Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2005/QĐ-UB về đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 21/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2004 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TCĐC ngày 24 tháng 9 nãm 2002 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ;
Căn cứ Thông tý Liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 nãm 2003 của Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hýớng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 14/2003/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11
nãm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký đất đai, lập hồ sõ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất nãm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất năm 2004, cụ thể:

1. Đơn giá nhân công công tác cập nhật gán số tờ, số thửa bản đồ địa chính lên hồ sõ Đăng ký : 10.818 đồng/hồ sõ;

2. Đơn giá nhân công công tác chỉnh lý hồ sõ lýu trữ: 6.400 đồng/hồ sõ;

3. Đơn giá nhân công phục chế và số hóa bản đồ giải thửa trýớc 1975 tỷ lệ 1/2000: 1.056.200 đồng/bản;

4. Đơn giá nhân công phục chế và số hóa bản đồ 299/TTg tỷ lệ 1/4000: 1.546.400 đồng/bản;

5. Đơn giá nhân công công tác nhập liệu hồ sõ bằng khoán: 12.728 đồng/hồ sõ.

Đơn giá nhân công trên là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công tác quản lý đất đai tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất nãm 2004.

Điều 2.

- Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các điều chỉnh Đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành Đơn giá mới.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chịu trách nhiệm hýớng dẫn kiểm tra việc thực hiện bộ Đơn giá này.

Điều 3. Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, PCT/ĐT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ TM, ĐT
- Lýu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vãn Đua

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2005/QĐ-UB về đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417
DMCA.com Protection Status