Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 04/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 05/2004/QĐ-BTNMT NGÀY 04/5/2004 BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 656/QĐ-ĐC ngày 04/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành “Quy chế đăng ký và hoạt động hành nghề đo đạc - bản đồ”.

Điều 3.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Mai Ái Trực 

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký, cấp, gia hạn và bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ và các cơ quan khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ ở đất liền, vùng trời và vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Các hoạt động đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 4 của Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ đều phải đăng ký hoạt động hoặc phải được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Việc đăng ký hoặc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện sau khi tổ chức sự nghiệp có quyết định về chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ; tổ chức kinh tế có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ chỉ được thực hiện các hoạt động theo nội dung đã đăng ký hoặc đã được ghi trong giấy phép.

4. Trong quá trình hoạt động nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ thì được đăng ký bổ sung hoặc được bổ sung nội dung giấy phép.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Cung cấp mẫu đăng ký; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, cấp lại giấy phép, gia hạn giấy phép theo quy định.

2. Tổ chức đăng ký hoặc xem xét cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

3.  Lưu hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

4. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện đăng ký và hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân; phát hiện các vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Gửi bản đăng ký hoặc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký hoặc đã được cấp giấy phép. Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Cục Đo đạc và Bản đồ) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có trụ sở của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký hoặc đã được cấp giấy phép để theo dõi và kiểm tra.

6. Định kỳ hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Đo đạc và Bản đồ về tình hình đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi địa phương mình; Cục Đo đạc và Bản đồ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước. Báo cáo được lập theo Mẫu số 2 kèm theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký và đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoặc đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có trách nhiệm như sau:

1. Gửi bản đăng ký hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đo đạc và bản đồ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

2. Chịu trách nhiệm về những nội dung đã đăng ký hoặc nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

3. Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 6. Phạm vi đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 của Quy chế này phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 7. Điều kiện đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức trong nước đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;

b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký;

c) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này. 

3. Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên ngành đo đạc, bản đồ;

b) Có đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Cá nhân chỉ được đăng ký các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 Quy chế này và do 1 (một) cá nhân thực hiện.

Điều 8. Thẩm quyền đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Cục Đo đạc và Bản đồ tổ chức đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với nước ngoài.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc các trường hợp quy định tại  khoản 1 Điều này.

Điều 9. Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ lập 2 (hai) bản đăng ký theo Mẫu số 1 kèm theo Quy chế này và nộp cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

2. Khi nhận được bản đăng ký hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành việc xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký 1 (một) bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận; trường hợp không chấp nhận đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

Chương 3:

 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 10. Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

2. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

3. Xây dựng lưới tọa độ, độ cao quốc gia.

4. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở trọng lực, thiên văn, vệ tinh, độ sâu.

5. Chụp ảnh mặt đất từ máy bay.

6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/10.000.

7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000.

8. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ.

9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính cơ sở các tỷ lệ.

10. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

11. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

12. Thành lập bản đồ hành chính toàn quốc và cấp tỉnh.

13. In các loại bản đồ.

14. Kiểm định các thiết bị, máy móc đo đạc và bản đồ.

15. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Điều 11. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;

b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép;

c) Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;

d) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép. 

2. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc và Bản đồ là cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung nội dung, gia hạn và cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 13. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 3 kèm theo Quy chế này;

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này; bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế này;

c) Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.

2. Trình tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép:

a) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

b) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 kèm theo Quy chế này và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện và gửi giấy phép cho tổ chức được cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

Điều 14. Phạm vi và thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong phạm vi cả nước.

2. Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 10 (mười) năm. Khi hết thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn; mỗi giấy phép chỉ được gia hạn 1 (một) lần, thời gian gia hạn không quá 5 (năm) năm.

3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ phát hành theo Mẫu số 5 kèm theo Quy chế này.

