Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1094/QĐ-UBND bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính Kiên Giang 2016

Số hiệu: 1094/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 11/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 186/TTr-STNMT ngày 31 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Bộ đơn giá này là căn cứ đtính đơn giá sản phm đo đạc địa chính; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành (trừ các trường hợp giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất - mức thu theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang);

- Khi xác định dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ do đơn vị sự nghiệp thực hiện được giao biên chế, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên chế của đơn vị và không tính khấu hao thiết bị phục vụ trong thời gian thực hiện dự án, nhiệm vụ.

2. Đối tượng áp dụng:

Bộ đơn giá này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tchức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về đo đạc địa chính.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có những biến động về định mức hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTCN;
- Lưu: VT, dtnha.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

BỘ ĐƠN GIÁ

SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố: 1094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

I. ĐƠN GIÁ LƯỚI ĐỊA CHÍNH

1. Phân loại khó khăn: Theo Khoản 1, Mục VIII của Bộ đơn giá này.

2. Đơn giá xây dựng lưới địa chính:

ĐVT: đồng/điểm

Nội dung công việc

Khó khăn

Quy cách mốc

Bê tông

Bê tông trên vỉa hè (*)

Đóng cọc g

2.1. Bằng công nghệ GPS (GNSS)

1

6.765.000

7.211.000

2.637.000

2

7.858.000

8.433.000

3.023.000

3

9.508.000

10.231.000

3.583.000

4

12.106.000

13.043.000

4.320.000

5

15.083.000

16.257.000

5.735.000

2.2. Bằng phương pháp đường chuyền

1

6.036.000

6.482.000

1.908.000

2

7.170.000

7.745.000

2.335.000

3

8.627.000

9.351.000

2.703.000

4

11.105.000

12.042.000

3.318.000

5

13.369.000

14.543.000

4.022.000

(*) Chôn mốc địa chính trên hè ph (có xây h, np đậy)

3. Đơn giá tiếp điểm:

ĐVT: đồng/điểm

Khó khăn

Tiếp đim

Có tường vây

Không có tường vây

1

504.000

562.000

2

597.000

675.000

3

708.000

810.000

4

856.000

991.000

5

1.052.000

1.234.000

II. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP

1. Phân loại khó khăn và tỷ lệ bản đồ: Theo Khoản 2, Mục VIII của Bộ đơn giá này.

2. Đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:

2.1. Trường hợp không phải đo vẽ địa hình:

ĐVT: đồng/ha

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

27.945.000

8.139.000

2.745.000

1.080.000

332.000

175.000

2

32.507.000

9.388.000

3.337.000

1.230.000

380.000

200.000

3

37.265.000

10.895.000

4.074.000

1.425.000

439.000

231.000

4

42.801.000

12.719.000

5.310.000

1.735.000

510.000

267.000

5

-

14.884.000

6.495.000

2.199.000

-

-

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng đối với đối tượng đo vẽ là thửa đất của các mảnh bản đồ đo vẽ hết diện tích của mảnh (khép kín mảnh). Trường hợp mảnh bản đồ không đo vẽ hết diện tích của mảnh thì đơn giá được tính bằng đơn giá tại bảng trên nhân (x) với tỷ lệ phần trăm diện tích đo vẽ của mảnh.

- Đối với giao thông, thủy hệ, đê điều khi phải đo vẽ thì diện tích và đơn giá được tính như sau:

+ Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều thì đơn giá được tính bằng 0,30 lần của đơn giá quy định tại Bảng trên;

+ Đối tượng thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đơn giá được tính bằng 0,30 lần của đơn giá quy định tại bảng trên và chỉ tính đối với phần diện tích trong phạm vi 03 (ba) mét ktừ ranh giới chiếm đất của đối tượng trở vào bên trong đối tượng.

2.2. Trường hp phải đo vẽ địa hình:

ĐVT: đồng/ha

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

30.739.000

8.953.000

3.019.000

1.188.000

365.000

192.000

2

35.757.000

10.327.000

3.671.000

1.353.000

418.000

220.000

3

40.992.000

11.984.000

4.481.000

1.567.000

483.000

254.000

4

47.081.000

13.991.000

5.841.000

1.908.000

561.000

294.000

5

-

16.372.000

7.144.000

2.419.000

-

-

2.3. Trường hợp đo phục vụ công tác đn bù, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp; các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng:

ĐVT: đồng/ha

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

32.011.000

9.306.000

3.131.000

1.232.000

380.000

201.000

2

37.248.000

10.738.000

3.801.000

1.402.000

435.000

230.000

3

42.711.000

12.467.000

4.644.000

1.626.000

503.000

265.000

4

49.071.000

14.561.000

6.063.000

1.984.000

584.000

307.000

5

-

17.044.000

7.418.000

2.516.000

-

-

III. ĐƠN GIÁ SỐ HÓA VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Phân loại khó khăn và tỷ lệ bản đồ: Theo Khoản 2, Mục VIII của Bộ đơn giá này.

