Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1189/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1189/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LOẠI BỎ 18 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức và cá nhân” đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (Có Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tổ CT chuyên trách CCTTHC của TTg;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Tổ ĐA 30.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

DANH MỤC

18 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LOẠI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

3

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

4

Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

6

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

9

Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nhà ở và công sở

Sở Xây dựng

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

3

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

4

Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

6

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

9

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

UBND cấp huyện

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 18/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, …theo một loại thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành..”

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.269

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!