Điều 15. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu số 3 kèm theo Quy chế này;

b) Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 6 kèm theo Quy chế này;

c) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

2. Việc nộp hồ sơ, thẩm định và bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy chế này.

Điều 16. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo Mẫu số 7 kèm theo Quy chế này;

b) Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 6 kèm theo Quy chế này;

c) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp tại Cục Đo đạc và Bản đồ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ hoàn thành việc gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 14 của Quy chế này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động đo đạc và bản đồ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

Điều 17. Cấp lại  giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất;

b) Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

2. Tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 8 kèm theo Quy chế này tại Cục Đo đạc và Bản đồ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ hoàn thành việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp tổ chức bị mất giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tìm lại được giấy phép sau khi được cấp lại thì phải nộp giấy phép tìm lại được cho Cục Đo đạc và Bản đồ.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

A. PHẦN KÊ KHAI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

- Tên tổ chức/cá nhân:

- Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

- Hạng của doanh nghiệp:

- Vốn pháp định:

- Vốn lưu động:

- Số tài khoản:

- Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):

- Trụ sở chính tại:

- Số điện thoại:                           Fax:                          E-mail:

KÊ KHAI NĂNG LỰC

1. Lực lượng kỹ thuật

a)  Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề

Số

thứ tự

Ngành, nghề

Đại học trở lên

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng thiết bị, công nghệ

Số

 thứ tự

Tên, mã hiệu của thiết bị,

công nghệ

Số lượng

Tình trạng thiết bị

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Số thứ tự

Nội dung đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng ký này.

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Ghi chú: Khi đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải gửi kèm bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký, văn bằng của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước).

B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

Cục Đo đạc và Bản đồ/Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Bản đăng ký số:

Đăng ký có hiệu lực từ ngày........ tháng..... năm 200....

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

C. PHẦN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

(Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước)

 

Bổ sung phần I:

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Bổ sung phần II:

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Bổ sung phần III:

......................................

.....................................

.....................................

.....................................

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng ký bổ sung này.

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

D.  PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Cục Đo đạc và Bản đồ/Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận  đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

UBND TỈNH/TP

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số       /BC.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày.... tháng.... năm 200....

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Định kỳ 6 tháng và 1 năm)

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tên cơ quan báo cáo:

Trụ sở tại:

Số điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

Tổng hợp tình hình đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn:

Số

5 thứ tự

Nội dung

đăng ký

Tổng số tổ chức, cá nhân đăng ký

Đăng ký lần đầu

Đăng ký bổ sung

Ghi chú

Tổ chức nhà nước

Tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

-............

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày... tháng.... năm 200... .

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Hạng của doanh nghiệp:

Vốn pháp định:

Vốn lưu động:

Số tài khoản:

Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                          E-mail:

Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số: ......./2004/QĐ-BTNMT ngày     tháng      năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Ghi rõ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép họat động)

Cam kết: .........................................................................................................

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. Lực lượng kỹ thuật

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề

STT

Ngành, nghề

Đại học trở lên

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính

Số thứ tự

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bản công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên môn.

II. Số lượng thiết bị, công nghệ

Số thứ tự

Tên, mã hiệu của thiết bị,

 công nghệ

Số lượng

Tình trạng thiết bị

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đơn ghi là “Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ “; phần kê khai năng lực ghi là “Phần kê khai năng lực bổ sung”, nội dung chỉ kê khai năng lực đã được bổ sung. 

 

 

Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm 200....

 

Biên bản Thẩm định  hồ sơ đăng ký cấp

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Dùng để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)

 

Ngày... tháng... năm 200.... tại .........., đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ/ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hoặc thành phố đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của ......(Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép)

Thành phần thẩm định:

1. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

2. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

3. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Thành phần của tổ chức đề nghị cấp giấy phép:

1. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

2. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

3. ..................................... (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

I. Nội dung thẩm định:

1. Thẩm định tính xác thực của hồ sơ.

2. Thẩm định phần kê khai lực lượng kỹ thuật: đối chiếu số lượng và trình độ kê khai cán bộ, công nhân kỹ thuật với định biên trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ hiện hành để thực hiện 01 sản phẩm thuộc nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.

