Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1274/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: 1274/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế tổ chức thực hiện, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

KẾ HOẠCH

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
( Kèm theo Quyết định số 1274 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp (gọi chung là các đơn vị HCSN); các công ty nhà nước trực thuộc tỉnh; các tổ chức kinh tế phải di dời theo quyết định của cấp có thẩm quyền, theo đúng mục đích sử dụng, đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệt, ngành nghề kinh doanh và định mức sử dụng trụ sở làm việc do Nhà nước quy định đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất nêu trên được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phương án sắp xếp lại, xử lý phải được lập trên địa bàn từng huyện, thành phố đối với từng loại hình: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, Tổng công ty nhà nước.

II. Về đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng:

Quyết định này quy định việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở nhà, đất) thuộc sở hữu nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng gồm:

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp); Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước (sau đây gọi chung là công ty nhà nước);

- Tổ chức kinh tế (không bao gồm công ty nhà nước) phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là tổ chức kinh tế phải di dời).

- Đối với công ty nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Quyết định này nhưng vẫn phải kê khai, báo cáo để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp công ty nhà nước đã có phương án chuyển đổi sở hữu nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

2. Phạm vi áp dụng:

Đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; đất được nhà nước cho thuê; đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn thu tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi là NSNN); đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền đã trả có nguồn gốc từ NSNN; tài sản trên đất được nhà nước giao quản lý sử dụng; nhà, đất tiếp quản từ chế độ cũ; nhà đất đã hoặc chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước; nhà, đất được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ không hoàn lại; nhà đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho các công ty quản lý kinh doanh nhà đất hoặc tổ chức có chức năng cho thuê nhà, đất của nhà nước để cho thuê; nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho tổ chức kinh tế phải di dời quản lý, sử dụng.

III. Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức việc kê khai báo cáo hiện trạng và nhu cầu sử dụng nhà, đất.

2. Tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng nhà đất của một số đơn vị (nếu xét thấy cần thiết).

3. Các đơn vị tự xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất được giao quản lý, sử dụng báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 09 của tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

4. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và hiện trạng quản lý sử dụng nhà, đất của các đơn vị Ban chỉ đạo 09 của tỉnh tổ chức rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

5. Nội dung phương án sắp xếp, xử lý:

- Nhà, đất nằm trong quy hoạch thu hồi để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế thì tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành.

- Nhà, đất bỏ trống, cho mượn thì trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi.

- Nhà, đất đang cho thuê một phần hoặc toàn bộ thì đơn vị cho thuê phải chấm dứt hợp đồng trong thời hạn 6 tháng.

- Nhà, đất bố trí làm nhà ở:

+ Bố trí làm nhà ở trước ngày Quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, có khuôn viên độc lập, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và phù hợp với quy hoạch thì xử lý theo quy định về nhà ở, đất ở.

+ Bố trí làm nhà ở không thuộc trường hợp trên thì đơn vị phải thực hiện di dời các hộ gia đình ra khỏi khuôn viên.

- Điều chuyển nhà, đất giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy hoạch trụ sở của địa phương.

- Cơ sở nhà, đất dôi dư không có nhu cầu sử dụng hoặc phải dời theo quy hoạch thì tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Đối với các cơ sở nhà đất sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, phù hợp quy hoạch sử dụng đất thì được giữ lại tiếp tục làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cơ sở nhà đất do các công ty nhà nước có chức năng kinh doanh bất động sản nếu phù hợp với quy hoạch thì được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng văn phòng, chung cư để bán hoặc cho thuê.

IV. Thẩm quyền quyết định phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước:

1. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, tổ chức kinh tế phải di dời thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý thì thẩm quyền quyết định do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Trong đó:

- Đối với đơn vị cấp tỉnh, phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do đơn vị lập gửi tổ chuyên viên giúp việc thẩm định báo cáo Ban chỉ đạo xem xét thống nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

- Đối với đơn vị cấp huyện, phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do đơn vị lập gửi tổ công tác của huyện thẩm định báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện và gửi Ban chỉ đạo 09 cấp tỉnh xem xét có ý kiến thống nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

2. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, tổng công ty nhà nước, tổ chức kinh tế phải di dời thuộc Trung ương quản lý thì phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do đơn vị lập và gửi Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà đất).

3. Đối với cơ sở nhà đất thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý trên địa bàn địa phương thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh (nơi có cơ sở nhà đất).

4. Đối với các cơ sở nhà đất thuộc cơ quan Đảng quản lý thì thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương

V. Kế hoạch triển khai thực hiện.

1. Từ 25/5/2007 đến 30/5/2007

a) Đối với cấp tỉnh:

Thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo 09 của tỉnh.

Thành phần và nhiệm vụ của tổ chuyên viên giúp việc do Ban chỉ đạo 09 của tỉnh quy định.

b) Đối với cấp huyện, thành phố:

- Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xem xét tuỳ tình hình thực tế để thành lập tổ công tác thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg hoặc giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kê khai hiện trạng nhà đất của các đơn vị trực thuộc, lập phương án xử lý trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố xem xét, quyết định.

- Thành phần tổ công tác do Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quyết định.

- Căn cứ kế hoạch và phương án triển khai của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tự xây dựng kế hoạch và phương án phù hợp với nội dung và tiến độ thực hiện của tỉnh để triển khai trên địa bàn địa phương.

