diện tích: 238,8 m2;

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng;

2. Dự án nâng cấp đường giao thông kết hợp đngăn lũ Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương -Cổ Tháp tại xã Phong Hiền:

- Diện tích: 4.284,3 m2;

- Loại đất:

+ Đất trồng lúa nước: 1560,3 m2;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 1526,5 m2;

+ Đất trồng cây lâu năm: 229,3 m2;

+ Đất thủy lợi: 131,3 m2;

+ Đất giao thông: 836,9 m2;

3. Công trình xây dựng cơ sở thờ tự của Hội đồng Mến thánh giá Huế tại thôn Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương:

- Diện tích: 837,0 m2;

- Loại đất: Đất rừng sản xuất;

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền có trách nhiệm:

1. Tổ chức công b, công khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất ngày 27/06/2016 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!