3. Thẩm định phần kê khai thiết bị, công nghệ: đối chiếu số lượng và năng lực hoạt động kê khai trang thiết bị kỹ thuật và công với định mức thiết bị máy móc trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ hiện hành để thực hiện 01 sản phẩm thuộc nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.

II. Kết kuận và kiến nghị

1. Kết luận: Nêu kết luận về tính xác thực của hồ sơ; tính phù hợp của số lượng và trình độ của lực lượng cán bộ, công nhân viên; số lượng và năng lực hoạt động của trang thiết bị kỹ thuật với các nội dung đề nghị cấp giấy phép.

2. Kiến nghị: Nêu rõ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với những nội dung nào.

Biên bản này được lập thành 3 (ba) bản: 01 bản giao cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép, 01 bản lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 bản gửi Cục Đo đạc và Bản đồ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

ĐẠI DIỆN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 5

(Mẫu Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Giấy phép

Hoạt động đo đạc và bản đồ

Số.......

 

 

Năm

 

 

 

 

 

Không được cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng

Chỉ được hoạt động trong phạm vi nội dung được cấp

 

(Trang 1)                                                       (Trang 2)

..................................................................

Tên tổ chức:

..................................................................

Trụ sở tại:

..................................................................

Điện thoại:                             Fax:

..................................................................

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày/tháng/năm 

Cơ quan cấp:

..................................................................

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:

...................................................................

1. .........

..................................................................

2. .........

...................................................................

.........

Có giá trị đến ngày/tháng/năm

Hà Nội, ngày... tháng... năm 200...

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

 

 

Bổ sung nội dung lần thứ nhất/gia hạn

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày... tháng.. năm 200..

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

 

 

 

Bổ sung nội dung lần thứ hai

 

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 200...

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

 

(Trang 3)                                                                (Trang 4)

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy,  cỡ giấy A4 gập đôi.

 

 

Mẫu số 6

(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên tổ chức được cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ)

Số..../BC-....

V/v.......

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng...  năm 200....

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ năm 200.... đến năm 200......

 

1. Tên tổ chức:

3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

4. Doanh thu năm:

5. Nộp ngân sách năm (hoặc nộp thuế kinh doanh):

6. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện:                                                                                                                                                                 

 

Số thứ tự

Tên công

trình

Chủ đầu     tư

Công đoạn đã thi công

Giá trị đã thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 7

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày... tháng... năm 200....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tên tổ chức:

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Hạng của doanh nghiệp:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                          E-mail:

Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số:....../2004/QĐ-BTNMT ngày... tháng... năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Lý do đề nghị gia hạn (nêu cụ thể lý do)

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho (tên tổ chức)

Cam kết: .........................................................................................................

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 8

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


............, ngày... tháng... năm 200....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tên tổ chức:

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Hạng của doanh nghiệp:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                          E-mail:

Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số:..../2004/QĐ-BTNMT ngày... tháng... năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:......................................................

(Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép)

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ................ (tên tổ chức)

Cam kết: .........................................................................................................

 

 

Thủ trưởng

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 05/2004/QD-BTNMT

Hanoi, May 4, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON REGISTRATION AND LICENSING OF GEODESIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Government's Decree No. 91/2002/ND-CP of November 11, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2002/ND-CP of January 22, 2002 on geodesic and cartographic activities;
At the proposals of the director of the Department for Geodesy and Cartography and the director of the Legal Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on registration and licensing of geodesic and cartographic activities.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces Decision No. 656/QD-DC of November 4, 1997 of the general director of Land Administration promulgating the Regulation on registration and practicing of geodesic and cartographic activities.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, and the concerned organizations and individuals shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Mai Ai Truc

 

REGULATION

ON REGISTRATION AND LICENSING OF GEODESIC AND CARTO-GRAPHIC ACTIVITIES

(Promulgated together with the Natural Resources and Environment Minister’s Decision No. 05/2004/QD-BTNMT of May 4, 2004)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Objects of application

1. The State management agencies in charge of geodesy and cartography and other related agencies.

2. Organizations and individuals engaged in geodesic and cartographic activities in the mainland, airspace and sea areas under the sovereignty and jurisdiction of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3.- Principles for registration and licensing of geodesic and cartographic activities

1. Geodesic and cartographic activities prescribed in Article 4 of the Government's Decree No. 12/2002/ND-CP of January 22, 2002 on geodesic and cartographic activities must all be registered and licensed.