2. Đơn giá số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính:

2.1. Số hóa bản đồ địa chính:

ĐVT: đồng/mảnh

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1

1.554.000

2.369.000

3.758.000

6.298.000

2

1.679.000

2.590.000

4.213.000

7.149.000

3

1.827.000

2.858.000

4.765.000

8.084.000

4

1.997.000

3.172.000

5.354.000

9.165.000

5

2.193.000

3.610.000

6.070.000

-

2.2. Chuyn hệ tọa độ bản đđịa chính dạng stừ hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000:

ĐVT: đồng/mảnh

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1

1.556.000

1.783.000

2.127.000

2.820.000

2

1.629.000

1.871.000

2.240.000

2.945.000

3

1.702.000

1.964.000

2.354.000

3.055.000

4

1.776.000

2.056.000

2.469.000

3.164.000

5

1.881.000

2.188.000

2.634.000

-

2.3. Đồng thời thực hiện số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính:

ĐVT: đồng/mảnh

Tỷ lệ bản đồ

Khó khăn

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1

3.453.000

4.011.000

5.721.000

8.934.000

2

3.717.000

4.320.000

6.289.000

9.905.000

3

4.002.000

4.681.000

6.955.000

10.949.000

4

4.311.000

5.086.000

7.657.000

12.140.000

5

4.712.000

5.655.000

8.537.000

-

IV. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Phân loại khó khăn và tỷ lệ bản đồ: Theo Khoản 2, Mục VIII của Bộ đơn giá này.

2. Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính:

2.1. Mảnh bản đồ có mức độ biến động từ 15% sthửa đất trở xuống:

a) Đối soát thực địa (ngoại nghiệp):

ĐVT: đồng/mảnh

Tỷ lệ bản đồ

Loại khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

1.694.000

2.490.000

3.687.000

6.406.000

12.721.000

19.037.000

2

2.170.000

3.204.000

4.764.000

7.674.000

15.251.000

22.830.000

3

2.793.000

4.142.000

6.162.000

9.194.000

18.293.000

27.392.000

4

3.599.000

5.356.000

7.983.000

11.022.000

21.922.000

32.835.000

5

-

6.932.000

10.350.000

13.213.000

-

-

b) Lưới đo vẽ (ngoại nghiệp):

ĐVT: đồng/thửa

1

29.000

20.000

5.000

5.000

12.000

24.000

2

36.000

25.000

7.000

6.000

14.000

27.000

3

48.000

33.000

9.000

8.000

18.000

37.000

4

57.000

44.000

12.000

10.000

20.000

40.000

5

-

55.000

16.000

14.000

-

-

c) Đo vẽ chi tiết (ngoại nghiệp):

ĐVT: đồng/thửa

Tỷ lệ bản đồ

Loại khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

374.000

261.000

97.000

133.000

186.000

370.000

2

449.000

314.000

116.000

160.000

223.000

444.000

3

540.000

377.000

140.000

192.000

268.000

533.000

4

648.000

454.000

168.000

231.000

322.000

629.000

5

-

546.000

202.000

278.000

-

-

d) Số hóa bản đồ địa chính (nội nghiệp): Theo Khoản 2, Mục III của Bộ đơn giá này.

đ) Lập bản vẽ bản đồ địa chính, bổ sung smục kê (nội nghiệp):

ĐVT: đồng/thửa

Tỷ lệ bản đồ

Loại khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1

40.000

24.000

19.000

19.000

23.000

40.000

2

45.000

26.000

19.000

20.000

24.000

41.000

3

49.000

26.000

21.000

21.000

26.000

45.000

4

54.000

33.000

22.000

23.000

27.000

47.000

5

-

38.000

24.000

25.000

-

-

e) Biên tập bản đồ, xác nhận, giao nộp sản phẩm (nội nghiệp):

ĐVT: đồng/mảnh

Tỷ lệ bản đồ

Loại khó khăn

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1-5

385.000

520.000

584.000

729.000

935.000

1.311.000

g) Trường hợp thửa đất chỉ thay đi tên chủ, địa chỉ, loại đất (nội nghiệp):

Tỷ lệ bản đồ

Loại khó khăn

ĐVT

1/200

1/500

1/1.000

1/2.000

1/5.000

1/10.000

1-5

đ/thửa

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

1-5

đ/mảnh

222.000

349.000

409.000

541.000

736.000

1.007.000

2.2. Mảnh bản đồ có mức độ biến động từ trên 15% số thửa:

- Số lượng thửa đất biến động trên 15% đến 25% được tính bằng 0,90 lần mức quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV của Bộ đơn giá này.