2. Từ 01/6/2007 đến 10/6/2006

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường căn cứ nhiệm vụ xây dựng hệ thống biễu mẫu kê khai, báo cáo, tổng hợp.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kê khai, báo cáo, lập phương án sắp xếp lại, xử lý, tổng hợp kết quả kê khai, báo cáo cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh cho tổ công tác và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Từ 11/6/2007-20/6/2007

- Tổ chuyên viên giúp việc và các tổ công tác phát hành biễu mẫu cho các đơn vị kê khai báo cáo hiện trạng nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg.

4. Từ 20/6/2007-15/8/2007

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, tổ chức kinh tế di dời.v.v.... trực tiếp quản lý sử dụng nhà đất thực hiện:

- Lập báo cáo kê khai hiện trạng nhà đất được giao quản lý, sử dụng theo đúng hiện trạng đang quản lý sử dụng theo biểu mẫu quy định đối với từng cơ sở nhà đất.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệt, ngành nghề kinh doanh, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và các phương thức xử lý theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để đề xuất phương án sắp xếp, xử lý đối với từng cơ sở nhà đất.

Thời gian thực hiện báo cáo kê khai hiện trạng và phương án đề xuất của các đơn vị được thực hiện như sau:

+ Các đơn vị trực thuộc các cấp ngành, quản lý thì gửi báo cáo kê khai hiện trạng và phương án đề xuất về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị trước ngày 15/7/2007.

+ Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý thì gửi báo cáo kê khai hiện trạng và phương án đề xuất trực tiếp cho Ban chỉ đạo 09 của tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trước ngày 31/7/2007.

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ hồ sơ của các đơn vị cấp dưới, rà soát thống nhất phương án đề xuất xử lý, sắp xếp của đơn vị và gửi về cho Ban chỉ đạo 09 của tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trước ngày 15/8/2007.

5. Từ 15/8/2007-15/10/2007

- Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo của tỉnh tổng hợp kết quả báo cáo của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo đúng biểu mẫu quy định và kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà đất của một số đơn vị (nếu xét thấy cần thiết), báo cáo cho Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trước ngày 31/8/2007. Riêng Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg phải gửi Ban chỉ đạo của tỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2007.

- Tổ chuyên viên triển khai kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất của một số đơn vị đã được ban chỉ đạo phê duyệt, lập biên bản tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 20/9/2007.

- Tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do các đơn vị báo cáo, đồng thời căn cứ báo cáo của các đơn vị, kết quả kiểm kê, rà soát và các quy định hiện hành để xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo từng cấp, ngành và loại hình đơn vị cho tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung báo cáo và phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất báo cáo về Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trước ngày 15/10/2007.

6. Từ 16/10/2007-15/11/2007

Các thành viên Ban chỉ đạo 09 của tỉnh tập trung nghiên cứu phương án sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất, góp ý kiến, xây dựng thống nhất phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.

7. Từ 16/11/2007-31/12/2007

Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chính thức về phương án sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất do Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trình, để Ban chỉ đạo của tỉnh hoàn chỉnh phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

VI. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn là thành viên Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng biểu mẫu kê khai, báo cáo, tổng hợp về đất của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

- Rà soát hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị HCSN, doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị theo đúng mục đích giao đất và theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai. Chủ trì đề xuất hướng xử lý đối với đất đai bỏ hoang, cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết, phân cho cán bộ công nhân viên chức làm nhà ở khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các cơ sở nhà, đất xử lý bán đấu giá, lập thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án xử lý của Ban chỉ đạo 09 của tỉnh.

- Hướng dẫn cho các đơn vị xử lý các trường hợp đất đai có tranh chấp với các tổ chức, cá nhân. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết tranh chấp theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với đất sử dụng không đúng mục đích, không có nhu cầu sử dụng lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng biểu mẫu kê khai, báo cáo, tổng hợp về nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, xác định diện tích sử dụng trụ sở hiện có thừa, thiếu so tiêu chuẩn, định mức quy định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh để làm cơ sở sắp xếp lại trụ sở làm việc.

- Kiểm tra việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp của các đơn vị theo đúng quy định hiện hành về quản lý trụ sở làm việc. Chủ trì đề xuất hướng xử lý đối với trụ sở làm việc cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết, phân cho cán bộ, công nhân viên chức làm nhà ở khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng quy hoạch tổng thể về trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh làm cơ sở cho việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính.

- Đối với các cơ sở nhà, đất xử lý bán đấu giá, lập quy hoạch xây dựng của từng khu nhà, đất làm cơ sở cho Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý.

- Tổng hợp, xây dựng phương án di dời các hộ gia đình đang bố trí trong các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp.

- Tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước để Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Bộ Xây dựng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở quy hoạch trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính, căn cứ định mức tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, khu hành chính tập trung …theo phương án sắp xếp, xử lý để báo cáo ban chỉ đạo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.

4. Sở Nội vụ:

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, biên chế của từng đơn vị HCSN để làm cơ sở cho việc so sánh hiện trạng sử dụng trụ sở làm việc với tiêu chuẩn, định mức quy định và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng trong việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp để xây dựng phương án thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thống nhất các biễu mẫu kê khai, báo cáo của các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để làm văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai báo cáo theo quy định.

- Tổng hợp kết quả kê khai, báo cáo về nhà, đất.

- Chủ trì xác định giá trị tài sản nhà, đất xử lý bán, chuyển nhượng tài sản trên đất để đưa vào phương án báo cáo Ban chỉ đạo xem xét.

- Tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sau khi các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất để báo cáo Trưởng ban Ban chỉ đạo 09 của tỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1274/QĐ-UBND ngày 30/05/2007 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!