2. The registration or licensing of geodesic and cartographic activities shall be conducted after non-business organizations obtain decisions on their geodesic and cartographic functions and tasks; or after economic organi-zations get business registration certificates or investment licenses according law provisions.

3. Organizations and individuals engaged in geodesic and cartographic activities shall be allowed to conduct activities already registered or stated in their licenses.

4. In the course of operation, if organizations and individuals wish to scale up and widen the scope of their geodesic and cartographic activities, they may make additional registrations or have their licenses supplemented.

Article 4.- Responsibilities of the agencies managing the registration and licensing of geodesic and cartographic activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To organize the registration or consider the licensing of geodesic and cartographic activities as prescribed.

3. To keep registration dossiers and grant licenses for geodesic and cartographic activities.

4. To periodically or extraordinarily inspect the registration and geodesic and cartographic activities of organizations and individuals; detect violations, handle them according to competence or propose the handling thereof according to law provisions.

5. To send the registration papers or the licenses for geodesic and cartographic activities to organizations and individuals that have already registered or been granted licenses. The Department for Geodesy and Cartography under the Ministry of Natural Resources and Environment (hereinafter called the Geodesy and Cartography Department for short) shall have to notify such in writing to the Services of Natural Resources and Environment of the provinces or centrally-run cities where such organizations and individuals are headquartered for monitoring and inspection.

6. Annually, the provincial/municipal Services of Natural Resources and Environment shall report to the provincial/municipal People's Committees and the Geodesy and Cartography Department on the situation of registration of geodesic and cartographic activities within their respective localities. The Geodesy and Cartography Department shall report to the Minister of Natural Resources and Environment on the situation of registration of geodesic and cartographic activities nationwide. Reports shall be made according to a set form (not printed herein).

Article 5.- Responsibilities of organizations and individuals that register, or apply for licenses for, geodesic and cartographic activities

Organizations and individuals that register, or apply for licenses for, geodesic and cartographic activities have the following responsibilities:

1. To send their written registrations or dossiers of application for geodesic and cartographic licenses to the competent State agencies according to regulations;

2. To be responsible for the registered contents or contents of dossiers of application for geodesic and cartographic activity licenses;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

REGISTRATION OF GEODESIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES

Article 6.- Scope of registration of geodesic and cartographic activities

Geodesic and cartographic activities not specified in Article 10 of this Regulation must be registered with the competent State agencies defined in Article 8 of this Regulation.

Article 7.- Conditions for registering geodesic and cartographic activities

1. Domestic organizations that register geodesic and cartographic activities must fully satisfy the following conditions:

a/ Possessing the establishment decisions of competent State agencies, which prescribe their geodesic and cartographic functions and tasks, for non-business units; or possessing the business registration certificates for geodesic and cartographic business line, for economic organizations;

b/ Having the number of geodesic and cartographic technicians and technical workers compatible with the payroll limit prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work for making 1 (one) geodesic and cartographic product within the registered contents;

c/ Having the quantity of geodesic and cartographic technical and technological equipment and facilities compatible with the equipment and machinery norm prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work for making 1 (one) geodesic and cartographic product within the registered contents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Individuals who register geodesic and cartographic activities must fully meet the following conditions:

a/ Possessing university or college degrees or diplomas or intermediate level diplomas in geodesy and cartography;

b/ Meeting all the conditions prescribed at Point c, Clause 1 of this Article.

Individuals shall be allowed to register only geodesic and cartographic activities not specified in Article 10 of this Regulation and conducted singly by 1 (one) individual.