- Số lượng thửa đất biến động trên 25% đến 40% hoặc biến động trên 40% nhưng các thửa đất biến động không tập trung được tính bằng 0,80 lần mức quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV của Bộ đơn giá này.

2.3. Trường hợp khu vực có biến động hàng loạt và tập trung mà mức độ biến động trên 40% số thửa thì phần diện tích của các thửa đất cần chỉnh lý biến động tính mức như đo vẽ mới bản đồ địa chính.

V. ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT

1. Thửa đất có diện tích <=10.000 m2 (01 ha):

ĐVT: đồng

Diện tích thửa

Khu vực

<100 m2

<=300 m2

<=500 m2

<=1.000 m2

<=3.000 m2

<=10.000 m2

Đt đô thị

1.880.000

2.233.000

2.367.000

2.899.000

3.979.000

6.111.000

Đt ngoài khu vực đô thị

1.256.000

1.491.000

1.587.000

1.932.000

2.646.000

4.082.000

2. Thửa đất có diện tích >10.000 m2 (01 ha):

ĐVT: đồng

Diện tích thửa

Khu vực

<=10 ha

<=50 ha

<=100 ha

<=500 ha

<=1.000 ha

Đt đô th

7.333.000

7.944.000

8.555.000

9.166.000

9.777.000

Đt ngoài khu vực đô thị

4.898.000

5.306.000

5.715.000

6.123.000

6.531.000

3. Đơn giá trích đo thửa đất từ trên 1.000 ha: Cứ 1 km đường ranh giới sử dụng đất được tính là 454.000 đồng (0,40 công nhóm).

4. Đơn giá trích đo địa chính thửa đất tại các Khoản 1, 2 và 3 trên tính cho trường hợp trích đo độc lập (không đo nối với lưới tọa độ Quốc gia).

Trường hợp khi trích đo phải đo nối với lưới tọa độ quốc gia thì tính thêm mức đo lưới khống chế đo vẽ trên nguyên tắc khoảng 5 km đường ranh giới sử dụng đất bố trí một cặp đim đo bằng công nghệ GPS (GNSS); mức đo tính bằng 0,50 lần đơn giá theo mức quy định tại Đim 2.1, Khoản 2, Mục I của Bộ đơn giá này.

5. Khi tờ trích đo địa chính thửa đất có từ hai thửa đất trở lên thì đơn giá từng thửa đất được tính bằng 0,80 lần đơn giá quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 tương ứng trên.

6. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Áp dụng bằng 0,50 lần đơn giá trích đo địa chính thửa đất quy định tại các Khoản trên tương ứng.

7. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập thì đơn giá được áp dụng bằng 0,25 lần đơn giá trích đo địa chính thửa đất quy định tại các Khoản trên tương ứng.

VI. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH HOẶC CHỈNH LÝ RIÊNG TỪNG THỬA ĐẤT CỦA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Trường hợp đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính thì đơn giá được tính bằng 0,50 lần đơn giá trích đo địa chính thửa đất quy định tại Mục V của Bộ đơn giá này; trường hp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu được cung cấp thì tính bằng 0,30 lần đơn giá trích đo địa chính thửa đất quy định Mục V của Bộ đơn giá này.

2. Trường hợp chỉ thực hiện kim tra, thm định các sản phẩm tại Khoản 1, Mục VI của Bộ đơn giá này do tchức khác hoặc cá nhân lập thì đơn giá được áp dụng bằng 0,25 lần đơn giá quy định tại Khoản 1, Mục VI của Bộ đơn giá này.

VII. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Đơn giá đo đạc tài sản gắn liền với đất quy định tại mục này được áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản có yêu cầu đo đạc tài sản gắn liền với đất để phục vụ cho đăng ký, cấp Giấy chứng nhận về quyền sở hữu đối với tài sản đó. Diện tích tài sản gắn liền với đất phải đo đạc gồm diện tích chiếm đất của tài sản và diện tích sàn xây dựng theo quy định cp Giấy chứng nhận đối với từng loại tài sản.

2. Trường hợp đo đạc tài sản thực hiện đồng thời với trích đo địa chính thửa đất thì đơn giá trích đo địa chính thửa đất thực hiện theo quy định tại Mục V của Bộ đơn giá này. Đơn giá đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng 0,50 lần đơn giá trích đo địa chính thửa đất có diện tích tương ứng (không kể đo lưới). Đơn giá đo đạc tài sản khác gắn liền với đất được tính bằng 0,30 lần đơn giá trích đo thửa đất có diện tích tương ứng.

3. Trường hợp đo đạc tài sản thực hiện không đồng thời với đo đạc địa chính thửa đất thì đơn giá được tính như sau:

- Đối với tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác thì đơn giá được tính bằng 0,70 lần đơn giá trích do địa chính thửa đất có diện tích tương ứng quy định tại Mục V của Bộ đơn giá này (không kể đo lưới).

Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở các tầng không giống nhau phải đo đạc riêng từng tầng thì đơn giá đo đạc tầng sát mặt đất được tính bằng 0,70 lần đơn giá trích đo thửa đất có diện tích tương ứng quy định tại Mục V của Bộ đơn giá này; từ tầng thứ 2 trở lên (nếu phải đo) được tính bằng 0,50 lần đơn giá đo đạc của tầng sát mặt đất.

- Đối với tài sản gắn liền với đất không phải là nhà, công trình xây dựng khác thì đơn giá đo đạc được tính bằng 0,30 lần mức trích đo thửa đất quy định tại Mục V của Bộ đơn giá này.

4. Trường hợp ranh giới nhà ở và tài sản gắn liền với đất trùng với ranh giới thửa đất thì chỉ tính đơn giá đo đạc thửa đất mà không tính đơn giá đo đạc tài sản gắn liền với đất.

5. Trường hợp chỉ thực hiện kim tra, thm định các sản phẩm tại Khoản 2, Khoản 3, Mục VII của Bộ đơn giá này do tchức khác hoặc cá nhân lập thì đơn giá được áp dụng bằng 0,25 lần đơn giá quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Mục VII của Bộ đơn giá này.

VIII. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN VÀ TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. Đo đạc lưới địa chính: (theo Khoản 2, Mục I, Chương I, Phần II của Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Cụ thể như sau:

Loại 1 (KK1): Khu vực đồng bằng, ít cây; khu vực đồi trọc, thấp, vùng trung du; giao thông thuận tiện.

Loại 2 (KK2): Khu vực đồng bằng nhiều cây; khu vực đồi thưa cây vùng trung du; giao thông tương đối thuận tiện.

Loại 3 (KK3): Vùng đồi núi có độ cao trung bình so với khu vực bằng phng xung quanh từ 50m đến 200m, vùng đồng lầy, vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch; giao thông không thuận tiện.

Loại 4 (KK4): Vùng núi có độ cao trung bình so với khu vực bằng phng xung quanh từ 200m đến 800m, vùng thủy triều, sình lầy, đầm lầy, thụt sâu, vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt; giao thông khó khăn.

Loại 5 (KK5): Vùng hải đảo, biên giới và vùng núi có độ cao trung bình so với khu vực bằng phẳng xung quanh trên 800m, giao thông rất khó khăn.

Phạm vi khu vực để phân loại khó khăn được xác định theo ranh giới khu vực dự kiến đo vẽ thành lập bản đồ địa chính hoặc xác định theo phạm vi từng mảnh bản đồ địa hình dùng đthiết kế đồ hình lưới địa chính.

2. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp; Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (theo Khoản 2, Mục II, Chương I, Phần II của Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

2.1. Bản đồ tỷ lệ 1/200: Áp dụng cho khu vực nội thành thuộc các đô thị loại đặc biệt theo các loại khó khăn như sau:

Loại 1 (KK1): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 60 thửa đến dưới 75 thửa trong 1 ha.

Loại 2 (KK2): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 75 thửa đến dưới 90 thửa trong 1 ha.

Loại 3 (KK3): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 90 thửa đến dưới 105 thửa trong 1 ha.

Loại 4 (KK4): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 105 thửa đến 120 thửa trong 1 ha.

Khi mật độ thửa trên 120 thửa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 4.

2.2. Bản đồ tỷ lệ 1/500: Áp dụng cho khu vực dân cư theo các loại khó khăn như sau:

Loại 1 (KK1): Khu vực đô thị, dạng đô thị có mật độ thửa trung bình từ 25 thửa đến dưới 35 thửa trong 1 ha.

Loại 2 (KK2): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 35 thửa đến dưới 45 thửa trong 1 ha.

Loại 3 (KK3): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 45 thửa đến dưới 55 thửa trong 1 ha.