Article 8.- Competence to register geodesic and cartographic activities

1. The Geodesy and Cartography Depart-ment shall organize the registration of geodesic and cartographic activities for organizations and individuals engaged in geodesic and cartographic activities of the ministries, ministerial-level agencies, the Government-attached agencies, central bodies of political organizations, socio-political organizations and socio-professional organizations, corporations established under the Prime Minister's decisions, foreign organizations and organiza-tions entering into joint-ventures with foreign parties.

2. The provincial/municipal Services of Natural Resources and Environment shall assist the People's Committees of the provinces and centrally-run cities in organizing the registration of geodesic and cartographic activities for organizations and individuals engaged in geodesic and cartographic activities not falling into the cases prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 9.- Procedures for registering geodesic and cartographic activities

1. Organizations and individuals that register geodesic and cartographic activities shall make 2 (two) written registrations according to a set form (not printed herein) and submit them to the agencies with registering competence defined in Article 8 of this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

LICENSING OF GEODESIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES

Article 10.- List of geodesic and cartographic activities which must be licensed

1. Surveying, projecting, making technical designs - cost estimates of geodesic and cartographic works.

2. Evaluating quality of geodesic and cartographic works and products.

3. Building the national networks of coordinates and altitudes

4. Building the system of base points for gravity, astronomical, satellite and deepness measurement.

5. Aerial photography of the earth.

6. Measuring, drawing and making topographic maps of a scale of between 1/50,000 and 1/10,000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Measuring, drawing and making topographic maps of seabed of various scales.

9. Measuring, drawing and making base cadastral maps of various scales.

10. Measuring, drawing and making cadastral maps of various scales.

11. Measuring, drawing and making administrative boundary maps at all levels.

12. Making national and provincial administrative maps.

13. Printing maps of all kinds.

14. Expertising geodesic and cartographic equipment and machinery.

15. Developing a geodesic and cartographic database.

Article 11.- Conditions for licensing geodesic and cartographic activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Possessing establishment decisions of competent State agencies, defining the geodesic and cartographic functions and tasks, for non-business units; or having business registration certificates for the geodesic and cartographic business line, for economic organizations;

b/ Having the number of geodesic and cartographic technicians and technical workers compatible with the payroll limit prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work for making 1 (one) geodesic and cartographic product within the contents applied for licenses;

c/ Having cadres in charge of technical matters, who have the university or higher degree in training specialties suitable to geodesic and cartographic activities applied for licenses and have practical experience in the geodesic and cartographic domain for at least 3 (three) years;

d/ Having the quantity of geodesic and cartographic technical and technological equipment and facilities compatible with the equipment and machinery norm prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work for making 1 (one) geodesic and cartographic product within the contents applied for licenses.

2. Foreign investment enterprises shall be licensed for geodesic and cartographic activities when they have investment licenses granted by competent Vietnamese State agencies and fully meet the conditions prescribed at Points b, c and d, Clause 1 of this Article.

3. Foreign organizations other than the subjects defined in Clause 2 of this Article shall be licensed for geodesic and cartographic activities when they have geodesic and cartographic contracts with domestic organiza-tions or foreign investment organizations and fully meet the conditions prescribed at Points b, c and d, Clause 1 of this Article.

Article 12.- Competence to grant geodesic and cartographic activity licenses

The Geodesy and Cartography Department is the agency competent to grant, supplement contents of, extend and re-grant, geodesic and cartographic activity licenses.

Article 13.- Procedures for licensing geodesic and cartographic activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ An application for a geodesic and cartographic activity license, made according to a set form (not printed herein);

b/ A copy of its establishment decision or business registration certificate notarized by the State Notary Public; a copy of its investment license notarized by the State Notary Public, for organizations defined in Clause 2, Article 2 of this Regulation; or a copy of the geodesic and cartographic contract notarized by the State Notary Public, for organizations defined in Clause 3, Article 11 of this Regulation;

c/ A copy of its operation regulation or charter, notarized by the State Notary Public.