Loại 4 (KK4): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 55 thửa đến dưới 65 thửa trong 1 ha.

Loại 5 (KK5): Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 65 thửa đến 75 thửa trong 1 ha.

Khi mật độ thửa trên 75 thửa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 5.

2.3. Bản đồ tỷ lệ 1/1000:

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp có số thửa trung bình từ 20 thửa đến dưới 40 thửa trong 1 ha (áp dụng đối với khu vực có dạng thửa hẹp, kéo dài; khu vực phường, thị trấn, xã thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh, xã thuộc các huyện tiếp giáp quận).

Được áp dụng mức khó khăn 2 nếu khu đo có ít nht một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp có số thửa trung bình từ 40 thửa đến 60 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 4 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 3 (KK3): Đất khu dân cư (khu vực đô thị, dạng đô thị và dân cư nông thôn ở đồng bằng) số thửa trung bình từ 10 thửa đến dưới 20 thửa trong 1 ha. Đất nông nghiệp có số thửa trung bình trên 60 thửa trong ha.

Đất nông nghiệp được áp dụng mức khó khăn 4 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất (vượt quá tầm ngắm của máy đo đạc) trên 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 5 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 4 (KK4): Đất khu dân cư trung bình từ 20 thửa đến dưới 30 thửa trong 1 ha.

Loại 5 (KK5): Đất khu dân cư trung bình từ 30 thửa đến 40 thửa trong 1 ha.

Khi mật độ thửa trên 40 thửa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 5.

2.4. Bản đồ tỷ lệ 1/2000:

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 5 thửa đến dưới 10 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 2 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 10 thửa đến 20 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 4 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 3 (KK3): Đất khu dân cư số thửa trung bình dưới 4 thửa trong 1 ha hoặc đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 20 thửa trong 1 ha.

Đất nông nghiệp được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 5 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 4 (KK4): Đất khu dân cư số thửa trung bình từ 4 thửa đến dưới 8 thửa trong 1 ha.

Loại 5 (KK5): Đất khu dân cư số thửa trung bình từ 8 thửa trong 1 ha trở lên.

2.5. Bản đồ tỷ lệ 1/5.000:

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp số thửa trung bình dưới 1 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 2 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 1 thửa đến 2 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trung bình trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Được áp dụng mức khó khăn 4 nếu tầm che khuất trên 80% diện tích.

Loại 3 (KK3): Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ trên 2 thửa đến 3 thửa trong 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 4 nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn hoặc tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

Nếu tầm che khuất trên 80% diện tích thì được tính thêm 15% của mức khó khăn 4.

Loại 4 (KK4): Đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 3 thửa trong 1 ha.

2.6. Bản đồ tỷ lệ 1/10000:

Áp dụng cho khu vực đất lâm nghiệp (kể cả trồng thông, cao su thay thế cây rừng) hoặc đất chưa sử dụng theo các loại khó khăn như sau:

Loại 1 (KK1): Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng, có địa hình đồi, núi thấp, độ dốc trung bình dưới 15%, ít bị chia cắt, đi lại tương đối dễ dàng.

Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại khó khăn 2 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 3 nếu đan xen trên 30% diện tích.

Loại 2 (KK2): Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng, nhưng địa hình đồi, núi cao, độ dốc từ 15% đến dưới 45%, tương đối phức tạp bị chia cắt bởi nhiều sông, suối, đi lại khó khăn; hoặc khu vực đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc vùng địa hình đồi, núi thấp ít bị chia cắt, đi lại dễ dàng.

Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại khó khăn 3 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 4 nếu đan xen trên 30% diện tích.

Loại 3 (KK3): Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng có địa hình núi cao, độ dốc trên 45% đi lại đặc biệt khó khăn; hoặc khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân có địa hình đồi, núi tương đối phức tạp, đi lại khó khăn.

Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) trên 10% diện tích thì áp dụng loại khó khăn 4.

Loại 4 (KK4): Khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc khu vực biên giới, hải đảo hoặc khu vực có địa hình đồi, núi cao him trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đi lại đặc biệt khó khăn.

Phạm vi khu vực đphân loại khó khăn được xác định theo từng mảnh bản đồ hoặc phạm vi nhiều mảnh bản đồ đo vẽ cùng một tỷ lệ, có cùng đặc đim đlựa chọn mức độ khó khăn (cùng là khu dân cư, cùng là đất nông nghiệp hoặc cùng là khu vực đất nông nghiệp xen kẽ đất ở) trong một đơn vị hành chính cấp xã./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 11/05/2016 phê duyệt Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.987

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!