2. Order for submitting dossiers and granting licenses:

a/ Organizations applying for geodesic and cartographic activity licenses, which are attached to ministries, Government-attached agencies, the central bodies of political organizations, socio-political organizations and socio-professional organizations, and the corporations established under the Prime Minister's decisions, shall submit their dossiers to the Geodesy and Cartography Department. Within 5 (five) working days after receiving the complete valid dossiers, the Geodesy and Cartography Department shall have to consider, verify such dossiers and grant geodesic and cartographic activity licenses to organizations which fully satisfy the conditions. Where the conditions for granting licenses are not fully satisfied, it shall notify in writing the applying organizations of the reasons for refusal to grant licenses.

b/ Organizations applying for geodesic and cartographic activity licenses, which are other than the subjects defined at Point a, Clause 2 of this Article, shall submit their dossiers to the provincial/municipal Natural Resources and Environment Services.

Within 5 (five) working days after receiving the complete valid dossiers, the provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall have to evaluate the dossiers, make written dossier evaluation records according to a set form (not printed herein) and send them together with 1 (one) dossier set to the Geodesy and Cartography Department. Within 5 (five) working days after receiving the complete valid dossiers, the Geodesy and Cartography Department shall have to consider and grant geodesic and cartographic activity licenses to organizations which fully satisfy the conditions and send the licenses to the licensed organizations. Where the conditions for granting licenses are not fully satisfied, it shall notify in writing the applying organizations of the reasons for refusal to grant licenses.

Article 14.- Scope and valid duration of geodesic and cartographic activity licenses

1. Geodesic and cartographic activity licenses are valid nationwide.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Geodesic and cartographic activity licenses shall be issued by the Geodesy and Cartography Department according to a set form (not printed herein).

Article 15.- Supplementation of contents of geodesic and cartographic activity licenses

1. An organization applying for supplemen-tation of contents of its geodesic and cartographic activity license shall compile a dossier in 2 (two) sets. Each dossier set comprises:

a/ An application for supplementation of license contents, made according to a set form (not printed herein);

b/ A report on situation of its geodesic and cartographic activities conducted after it is licensed, made according to a set form (not printed herein);

c/ The granted geodesic and cartographic activity license.

2. The submission and evaluation of dossiers, and supplementation of contents of geodesic and cartographic activity licenses shall comply with the provisions of Clause 2, Article 13 of this Regulation.

Article 16.- Extension of geodesic and cartographic activity licenses

1. An organization applying for extension of its geodesic and cartographic activity license shall compile a dossier in 2 (two) sets. Each dossier set comprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A report on the situation of its geodesic and cartographic activities conducted after it is licensed, made according to a set form (not printed herein);

c/ The granted geodesic and cartographic activity license.

2. Dossiers of application for extension of geodesic and cartographic activity licenses shall be submitted to the Geodesy and Cartography Department.

After receiving the complete valid dossiers, the Geodesy and Cartography Department shall complete the extension of geodesic and cartographic activity licenses right on the same day, or on the next working day at the latest, for organizations fully satisfying the conditions. Where the conditions for extending licenses are not fully satisfied, it shall notify in writing the applying organizations of the reasons for refusal to extend licenses.

When the valid duration of geodesic and cartographic activity licenses prescribed in Clause 2, Article 14 of this Regulation expires, organizations which wish to continue their geodesic and cartographic activities shall make dossiers of application for new licenses according to the provisions of Article 13 of this Regulation.

Article 17.- Re-grant of geodesic and cartographic activity licenses

1. Geodesic and cartographic activity licenses shall be re-granted in the following cases:

a/ They are lost;

b/ They are so ragged, torn or damaged that they can no longer be used.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When receiving the complete valid dossiers, the Geodesy and Cartography Department shall complete the re-grant of geodesic and cartographic activity licenses right on the same day or the next working day at the latest.

In cases where organizations which have lost their geodesic and cartographic activity licenses find such licenses after they are re-granted licenses, they must hand over the found licenses to the Geodesy and Cartography Department.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 18.- Organization of implementation

The director of the Geodesy and Cartography Department and the directors of the provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall have to monitor and inspect the implementation of this Regulation. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Natural Resources and Environment Ministry for consideration and decision.

 

 

MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Mai Ai Truc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 về Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.279

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!